Τμήματα Ψυχολογίας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τμήμα Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας) & Ψυχολογίας (Πρόγραμμα Ψυχολογίας

 Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά, και επιλογής, με βάση το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνας Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός

Τα Τμήματα Ψυχολογίας, σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να κατανοούν, να μελετούν, να ερευνούν να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης σκοπός τους είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας.

 Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, σε σχολές, οικοτροφεία, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, προγράμματα αλφαβητισμού, σε ψυχιατρικές κλινικές νοσοκομείων ή σε ιδιωτικές κλινικές, σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών, σε επιχειρήσεις, στη διαφήμιση και στο Μarketing, σε ερευνητικά κέντρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο, κλπ.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι, θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Πρακτική Ι, Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία Ι, Ιστορία της Ψυχολογίας.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία II, Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχολογία II, Εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχολογία II, Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα II, Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

θεωρίες και Μέθοδοι Επιστημών του Ανθρώπου Ι, Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Ι, Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία Ι, Κοινωνική Επιρροή Ι, Περιγραφική Στατιστική, Εγκληματολογική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία Ι, Ψυχομετρία Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ενδοοικογενειακή Βία, Κοινωνική Επιρροή II, Επαγωγική Στατιστική, Εργαστήρια Πειραματικής Ψυχολογίας, Μορφές και Διαδικασίες Περιθωριοποίησης, Ψυχομετρία II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψυχοφυσιολογία Ι, Κλινική Ψυχιατρική: Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα, Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πολυδιάστατη Στατιστική, Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Σύγχρονα θέματα Εξελικτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογία της Επικοινωνίας Ι.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψυχογλωσσολογία, Γνωστική Ανάπτυξη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων Ψυχολογικής Έρευνας, Δεοντολογία, Κοινωνικές Γνωστικές Διαδικασίες, Εργαστήρια Κλινικής Ψυχολογίας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία, Διπλωματική Εργασία.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψυχολογία της Επικοινωνίας II, Διπλωματική Εργασία.

Πειραματική-Γνωστική- Εξελικτική-Ψυχολογία. Νευροεπιστημες Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 6 Μαθήματα) Ανάπτυξη Μαθηματικών Εννοιών, Σύγχρονα θέματα και Εφαρμογές Στην Μελέτη της Μνήμης, Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας Στην Ψυχολογία II, Δια Βίου Ανάπτυξη, Σύγχρονα θέματα και Εφαρμογές στην Μελέτη της Οπτικής Αντίληψης, Τεχνητή Νοημοσύνη, Νευρο-ψυχολογία, Επίλυση Προβλημάτων, Σύγχρονα θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας, Σύγχρονα θέματα Νευρο-επιστημών, Ψυχοφυσιολογία II.

 Κλινική Ψυχολογία

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 7 Μαθήματα) Ψυχική Δομή και Νοητικές Λειτουργίες, Σύγχρονα θέματα στην Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας Ι, Ο Ρόλος των Συναισθημάτων στην θεραπευτική Διαδικασία, Ψυχοπαθολογία II, Ψυχοσωματική, Κοινωνική Ψυχιατρική Ι, Κοινωνική Ψυχιατρική II, Ψυχο-κοινωνικά θέματα Τρίτης Ηλικίας, Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχοθεραπεία, Εισαγωγή στις θεραπευτικές Τεχνικές Ι, Ψυχολογία της Υγείας II, θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Πρακτική II Εργαστήρια Ψυχομετρίας, θεραπευτικές Τεχνικές II, Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία II.

 Κοινωνική Ψυχολογία

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 7 Μαθήματα) Κοινωνική Ψυχολογία και Οικονομία, Δυναμική των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων, Ιδεολογία και Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχοκοινωνιολογία της Εργασίας, Ψυχοκοινωνιολογία των Εργασιακών Οργανώσεων, Στερεότυπα, Η Ψυχολογία των Ομάδων, Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Ι, Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία II, Κοινωνικές Στάσεις, Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.Α., Ανάλυση Περιεχομένου και Κλινικές, Κοινωνικές Προσεγγίσεις των Πολιτισμικών Προϊόντων, Κοινωνική Ψυχολογία της Πολιτικής Συμπεριφοράς, Κοινωνική Ταυτότητα και Κοινωνική Αλλαγή, Χάος και θεωρία Καταστροφών στις Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτική Κοινωνιολογία Ι: Έθνος, Τάξη και Εξουσία, Πολιτική Κοινωνιολογία II: Οργάνωση, Εργασία και Κουλτούρα, Πολιτική Επικοινωνία και Εικονοποιημένη Πραγματικότητα.

 Γενική Ψυχολογία

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 4 Μαθήματα) Περί Ψυχής Λόγος, Ψυχολογία και Λογοτεχνία, θυματολογία, Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Επιστήμες του Ανθρώπου και Απονομή Δικαιοσύνης, Πολιτική Ψυχολογία Ι, Πολιτική Ψυχολογία II, Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος, Ιστορικό Γίγνεσθαι και Ελληνική Μυθοπλασία, Ιστορία των Ιδεών, θεωρίες και Μέθοδοι των Επιστημών του Ανθρώπου II, θεσμικό Πλαίσιο Προσωπικών και Διαπροσωπικών Σχέσεων, Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών, Ανθρωπολογία του Σώματος Ι, Ανθρωπολογία του Σώματος II, Πολιτική Εξουσία και Ανθρώπινη Συμπεριφορά, Σχέσεις των Τάξεων, των Φύλων και των Γενεών, Προβλήματα Πολιτικής Ψυχολογίας Ι, Προβλήματα Πολιτικής Ψυχολογίας II, Εγκληματικές Οψεις της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, Εργασιακές Σχέσεις, Τηλεόραση και Παιδική Ηλικία, Ιστορία του Δικαίου Ι: Κοινωνικές Ομάδες και Δικαιακές Συμπεριφορές στην Αρχαιοελληνική Πόλη, Ιστορία του Δικαίου II: Κοινωνικές Ομάδες και Δικαιακές Συμπεριφορές στην Αρχαιοελληνική Πόλη.

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα συγκροτείται από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Πειραματικής - Γνωστικής Ψυχολογίας

Β. Σχολικής - Εξελικτικής Ψυχολογίας Γ. Κοινωνικής - Κλινικής Ψυχολογίας.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Πειραματική Ψυχολογία Ι: Αντίληψη - Προσοχή, Ιστορία και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Γενική Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πειραματική Ψυχολογία II, Εξελικτική Ψυχολογία II, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Επιστημών Συμπεριφοράς (ΕΜΕΣ).

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γνωστική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Σχολική Ψυχολογία, Δόμηση Κοινωνικού Κόσμου: "Εμείς οι Αλλοι".

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Στατιστική Ι, Ψυχολογία Κινήτρων, Εισαγωγή στις Ομάδες, θεωρίες Προσωπικότητας Ι, θεωρίες Προσωπικότητας II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Στατιστική II, Ψυχολογία της Γλώσσας, Νευροψυχολογία, Διαγνωστικές Μέθοδοι Ι, Γνωστική Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Απόδοση Αιτίου και Ψυχολογικός Έλεγχος, θεραπευτικά Μοντέλα Ι.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διαγνωστικές Μέθοδοι II, Ψυχοπαθολογία Ι.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνικό-Γνωστική Ανάπτυξη, θεραπευτικά Μοντέλα II.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Συμβουλευτικής. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Πειραματικές Ασκήσεις Ι, Εισαγωγή στη Βιολογία. Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου Εισαγωγή στη Μαθηματική Ψυχολογία.

Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων 

ΕΞΑΜΗΝΑ 5ο &7ο

Ανάπτυξη της Γλώσσας από το Παιδί, Διαταραχές Όρασης και Ακοής και η Επίδραση Αυτών στις Γνωστικές Διαδικασίες, Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές, Ψυχολογία των Ηλικιωμένων, Γνωστική Παρέμβαση σε Νευροψυχολογικες Διαταραχές, Ενδομήτρια Ζωή και Βρεφική Ηλικία, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Ψυχολογία και Φεμινιστικές Προσεγγίσεις Ι, Κοινωνία και Γυναίκες, Γνωστική Κοινωνική Ψυχολογία II: Κοινωνικά Νοερά Σχήματα και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ψυχολογία της Υγείας Ι, Ιδρυματοποίηση, Εξάρτηση - Απεξάρτηση Ι, Στατιστική III, Αποκλίσεις στην Ανάπτυξη κατά την Εφηβική Ηλικία, Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Γνωστική - Συμπεριφορική Ανάλυση.

Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων ΕΞΑΜΗΝΑ 6ο & 8ο

Κινητική Συμπεριφορά και Ανθρώπινη Απόδοση, Πειραματικές Ασκήσεις II, Ψυχολογία της Σκέψης, Εφαρμογές στη Μελέτη Βρεφών και Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ψυχολογία και Φεμινιστικές Προσεγγίσεις II, Ερευνητικά Μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία, Αποίδρυματοποίηση, Ψυχοφαρμακολογία, Εξάρτηση - Απεξάρτηση II, Στατιστική III, Γνωστική Προσέγγιση της Νοημοσύνης και της Νοητικής Υστέρησης, Συμπτωματολογία της Παθολογίας της Γλώσσας, Διαταραχές Επικοινωνίας: Εκτίμηση σε Ηλικιωμένους, Βιοεπανατροφοδότηση, Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, Εγκέφαλος και Συναισθήματα, Πρώιμες Εμπειρίες και Ανάπτυξη: Εφαρμογές, Η Εξέλιξη της Πολιτικής Σκέψης, Εφαρμογές Εξελικτικής Ψυχολογίας, Διαγνωστικές Μέθοδοι III, Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία, Γνωστική Κοινωνική Ψυχολογία, Διεργασίες της Κοινωνικής Γνώσεις, θεραπευτικά Μοντέλα III, Σχεδιασμός -Οργάνωση - Αξιολόγηση Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων, Γνωστική - Συμπεριφορική Ανάλυση, Εφαρμογές Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Πειραματικές Ασκήσεις Ι, Εισαγωγή στη Βιολογία, Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Εισαγωγή στα Μαθηματική Ψυχολογία, Πειραματικές Ασκήσεις II, Εισαγωγική Λογική, Συμβολική Λογική, Ψυχολογία της Σκέψης Πειραματικές Ασκήσεις III, Φαρμακολογία της Συμπεριφοράς, Εισαγωγή στη Βρεφική Ηλικία, Εφαρμογές στη Μελέτη Βρεφών.

Διαγνωστικές Μέθοδοι Ι, Διαγνωστικές Μέθοδοι II, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Εισαγωγή στη Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ψυχολογία και Φεμινιστικές Προσεγγίσεις Ι, Ψυχολογία και Φεμινιστικές Προσεγγίσεις II, Ερευνητικά Μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνικό Αποκλεισμός: Ψυχολογική, ανθρωπολογική, κοινωνιολογική προσέγγιση, θεραπευτικά Μοντέλα Ι, Ψυχολογία της Υγείας, Μοντέλα Αιτιολογίας της Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς.

Ψυχοπαθολογία Ι, Εξάρτηση -Απεξάρτηση Ι, Εξάρτηση -Απεξάρτηση II, Ψυχοφυσιολογία II, Στατιστική III, Νοημοσύνη: Νοητικές Δεξιότητες, Συμπτωματολογία της Παθολογίας της Γλώσσας, Διαταραχές Επικοινωνίας: Εκτίμηση σε ηλικιωμένους, Αποκλίσεις Γνωστικών Λειτουργιών, Βιοεπανατροφοδότηση, Νους και Μηχανή, θεωρίες Συνείδησης θεραπευτικά Μοντέλα Ι, θεραπευτικά Μοντέλα II, θεραπευτικά Μοντέλα IV, Ιδρυματοποίηση-Αποίδρυματοποίηση, Σχεδιασμός-Οργάνωση-Αξιολόγηση Ψυχοκοινωνικών Συστημάτων, Γνωστική-Συμπεριφοριστική Ανάλυση, Εφαρμογές III: Ψυχοκοινωνικά Συοτήματα.

Νευροψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία III (Γνωστική Ανάπτυξη), Η Εξέλιξη της Πολιτικής Σκέψης, Εφαρμογές Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αποκλίσεις στην Ανάπτυξη κατά την Εφηβική Ηλικία, Αρχές Συμβουλευτικής, Διαγνωστικές Μέθοδοι III, θετική Κοινωνική Συμπεριφορά και Αλτρουισμός, Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία, Εφαρμογές Γνωστικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Διαδικασίες της Γνωστικής Κοινωνικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογία II: Νοσολογία, Εφαρμογές Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης, Πρακτική Ασκηση Ι, Πρακτική Ασκηση II.

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Ψυχολογία Ι, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Κοινωνική Ψυχολογία -Εισαγωγή, Στοιχεία Νευροβιολογίας και Γενετικής, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Ψυχολογία II, Πειραματική Ψυχολογία Ι, Στατιστική Ι, Κλινική Ψυχολογία Ι: θεωρίες Προσωπικότητας, Πληροφορική στην Ψυχολογία, Ψυχογλωσσολογία, Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία Ι, Στατιοτική II, Πειραματική Ψυχολογία II, Ψυχοπαθολογία Ι: Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Γλώσσα και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ψυχομετρική Ι, Ψυχολογία της Υγείας, Νοητικά Μοντέλα, Επίλυση Προβλημάτων.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδαγωγική Ψυχολογία II, Ψυχοφυσιολογία II, Σχολική Ψυχολογία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχολογία των δύο Φύλων, Ψυχομετρική II, Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική, Καταστάσεις Συνείδησης, Κοινωνικές Διεργασίες και Εργασιακή Οργάνωση.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψυχομετρική II, Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Ψυχολογία της Σωματικής και Μουσικο-κινητικής Εκφρασης και Επικοινωνία και Ψυχο-μουσικο-κινητική Αγωγή και Παιδαγωγική, Εργαστ. Πειραματικής Ψυχολογίας: Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες, Σεμινάριο Πειραματικής Ψυχολογίας: Μάθηση, Αντίληψη και Μνήμη, Νευροψυχολογία, Νοητικά Μοντέλα -Επίλυση Προβλημάτων, Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Λύση Προβλημάτων, Ψυχολογία της Υγείας, Εργαστ. Γενικής Ψυχολογίας: Αντίληψη, Προσοχή, Αυτοσυγκέντρωση.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψυχοφαρμακολογία, Εργαστήριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Κοινωνικο-ηθική και Υπαρξιακή Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση με έμφαση στην Τριτοβάθμια, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες Ι, Εργαστ. Πειραματικής Ψυχολογίας: Αντίληψη, Μάθηση, Μνήμη, Ψυχομετρική II, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχολογία των δύο Φύλων, Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική, Καταστάσεις Συνείδησης, Κοινωνικές Διαδικασίες και Εργασιακή Οργάνωση, Σεμινάριο Γενικής Ψυχολογίας: Τα Συναισθήματα ως Κίνητρα.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργαστ. Κλινικής Ψυχολογίας: Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες, Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Ψυχολογία της Σωματικής και της Μουσικο-κινητικής Εκφρασης και Επικοινωνίας και Ψυχο-μουσικο-κινητική Αγωγή και Παιδαγωγική, Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας: Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία, Σεμινάριο Πειραματικής Ψυχολογίας: Μάθηση, Αντίληψη και Μνήμη, Σεμινάριο Ψυχοθεραπείας: Πολυδιάστατη Συνθετική Ομαδική Ψυχοθεραπεία -Αυτογνωσία, Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Λύση Προβλημάτων, Νοητικά Μοντέλα - Επίλυση Προβλημάτων, Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας: Αντίληψη, Προσοχή, Αυτοσυγκέντρωση.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργαστ. Κοινωνικής Ψυχολογίας: Λόγος και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Εργαστήριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Κοινωνικο-ηθική και Υπαρξιακή Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση με έμφαση στην Τριτοβάθμια, Ψυχοφαρμακολογία, Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας: Τα Συναισθήματα ως Κίνητρα, Εργαστ. Πειραματικής Ψυχολογίας: Αντίληψη, Μάθηση, Μνήμη, Εργαστήριο Ψυχοθεραπείας: Εποπτεία πάνω στο Δημιουργικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας, Ψυχομετρική II, Ψυχολογία των Δύο Φύλων, Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Σχολική Επιτυχία / Αποτυχία.

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Κοινωνική Ψυχολογία, Δυναμική της Ομάδας Ι, Μεθοδολογία Επιστημονικής Ερευνας, Στατιστική Ι, Νευροψυχολογία Ι, Μάθημα Τομέα Φιλοσοφίας. 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ιστορία της Ψυχολογίας, Σχολική Ψυχολογία, Μάθημα Ψυχολογίας Κατ' Επιλογή, Μάθημα Ψυχολογίας Καϊ Επιλογή, Μαθήματα Τμήματος, Φιλοσοφικής Σχολής Εκτός Φ.Π.Ψ., Ελεύθερη Επιλογή Εκτός Ψυχολογίας. Μαθήματα Επιλογής Ψυχολογίας: Από τις παρακάτω 4 ομάδες μαθημάτων Ψυχολογίας, ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 9 συνολικά μαθήματα, επιλέγοντας τουλάχιστον 1 μάθημα από τις ακόλουθες ομάδες.

Ομάδα Ι

Ατομικές Διαφορές οτην Ανάπτυξη, Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας, Δυσκολίες Προσαρμογής οτο Σχολείο και την Οικογένεια, Ψυχολογία της Εφηβικής Ηλικίας, Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας, Γνωστική Ανάπτυξη, Ψυχολογία της Γλώσσας, Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ψυχολογία της Προσχολικής & της Σχολικής Ηλικίας, Ψυχολογία Ανάγνωσης & Γραφής, Μαθησιακές Δυσκολίες, Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας του Παιδιού στην Οικογένεια και το Σχολείο.

Ομάδα II

θεωρίες Της Προσωπικότητας Ι, θεωρίες της Προσωπικότητας II, Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας Ι, Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας II, Οικοσυστημική Προσέγγιση, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Κοινωνική Ενταξη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Μέτρηση & Αξιολόγηση της Προσωπικότητας, Ψυχοδιαγνωστική, Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρία-Πρακτικές Ασκήσεις, Σχολική Ψυχολογική Συμβουλευτική.

Ομάδα III

Οι Στάσεις, Διαπροσωπικές Σχέσεις, Κοινωνική-Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας, Ψυχολογία των Διαφυλικών Σχέσεων, Μετανάστευση-Παλιννόστηση & Ψυχολογική Προσαρμογή, Επαγγελματική Αξιολόγηση & Καθοδήγηση, Οικολογική Ψυχολογία, Οργανωτική Ψυχολογία, Οικονομική Ψυχολογία, Ψυχολογία του Καταναλωτή, Ψυχολογία των Μ.Μ.Ε.

Ομαάδα IV

Ψυχομετρία Β, Ανάλυση Πολυμεταβλητών Στατιστικών Μεθόδων, Μέτρηση Ειδικών Διαφερόντων- Κλίσεων & Ικανοτήτων, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Α, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Β, Νευροψυχολογία Β, Ψυχολογία της Υγείας, Αθλητική Ψυχολογία.