Ανωτέρα Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΕΛΕΤΕ - Αθήνα

Γενικές Πληροφορίες

Η Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) ανήκει στην Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ).

Η ΣΕΛΕΤΕ ιδρύθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας οργάνωσης και ανάπτυξης ενός συστήματος τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην μεταπολεμική Ελλάδα, με απώτερο στόχο την προσαρμογή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος που έχει τεθεί από τη ΣΕΛΕΤΕ είναι η τεχνολογική - επαγγελματική και παιδαγωγική επιμόρφωση υπηρετούντων εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα ειδικά τους καθήκοντα. Στην δεκαετία του 70 υιοθετήθηκε η ανάγκη της σύζευξης της παιδαγωγικής με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η νέα αυτή οπτική γωνία οδήγησε στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων σχολών υπαγομένων στη ΣΕΛΕΤΕ: α. της ΑΣΕΤΕΜ, της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών και β. της ΠΟΤΕΣ, της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής.

Σκοπός

Οι κυριότεροι στόχοι της σχολής ΑΣΕΤΕΜ είναι: να προσφέρει παράλληλη παιδαγωγική και τεχνολογική εκπαίδευση και κατάρτιση σε μελλοντικούς καθηγητές τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων συναφών προς την ειδικότητα τους. να προσφέρει στους αποφοίτους τις κατάλληλες τεχνολογικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να σταδιοδρομήσουν και επαγγελματικά στις αντίστοιχες ειδικότητες. να προσφέρει τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση σε ήδη υπηρετούντες καθηγητές τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Για την επίτευξη των ανωτέρω εκπαιδευτικών στόχων της, η ΑΣΕΤΕΜ διαθέτει τέσσερις βασικές ειδικότητες, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί ένα ξεχωριστό Τμήμα, το οποίο εποπτεύεται από το δικό του Προϊστάμενο και το δικό του Συμβούλιο Τμήματος. Τα Τμήματα είναι τα ακόλουθα: Α. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Κατεύθυνση Δομικών Έργων Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Β. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Γ. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Η ΑΣΕΤΕΜ ανήκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Σχολή είναι τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης με ένα πρόσθετο εξάμηνο πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Στην τετραετή φοίτηση αναλογούν τρία χρόνια τεχνολογικής εκπαίδευσης στην ειδικότητα και ένας χρόνος σπουδών βασικής παιδαγωγικής εκπαίδευσης. Στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών συντελεί μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν διαλέξεις, διδασκαλίες στην τάξη ή στο εργαστήριο, φροντιστηριακές πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις και αναθέσεις εκπόνησης εργασιών. Μεγάλη έμφαση δίνεται στις Πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (ΠΑΣ), την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, καθώς επίσης και στην εξάμηνης διάρκειας πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Για την υποστήριξη του προγράμματος σπουδών η Σχολή διαθέτει βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς, καθώς και εξοπλισμένα εργαστήρια. Στη Σχολή λειτουργεί και Γραφείο Διασύνδεσης.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μια σταδιοδρομία τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην παραγωγή. Οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Επίσης, το πτυχίο τους δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε τομείς της παραγωγής, συναφείς με την ειδικότητα τους. Στην περίπτωση αυτή, οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ έχουν και ασκούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤEΙ της αντίστοιχης ειδικότητας.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στα δημόσια ΡΕΕ ή σε ιδιωτικά ΡΕΕ. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές ή ως στελέχη μελέτης και παρακολούθησης εφαρμογής προγραμμάτων στα ΕΚ και τα ΚΕΙ, στις μονάδες δηλαδή επαγγελματικής κατάρτισης. Ένας ακόμα τομέας στον οποίο οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είναι αυτός της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ)

Πρόγραμμα Σπουδών

Α. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

Α1. Κατεύθυνση Δομικών Έργων

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Δικαίου.

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μαθηματικά, Τεχνικό Σχέδιο και Παραστατική Γεωμετρία, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ι, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Φυσική, Χημεία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Οικονομίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική Ψυχολογία. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ι, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Φυσική, Χημεία, Αρχιτεκτονικό και Οικοδομικό Σχέδιο.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Εφαρμοσμένη Μηχανική II, Τοπογραφία, Σχέδιο Λεπτομερειών και Ειδικών Κατασκευών, Οικοδομική και Μηχανήματα Δομικών Έργων.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Ι, Επαγγελματική Ψυχολογία, Αρχές και Οργάνωση της TΕΕ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμοσμένη Μηχανική II, Τοπογραφία, Οικοδομική, Εφαρμοσμένη Στατική Υπολογισμός Κατασκευών.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας II, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Οικοδομική, Εφαρμοσμένη Στατική-Υπολογισμός Κατασκευών, Εδαφομηχανική, Προγραμματισμός Η/Υ.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων Ι, Εκπαιδευτική Έρευνα, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμοσμένη Στατική- Υπολογισμός Κατασκευών, Εδαφομηχανική, Προγραμματισμός Η/Υ, Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Οικοδομική-Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιστορία της Τέχνης και της Τεχνολογίας.

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων II, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα, θεμελιώσεις, Στοιχεία Συγκοινωνιακών Έργων, Σιδηρές και Ξύλινες Κατασκευές, Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας .

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Εργαστηρίων, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Προστασία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα, Στοιχεία Συγκοινωνιακών Έργων, Στοιχεία Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, Οργάνωση και Διεύθυνση Εργοταξίου, Αντισεισμικές Κατασκευές Πτυχιακή Εργασία.

Α2. Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Δικαίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μαθηματικά, Τεχνικό Σχέδιο και Παραστατική Γεωμετρία, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ι, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Φυσική, Χημεία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Οικονομίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική Ψυχολογία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ι, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Φυσική, Χημεία, Αρχιτεκτονικό και Οικοδομικό Σχέδιο.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Εφαρμοσμένη Μηχανική II, Τοπογραφία, Εδαφομηχανική και θεμελιώσεις, Σχέδιο Λεπτομερειών και Ειδικών Κατασκευών.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Ι, Επαγγελματική Ψυχολογία, Αρχές και Οργάνωση της ΡΕΕ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμοσμένη Μηχανική II, Τοπογραφία, Εδαφομηχανική και θεμελιώσεις, Εφαρμοσμένη Στατική- Υπολογισμός Κατασκευών.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας II, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδρολογία, Εφαρμοσμένη Στατική- Υπολογισμός Κατασκευών, Προγραμματισμός Η/Υ, Δομικές Κατασκευές και Μηχανήματα Τεχνικών Έργων.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων Ι, Εκπαιδευτική Έρευνα, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδρολογία, Εφαρμοσμένη Στατική- Υπολογισμός Κατασκευών, Δομικές Κατασκευές, Προγραμματισμός Η/Υ, Κατασκευές από Σκυρόδεμα

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιστορία της Τέχνης και της Τεχνολογίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων II, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Έργα Χερσαίων Μεταφορών και Κυκλοφορίας, Έργα Αστικής Υδραυλικής, Στοιχεία Σιδηρών Κατασκευών, Λιμενικά και Αερολιμενικά, Οργάνωση και Διεύθυνση Εργοταξίου, Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Εργαστηρίων, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Προστασία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Έργα Χερσαίων Μεταφορών και Κυκλοφορίας, Έργα Εγγείων Βελτιώσεων, Λιμενικά και Αερολιμενικά, Υδροδυναμικά Έργα, Γεφυροποιία, Αντισεισμικές Κατασκευές Πτυχιακή Εργασία.

Β. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Δικαίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Χημική Τεχνολογία-Καύσιμα-Λιπαντικά, Τεχνικό Σχέδιο & Παραστατική Γεωμετρία, Μηχανουργική Τεχνολογία, Εφαρμοσμένη Μηχανική-Μηχανισμοί.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Οικονομίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική Ψυχολογία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο & Παραστατική Γεωμετρία, Μηχανολογικά Υλικά, Μηχανουργική Τεχνολογία, Εφαρμοσμένη Μηχανική-Μηχανισμοί.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Αριθμητική Ανάλυση, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο & Παραστατική Γεωμετρία, Εφαρμοσμένη Μηχανική-Μηχανισμοί, Μέθοδοι Κατεργασιών, Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική, Προγραμματισμός Η/Υ.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Ι, Επαγγελματική Ψυχολογία, Αρχές και Οργάνωση της ΤΕΕ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμοσμένη Μηχανική-Μηχανισμοί, Μέθοδοι Κατεργασιών, Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική, Στοιχεία Μηχανών, Προγραμματισμός Η/Υ, Μηχανική Ρευστών.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας II, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μέθοδοι Κατεργασιών, Ηλεκτροτεχνία-Εγκαταστάσεις, Στοιχεία Μηχανών, Προγραμματισμός Η/Υ, Μηχανική Ρευστών.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων Ι, Εκπαιδευτική Έρευνα, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μέθοδοι Κατεργασιών, Ηλεκτρικές Μηχανές, Στοιχεία Μηχανών, Μετάδοση θερμότητας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Τεχνολογία Αυτοκινήτου.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων II, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Λέβητες, θερμικές Στροβιλομηχανές, Οργάνωση Παραγωγής, Τεχνολογία Ψύξης-Κλιματισμού, Υδροδυναμικές Μηχανές, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Εργαστηρίων, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Προστασία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ θερμικές Στροβιλομηχανές, Ποιοτικός Έλεγχος, Τεχνολογία Ψύξης-Κλιματισμού, Ανυψωτικές Μηχανές-Μεταφορικές Μηχανές, Υδροδυναμικές Μηχανές, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ταλαντώσεις-Δυναμική Μηχανών Πτυχιακή Εργασία.

Γ. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Δικαίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνολογία Ηλ/κών Υλικών, Εξαρτημάτων & Υψηλών Τάσεων, Σχέδιο, Μηχανουργική Τεχνολογία και Μέθοδοι Κατεργασιών, Ηλεκτροτεχνία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Οικονομίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική Ψυχολογία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Σχέδιο, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρική Κίνηση- Έλξη.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Ηλεκτροτεχνία, Τεχνική Μηχανική, Ηλεκτρικές Μηχανές, θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Ι, Επαγγελματική Ψυχολογία, Αρχές και Οργάνωση της ΤΕΕ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Φυσική, Ηλεκτρικές Μηχανές, θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Κινητήριες Μηχανές, Ηλεκτρονικά.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μέθοδοι Διδασκαλίας II, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου.

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός Η/Υ, Ψηφιακά Συστήματα & Μικροϋπολογιστές, Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων Ι, Εκπαιδευτική Έρευνα, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Προγραμματισμός Η/Υ, Παραγωγή-Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Υπολογισμός και Σχέδιο Ηλεκτρικών Μηχανών.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων II, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Παραγωγή-Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Φωτοτεχνία, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Υπολογισμός και Σχέδιο Ηλεκτρικών Μηχανών.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Εργαστηρίων, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Προστασία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Παραγωγή-Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Φωτοτεχνία, Ηλεκτρική Κίνηση- Έλξη. Πτυχιακή Εργασία

Δ. Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Δικαίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Σχεδίαση και Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Η/Υ.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Οικονομίας.

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική Ψυχολογία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρονικά Ι, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Η/Υ.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαθηματικά, Χημεία, Ηλεκτρονικά II, Ηλεκτροτεχνία, θεωρία Κυκλωμάτων Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ξένη Γλώσσα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Ι, Επαγγελματική Ψυχολογία, Αρχές και Οργάνωση της ΤΕΕ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Φυσική, Ηλεκτρονικά III, θεωρία Κυκλωμάτων II, Λογικά Κυκλώματα, Ηλεκτρικές Μετρήσεις.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας II, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ψηφιακά Συστήματα, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων Ι, Εκπαιδευτική Έρευνα, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Τεχνολογικά Μαθήματα Γυμνασίου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ραδιοτεχνία, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων II, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μικροϋπολογιστές, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες, Μικροκύματα, Τηλεόραση, Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Εργαστηρίων, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Προστασία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Επικοινωνία & Δίκτυα, Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ, Κεραίες-Ραντάρ και Ραδιοζεύξεις, Έγχρωμη και Δορυφορική Τηλεόραση Πτυχιακή Εργασία.