Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος Πανεπιστήμιο Αθήνας Σχολή Επιστημών - Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φλώρινα Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πανεπιστημιούπολη Ρίο

Σκοπός

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση που είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ενότητα Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες

Υποχρεωτικά Μαθήματα

θεωρίες Μάθηοης, Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία, Σχολική Παιδαγωγική, Ξένη Γλώσσα. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Οικογένειας, Αυθεντικά Κείμενα της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής Κίνησης, Επιστημολογία και Διδακτική, Πειθαρχία Και Συναίνεση στη Μάθηση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Κομένιος: Μεγάλη Διδακτική, Διγλωσσία και Μάθηση στο Διαδύκτιο με Kron/Sofos Maint II, Μαθησιακές Δυσκολίες Γραφής-Ανάγνωσης και Αριθμητικής, θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου, θεωρίες Προσωπικότητας: Ψυχοδυναμικές και Νεότερες Προσεγγίσεις, Μαθησιακές Δυσκολίες.

Ενότητα Κοινωνικές-Ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Διδακτική τους

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ιστορία Πολιτισμού, Διδακτική της Ιστορίας, Φιλοσοφία της Παιδείας στον 20ο Αιώνα, Διδακτική των θρησκευτικών Μαθημάτων.

Ομάδα Ειδικών Μαθημάτων Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Ιστορία της Μουσικής. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Ιστορία Τέχνης και Σχολείο, Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στην Αισθητική, Πολιτική Παιδεία και Σχολείο: Το Παράδειγμα της Ενσωμάτωσης και της Παρουσίασης των Μειονοτήτων από τα ΜΜΕ και Το Σχολείο, Ιστορία Πολιτισμού II, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία του 19ου και του 20ου Αιώνα, Φιλοσοφία της Τέχνης και της Κουλτούρας, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Φιλοσοφική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στη Διδακτική των θρησκευτικών Μαθημάτων, Νεότερη Ελληνική Τέχνη (19ος-20ος Αι.), Παγκοσμιοποίηση-Πολυπολιτισμικότητα και οι Επιπτώσεις στην Εκπαίδευση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Κοινωνικοποίηση του Παιδιού.

Ενότητα Θετικές Επιστήμες-Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή σης Βασικές Έννοιες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αντιλήψεις Μαθητών για Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και Στρατηγικές Αντιμετώπισης, Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών, Διδακτική των Μαθηματικών, Πληροφορική- Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση, Περιβάλλον και Κοινωνία. Έρευνες (Μετά το 3ο Εξάμηνο) Έρευνα 1, Έρευνα 2. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Σχεδίαση- Οργάνωση και Εφαρμογή Προγραμμάτων, Εισαγωγή στις Βάσεις και τις Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών, Εισαγωγή στην Πληροφορική II, Η Γλώσσα Logο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευοη: Ειδικά Περιβαλλοντικά θέματα.

Ενότητα Ελληνική Γλώσσα -Λογοτεχνία-Λαογραφία και η Διδακτική Τους

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της, Παιδική Λογοτεχνία, Λαογραφία, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Ι. Πρακτικές Ασκήσεις Α' Φάση (5ο Εξάμηνο) Ανάλυση του Διδακτικού Πεδίου Β' Φάση (6ο & 7ο Εξάμηνο) Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Περιβάλλον Γ' Φάση (8ο Εξάμηνο) Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Περιβάλλον. Ενότητα θετικές Επιστήμες-Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Πολιτισμικές Σχέσεις στον Ευρύτερο Ελληνικό και Βαλκανικό Χώρο, Το Παιδί στη Λογοτεχνία των Ενηλίκων, Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα, Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση: θεωρία και Σχολική Πράξη.

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Επιλέγεται 1 μάθημα) θεωρία Μουσικής, Δημιουργική Συνθετική Εργασία στο μάθημα των Καλλιτεχνικών, Μουσική λαογραφία, Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

(Επιλέγονται 4 Μαθήματα) Μαθησιακή Ετοιμότητα και Σχολική Επιτυχία, Νεοελληνική Λογοτεχνία: Το Σημαίνον της Γυναίκας και η Έννοια του Νόστου στους Ποιητές της Γενιάς του 30, θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου, Κοινωνικές Όψεις και Ψυχολογικές Στάσεις στο Δημοτικό Τραγούδι, Αποκλίνουσα Συμπεριφορά, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών, Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Ιλιάδα και Οδύσσεια: Διασκευές, Μεταφράσεις στο Χώρο του Παιδικού Βιβλίου, Διδακτική Μαθηματικών, Συγκριτική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στη Συστηματική Παιδαγωγική, Εξελικτική Ψυχολογία, θεωρία και Πρακτική της Δημιουργικής Κίνησης, Ανάπτυξη Εννοιολογικών Αναπαραστάσεων στην Προσχολική Ηλικία και Εφαρμογή στα Αναλυτικά Προγράμματα, Εισαγωγή στη θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων, Αγωγή-Προαγωγή Υγείας-Πρόληψη, Εισαγωγή στο Χορό για τους Εκπαιδευτικούς, Παιδική Λογοτεχνία: Λογοκρισία και Αντιστάσεις Στο Παιδικό Βιβλίο, Αναπτυξιακές Αποκλίσεις: Νοητική Ανεπάρκεια και Ψυχοπαθολογία της Νηπιακής και της Παιδικής, Σχολική Ετοιμότητα και Μαθησιακές Δυσκολίες, Μεθοδολογία Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας, Μοντέλα Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό: Σχέση Ανταγωνισμού -Συμπληρώματος, Κοινωνικοποίηση του Παιδιού: θεσμοί και Διαδικασίες, Ιστορία Της Εκπαίδευσης, Λογοτεχνική Πρόσληψη και Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διοίκηση στον Εκπαιδευτικό Χώρο, Νεότερη και Σύγχρονη Νεοελληνική Λογοτεχνία, Λογοτεχνία και Γυναίκα, Διδακτική Επικοινωνία: Μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση, Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου, Τεχνικές Δημιουργικότητας, Ψυχολογική Αξιολόγηση του Παιδικού Ιχνογραφήματος, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Το Παιδικό Βιβλίο ως Σημείο Συνάντησης Παιδιών-Ενηλίκων, θεατρική Αγωγή, Μαθηματικά στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, θεατρικό Παιχνίδι.

Σημείωση: Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δε διαμορφώνεται ανά εξάμηνο, αλλά ανά ενότητα. Υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία υπάγονται σε συγκεκριμένες ενότητες, Υποχρεωτικές Έρευνες, Πρακτικές Ασκήσεις και Μαθήματα Επιλογής. Περιορισμός εξαμήνου υπάρχει μόνο στις Πρακτικές και τις Έρευνες. Τα μαθήματα μπορεί να τα επιλέξει ο φοιτητής σε όποιο εξάμηνο σπουδών επιθυμεί, αρκεί να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Στο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθήνας, υπάρχουν οι ακόλουθοι τομείς: Α. Επιστημών Αγωγής Β. Ειδικής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Γ. Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ. Μαθηματικών και Πληροφορικής Ε. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

θεωρίες της Αγωγής, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία & Πράξη Ι, Διδακτική Μεθοδολογία & Πράξη II, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Κυμαινόμενα μαθήματα (Επιλέγονται 4 Μαθήματα) Φιλοσοφία της Παιδείας, Εκπαιδευτικά Προβλήματα & Εκπαιδευτική Πολιτική, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας & Στοιχεία Στατιστικής στην Εκπαίδευση, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Μια Πρόκληση για την Εκπαίδευση, Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα στο Σχολείο, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας.

Μαθήματα Επιλογής

Παρώθηση - Ενθάρρυνση και Διαπροσωπικές Σχέσεις στην Σχολική Τάξη, Κοινωνιολογία του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, Η Εκπαίδευση στη Νέα Ευρώπη, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Λαϊκή Επιμόρφωση, Αναλυτικά Προγράμματα & Σχολικά Εγχειρίδια, Σχολική Παιδαγωγική: Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση - Ψυχοκοινωνιολογικές Ερευνες, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών - Μικροδιδασκαλία, Διαπολιτισμική Παιδαγωγική - Διδακτική, Ανοιχτή από Απόσταση Εκπαίδευση: Πολιτικές και Διεθνής Πρακτική, Ευρωπαϊκή & Διεθνής Διάσταση στην Εκπαίδευση με Έμφαση στο Δημοτικό Σχολείο, Η Εξέλιξη στην Εκπαίδευση των Δασκάλων στην Ελλάδα Ι: από τα Διδασκαλεία στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 1834-1933, Η Εξέλιξη στην Εκπαίδευση των Δασκάλων στην Ελλάδα II: από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Παιδαγωγικά Τμήματα 1934-1984, Κοινωνικοποίηση & Υγεία του Παιδιού, Εκπαίδευση & Οικονομική Ανάπτυξη, Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας Ι, Τα Βιβλία Πρώτης Ανάγνωσης (Αλφαβητάρια) και τα Αναγνωστικά: Παιδαγωγική Διάσταση, Προσωπογραφία της Ελληνικής Παιδαγωγικής Επιστήμης, Προβλήματα Διεθνούς Εκπαίδευσης: Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε., θέματα Πολιτικής Κοινωνικοποίησης στα Πλαίσια του Σχολείου: Συγκριτικές Διεθνείς Διαστάσεις.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία II, Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ειδική Αγωγή Ι. Κυμαινόμενα μαθήματα (Επιλέγονται 4 Μαθήματα) Φιλοσοφία της Παιδείας, Εκπαιδευτικά Προβλήματα & Εκπαιδευτική Πολιτική, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας & Στοιχεία Στατιστικής στην Εκπαίδευση, Μαθησιακές Δυσκολίες, Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Ψυχοφυσιολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, Διαταραχές του Λόγου & της Ομιλίας στη Γλωσσική Εξέλιξη του Παιδιού, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Μια Πρόκληση για την Εκπαίδευση, Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα στο Σχολείο, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας.

Μαθήματα Επιλογής

Εξελικτική Ψυχολογία II, Ειδική Αγωγή II, Αγωγή του Λόγου & της Ομιλίας,

Κοινωνιολογία των Ρόλων των Δύο Φύλων, Διαφυλικές Σχέσεις & Φεμινιστικό Κίνημα, Ψυχοπαιδαγωγική, Ψυχομετρική, Γνωστική Ανάπτυξη, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Ψυχοπαθολογία & Ψυχική Υγιεινή του Παιδιού, Ναρκωτικές Ουσίες στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία, Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση.

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα Ι, Νεοελληνική Γλώσσα II, Νεοελληνική Φιλολογία Ι, Παιδική Λογοτεχνία, θεατρολογία Ι: θέατρο για Παιδιά και Νέους/ θέατρο & στην Εκπαίδευση, Διδακτική Γλώσσας & Κειμένων Ι, Εισαγωγή στη Λαογραφία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία Ι, Διδακτική Ορθοδόξου Χριστιανικής Αγωγής. Κυμαινόμενα μαθήματα (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Νεοελληνική Φιλολογία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία II, Διδακτική Γλώσσας & Κειμένων II, Εισαγωγή στη θρησκειολογία & Ιστορία των θρησκευμάτων. Μαθήματα Επιλογής Ψυχολογία της θρησκείας, Δημοκρατικά Πολιτεύματα: Η Ιστορική Συγκρότηση & τα Σύγχρονα Προβλήματα της Δημοκρατίας, Κοινωνικό Κράτος, Σύγχρονες Κοινωνικές Πολιτικές & Νέα Κοινωνικά Δικαιώματα, Νεότερα Φιλοσοφικά Ρεύματα, Παραστατικά Έθιμα & θεατρικός Αυτοσχεδιασμός, Νεοελληνική Γλώσσα III, Λογοτεχνία & Εκπαίδευση, Κοινωνική Λαογραφία Ι & II, Φυσική Αγωγή Ι, Φιλολογική Λαογραφία II, θεατρολογία II: Νεοελληνικό θέατρο & Κοινωνία, θεατρολογία III: Εισαγωγή στο θέατρο - Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου, Εικαστική Αγωγή Ι & II, Μουσική Παιδεία Ι & II, Αρχαία Ελληνική Μεθοδολογία & Ιστορία, Ιστορία & η Διδακτική της, Μεσαιωνική Ελληνική Ιστορία Ι & II, Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κράτος, Γενική Τοπική Ιστορία, οι Πηγές και η Μελέτη τους, Η Γλώσσα των Αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου, Η Παιδεία Ομογενών του Εξωτερικού, Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Μητρικής σε Ξενόγλωσσο Περιβάλλον, Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Η Γλώσσα της Παιδικής Λογοτεχνίας, Τύποι Σύγχρονων Κοινωνικών & Πολιτικών Δικαιωμάτων, Νεοελληνική Φιλολογία III, Σύγχρονη Πεζογραφία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία II Αισθητική Αγωγή Ι & II.

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά II, Διδακτική των Μαθηματικών Ι, Διδακτική των Μαθηματικών II, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Κυμαινόμενα Μαθήματα (Επιλέγεται 1 μάθημα) Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης (Ιστορικές Ρίζες των Στοιχειωδών Μαθηματικών Ι), Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης (Ιστορικές Ρίζες των Στοιχειωδών Μαθηματικών II), θεωρία Αριθμών, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πληροφορική.

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικά θέματα Βιολογίας, Αγωγή Υγείας, Ιστορία, Μεθοδολογία, Επιστημολογία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών, Η Φυσική μέσα από το Πείραμα Ι & II, Χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων, Ειδικά θέματα Χημείας, Συγκριτική θεώρηση και Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών.

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φυσική Ι, Φυσική II, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Οικολογία - Τεχνολογία & Περιβάλλον, Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Κυμαινόμενα Μαθήματα Βιολογία, Τεχνολογία στην Εκπαίδευση, Ο Κόσμος μας.

Μαθήματα Επιλογής

Προγραμματισμός Η/Υ, Μαθηματικά III, Βασικές Έννοιες της Γεωμετρίας, Περιγραφική Στατιστική Ι & II, Στατιστική και θεωρία Πιθανοτήτων, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Ι & II, Διοίκηση Κινδύνου στην Εκπαίδευση Ι & II, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Μαθηματικά Μοντέλα - Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη στην Εκπαίδευση, Οικονομική Μεγέθυνση και Κοινωνική Ευημερία.

Σημείωση: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 49 μαθήματα: 37 υποχρεωτικά , που κατανέμονται στους τομείς ως εξής: Τομέας Α (7 υποχρεωτικά)-Τομέας Β (5 υποχρεωτικά)- Τομέας Γ (9 υποχρεωτικά και 1 κυμαινόμενο)- Τομέας Δ (5 υποχρεωτικά και 1 κυμαινόμενο)- Τομέας Ε( 4 υποχρεωτικά και 1 κυμαινόμενο) και 12 επιλογής από οποιονδήποτε τομέα.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών - Κλασικοί Παιδ, Πειραματική Διδασκαλία, Φυσικών Επιστημών Ι, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Μαθηματικά Ι, Ιστορία Νεότερης Ελλάδας, Μάθημα Επιλογής.

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αγωγής, Γνωστική Ψυχολογία, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά II, Πειραματική Διδασκαλία, Φυσικών Επιστημών II, Μάθημα Επιλογής.

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γλωσσικές Ασκήσεις Ι, θεωρία & Μεθοδολ. της Διδασκαλίας Ι, Ιστορία της Νεολλ. Εκπ/οης Ι, Νεολ. Λογοτ. & Γραμματολογία Ι, Κοινωνιογλωσσολογία, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Μάθημα Επιλογής.

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γλωσσικές Ασκήσεις II, θεωρία & Μεθοδολ. της Διδασκαλίας II, Κοινωνιολογία της Εκπ/οης, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Ψυχογλωσσολογία, Μάθημα Επιλογής.

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική της Νεολ. Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Πληροφορική Ι, Εισαγωγή στη Φυσική Ι, Σχολική Πρακτική Ι, Γλωσσικές Ασκήσεις III, Μάθημα Επιλογής.

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Φυσική II, Διδακτική των Φυσικών Επιστ, Ειδικά θέματα, Διδ/κής Μαθηματικών, Πληροφορική II, ΣχολικήΠρακτιή Ι, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής.

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδική Λογοτεχνία Ι, Ειδικά θέματα Διδ/κής Φ.Ε., Κοινωνιολογία της Εκπ/οης, Σχολική Πρακτική III, Διδ/κή των θρησκευτικών, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής.

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αισθητική Αγωγή & Εικαστικές Τέχνες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Διδ/κή της Ιστορίας, Σχολική Πρακτική IV, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α' Κύκλος : Επιστήμες της Αγωγής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανάπτυξη του Παιδιού, Ιστορικές και θεσμικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, Οργάνωση Διαδικασιών Μάθησης, Ανάγνωση και Γραφή, Αγωγή Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, Προετοιμασία - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας - Πρακτικές Ασκήσεις, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Χειμερινό Εξάμηνο Μαθήματα Α' Κύκλου

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Απόκτηση του Ρόλου του Φύλου, Μοντέλα Οικογενειακής Οργάνωσης, Ψυχική Υγεία και Ψυχο-κοινωνική Εξέλιξη του Παιδιού, Πολιτική της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Γνώσης, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, θεωρίες Κινήτρων: Βασικές Αρχές στη Διαδικασία της Μάθησης, Γραπτό Κείμενο και Σχολική Πράξη, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Εκπαιδευτική Τεχνολογία Ι, Προετοιμασία - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας - Πρακτικές Ασκήσεις. Μαθήματα Επιλογής Εκπαιδευτική Τεχνολογία II - θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας, Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, θεατρικό Παιχνίδι, Ιδεολογικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Στατιστική II.

Εαρινό Εξάμηνο Μαθήματα Α' Κύκλου

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, θεωρίες κινήτρων: Βασικές Αρχές στη Διαδικασία της Μάθησης, Γραπτό Κείμενο και Σχολική Πράξη, Μαθησιακές Δυσκολίες, Εκπαιδευτική Τεχνολογία Ι Παραγωγή και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού, Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία, Εισαγωγή στη Στατιστική. Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου Κοινωνιολογία του Ελεύθερου και Σχολικού Χρόνου, Εκπαίδευση και Σύγχρονες Μορφές Επικοινωνίας, Εκπαιδευτική Τεχνολογία II - θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας, Κοινωνική Ψυχολογία, Σχολική Ένταξη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, θεατρικό Παιχνίδι II, Ιδεολογικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

Β' Κύκλος : Ειδικές Επιστήμες και η Διδακτική τους

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά και διδασκαλία των Μαθηματικών, Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους, Περιβάλλον και Υγεία, Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της, Παιδική Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Διδασκαλία των Επιστημών του Ανθρώπου, Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση, Υπολογιστές στην Εκπαίδευση, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας - Πρακτικές Ασκήσεις, Διδασκαλία των Μαθηματικών - Πρακτικές Ασκήσεις.

Χειμερινό Εξάμηνο Μαθήματα Β' Κύκλου

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Εισαγωγή στη Διδακτική των Μαθηματικών, Εισαγωγή στα Μαθηματικά, Λύση Προβλημάτων, Διδακτική Βασικών Μαθηματικών Εννοιών, Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, θέματα Φυσικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Αγωγή, Κοινωνική Οικολογία, Προφορικός - Γραπτός Λόγος Κειμενολογική Ανάλυση, Γλωσσικές Ασκήσεις II, Γλωσσικές Ασκήσεις III, Γλώσσα και Ποίηση, Παραμύθι για Παιδιά. Λαϊκό και Έντεχνο, Αισθητική Αγωγή - Εικαστικές Εφαρμογές, Μουσική Ι (Στοιχεία θεωρίας της Μουσικής), Διδακτική της Γεωγραφίας, Ιστορία και Διδασκαλία της Ιστορίας, Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση, Εισαγωγής τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πρακτικές Ασκήσεις, Διδασκαλία των Μαθηματικών - Πρακτικές Ασκήσεις. Μαθήματα Επιλογής Περιβάλλον και υγεία, Στοιχεία Ύφους στην Παιδική Λογοτεχνία, Το Αστείο, Ασκήσεις στην Απόκτηση του Ρόλου του Φύλου, Σχολικά θέματα Γεωγραφίας, Μουσικοκινητική Αγωγή, Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις στην Περιβαλλοντική Αγωγή, Μαθηματικά και Μειονότητες, Η Προοπτική στην Τέχνη, Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών.

Εαρινό Εξάμηνο Μαθήματα Β' Κύκλου

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Εισαγωγή στη Διδακτική των Μαθηματικών, Εισαγωγή στα Μαθηματικά, Λύση Προβλημάτων, Διδακτική Βασικών Μαθηματικών Εννοιών, Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, θέματα Φυσικών Επιστημών, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Αγωγή Υγείας και Διατροφή, Διδακτική Μητρικής Γλώσσας, Γλωσσικές Ασκήσεις Ι, Γλωσσικές Ασκήσεις IV, Νεοελληνική Γλώσσα: Ιστορικές Διαστάσεις, Εισαγωγής την Παιδική Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή - Εικαστικές Εφαρμογές, Μουσική Ι (Στοιχεία θεωρίας της Μουσικής), Μουσική II (Φωνητική Αγωγή για Παιδιά Πρώτης Σχολικής Ηλικίας) Διδακτική της Γεωγραφίας, Ιστορία και Διδασκαλία της Ιστορίας, Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πρακτικές Ασκήσεις, Διδασκαλία των Μαθηματικών -Πρακτικές Ασκήσεις. Μαθήματα Επιλογής

Λογοτεχνικά Κινήματα: Από το Ρομαντισμό στο Μοντερνισμό, Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Εργαστήρι Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Σπουδών, Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από το Παλιό Καθεστώς στο Σύγχρονο Κόσμο - 18ος - 19ος αιώνας, Τεχνικές Χρωμάτων.

Σημείωση: Ο φοιτητής επιλέγει μια σειρά μαθημάτων του Τμήματος ή άλλων Σχολών (για τον Α Κύκλο: 46 υποχρεωτικά και 24 επιλογής - για τον Β Κύκλο: 66 υποχρεωτικά και 15 επιλογής) με σκοπό να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, για τη λήψη πτυχίου.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προβλέπει άτυπη ειδίκευοη του φοιτητή σε ένα από τα ακόλουθα μαθήματα και τη Διδακτική του: Α. Εικαστικά Β. Μουσική Γ. Φυσική Αγωγή.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Ι, Ιστορία της Αγωγής, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι.

Μαθήματα Ειδικών Επιστημών Ελληνική Γλώσσα Ι, Ελληνική Ιστορία Ι, θρησκειολογία, Μαθηματικά Ι, Εικαστικά Ξένη Γλώσσα Ι. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 6).

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής, Παιδαγωγική Ψυχολογία II, Σχολική Παιδαγωγική Ι.

Μαθήματα Ειδικών Επιστημών

Ελληνική Γλώσσα II, Ελληνική Ιστορία II, Διδακτική Μαθηματικών, Φυσική Ι, Μουσική, Φυσική Αγωγή. Διδακτική μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Α φάση Ι: Εισαγωγή στη θεωρία και Πράξη του Σχολείου Ξένη γλώσσα II.

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 4).

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα επιστημών της Αγωγής Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Σχολική Παιδαγωγική II. Μαθήματα Ειδικών Επιστημών Παιδική Λογοτεχνία II και Διδακτική της, Ελληνική Ιστορία III, Φιλοσοφία της θρησκείας, Πληροφορική Ι (προαπ. Μαθηματικά Ι), Φυσική II. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Α φάση II : Εισαγωγή στη θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας Ξένη γλώσσα III.

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 6).

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας II, Εξελικτική Ψυχολογία II, Ειδική Αγωγή, Σχολική Παιδαγωγική III, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση.

Μαθήματα Ειδικών Επιστημών Ελληνική Γλώσσα III, Στατιστική Ι (προαπ. Μαθημ. και Πληροφ. Ι), Μελέτη του Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Αγωγή, Ιστορία της Τέχνης, Ξένης γλώσσα VI. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 6).

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Μαθήματα Ειδικών Επιστημών Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής, Ιστορία - Πολιτισμός - Παιδεία του Ισλάμ στο Βαλκανικό Χώρο. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Β' φάση: Διδακτική επιμέρους μαθημάτων, Επιλογή ενός κύκλου μαθημάτων (3 διδακτικές). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 6).

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Β' φάση: Διδακτική επιμέρους μαθημάτων, Επιλογή ενός κύκλου μαθημάτων (3 Διδακτικές).

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 5).

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας. Μαθήματα Ειδικών Επιστημών Ελληνική Λαογραφία. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Β' φάση: Διδακτική επιμέρους μαθημάτων (3 Διδακτικές).

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 6).

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Γ φάση: Ανάληψη Παιδαγωγικού - Διδακτικού Έργου επί δύο εβδομάδες με θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση (προαπ. Β' φάση). Δ' φάση: Διδακτική Μαθήματος Ειδίκευσης: Εικαστικών ή Μουσικής ή Φυσικής αγωγής (προαπ. Αντίστοιχη Διδ. Β' φάσης).

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 6).

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Άλγεβρα, Δομή της Ελληνικής Γλώσσα. Μαθήματα Επιλογής Φυσική Αγωγή Ι, Αισθητική Αγωγή (Τεχνικά Ι), θεατρική Παιδεία Ι, Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου, Ιστορία Τέχνης, Κοινωνική Παιδαγωγική, θρησκειολογία, Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξελικτική Ψυχολογία II, Σύνταξη & Λόγος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κοινωνιολογία, Αρχές Χημείας, Γεωμετρία. Μαθήματα Επιλογής Φυσική Αγωγή II (Πρώτες Βοήθειες), Ορθόδοξη Παιδαγωγική, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Συγκριτική Παιδαγωγική, Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, Διδακτική θρησκευτικού Μαθήματος, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, θεατρική Παιδεία II, Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αρχές Φυσικής, Παιδαγωγική Λογοτεχνία, Εισαγωγή στην Πληροφορική. Μαθήματα Επιλογής Αισθητική Αγωγή (Τεχνικά II), Γραμμική Άλγεβρα, Πειραματική Διδασκαλία της Χημείας, Αναλυτικά Προγράμματα, Σκέψη & Γλώσσα, Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Φιλοσοφικά Ρεύματα, Νεότερη & Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Μεθοδολογία Ι, Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα & Μεθοδολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Βιολογία Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία. Μαθήματα Επιλογής Μουσική Παιδεία Ι, Ψυχανάλυση & Λογοτεχνία, Πειράματα Φυσικής Ι, Οικολογία, Ιστορία & Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Εκπαιδευτικές Καινοτομίες (Το Ολοήμερο Σχολείο), Στοιχεία Δικαίου Περιβάλλοντος, Ανάλυση του Λόγου - Γλωσσική Αγωγή, Ψυχολογία της Μάθησης, Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Μεθοδολογία II, Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση Παιδιών με Ιδιαίτερες Ανάγκες, Διδακτική των Μαθηματικών, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Μαθήματα Επιλογής Μουσική Παιδεία II, Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Εισαγωγή στη Βιολογία II, Πληροφορική - Γλώσσα 10(30, Πειράματα Φυσικής II, θεωρία Ομάδων, Ειδικά θέματα Κοσμογραφίας, Μουσειακή Αγωγή.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτικές Ασκήσεις Ι, Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης Ι, Σύγχρονη θεωρία & Πράξη της Παιδείας, Ιστορία Νεότερου Ελληνισμού, Στοιχεία Γεωγραφίας.

Μαθήματα Επιλογής

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας - Πεζογραφία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Λαογραφία, Παιδαγωγικά Κείμενα. Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κλινική Ψυχολογία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Διδακτικά Προγράμματα Ειδικού Σχολείου, Διαπολιτισμική Αγωγή, Εθνοπολιπσμικες Ομάδες & Επικοινωνία, Παιδαγωγική Ψυχολογία II. Γ. ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Μαθηματική Ανάλυση, Φυσική Ι, Πληροφορική: Προγραμματισμός, Πειράματα Χημείας, Αγωγή Χημείας, Στοιχεία Γεωλογίας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτικές Ασκήσεις II, Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων, Ψυχοπαθολογία του Παιδιού, Φιλοσοφία της Παιδείας, Περιβαλλοντική Αγωγή.

 Μαθήματα Επιλογής 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας - Ποίηση, θέματα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία II -Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική θρησκεία. Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Εκπαίδευση Προικισμένων Μαθητών, Ψυχαναλυτική Ψυχολογία (Σεξουαλική Ανάπτυξη & Αγωγή του Παιδιού), Συμβουλευτική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία Μειονοτικού Σχολείου, Εφαρμογές στην Κοινωνική Ψυχολογία -θεωρία & Έρευνα. Γ. ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών, Φυσική II, Βιολογία & Οικολογία των Οργανισμών, Χημεία Περιβάλλοντος, Γεωγραφία στις Πρώτες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή εργασία από την Ειδίκευση επιλογής (ισοδυναμεί με 4 Μαθήματα ή 12 Διδακτικές Μονάδες) Διδακτική Μεθοδολογία III, Πρακτικές Ασκήσεις III, Ιστορία Ελληνικής Εκπαίδευσης II.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Υποχρεωτικά Μαθήματα (1ο - 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ι, Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι, Σχολική Παιδαγωγική Ι, θεωρίες της Αγωγής και της Κοινωνικοποίησης, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας, Παιδαγωγική, Γενική Ψυχολογία, Φιλοσοφία της Παιδείας Ι.

5ο - 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Εξελικτική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία Συμβουλευτική, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

 Β' ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Διδακτική Ι, Γενική Διδακτική II, Διδακτική Της Γλώσσας Ι, Διδακτική της Γλώσσας II, Διδακτική Των Μαθηματικών Ι, Διδακτική των Μαθηματικών II.

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Α' Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Υποχρεωτικά

Εισαγωγή στο Νεοελληνικό Λόγο Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ένα Μάθημα Γλωσσολογίας, Ένα Μάθημα Ιστορίας της Ελληνικής Φιλολογίας, Δύο Μαθήματα Ποίησης, Δύο Μαθήματα Πεζογραφίας, Ένα Μάθημα Παιδικής Λογοτεχνίας. (Τα μαθήματα αυτά παρέχονται από το ίδιο το Τμήμα ή από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου). Β' Μαθηματικά Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στα Μαθηματικά Ι, Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι, Βασική Φυσική Ι. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Γεωμετρία, Γραμμική Άλγεβρα και θεωρία Αριθμών, Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Βασική Φυσική II. Γ Κατάλογος Επιλογής Μαθημάτων Α1 και Α2 (δευτερεύοντα) Αρχαιολογία, Βιολογία, Γλωσσολογία, Ιστορία, Κλασικές Σπουδές, Κοινωνιολογία, Λαογραφία, Πληροφορική, Φιλοσοφία, Φυσική, Χημεία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ιστορία της Εκπαίδευσης II, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης II, Σχολική Παιδαγωγική II, Φιλοσοφία της Παιδείας II, Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής II, Συγκριτική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στην Επιστημολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία της (Επιμόρφωσης των Ενηλίκων, Ψυχολογία (Διαπροσωπικής) Επικοινωνίας, Κοινωνική Παιδαγωγική II, Παιδαγωγική Επιστημολογία, Ειδική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας II, Αναλυτικά Προγράμματα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση και Πολιτική, Διδακτικά Εγχειρίδια, Σχολείο και Οικογένεια, Στατιστική, Λαϊκή Επιμόρφωση, Οπτικοακουστικά Μέσα, Υγιεινή του Παιδιού και των Διδακτηρίων, Σχολικές Βιβλιοθήκες - Εποπτικά Μέσα, Μετανάστευση και Εκπαίδευση, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Συμβουλευτική - Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της θρησκείας.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών: Ιστορία, Γεωγραφία, Πολιτική Αγωγή, θρησκευτικά (θρησκειολογία), Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτική Φυσικών Επιστημών Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Α. Τομέας Θεωρίας & Κοινωνιολογίας της Παιδείας

Παιδαγωγική θεωρία και Επιστημολογία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα της Συγκριτικής Εκπαίδευσης. Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης θεωρίες Κοινωνικοποίησης και Μοντέλα Διπολιτισμικής-Διγλωσσικής Κοινωνικοποίησης, Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση, θέματα Πολιτικής Κοινωνικοποίησης στα Πλαίσια του Σχολείου, Αγωγή Ειρήνης, Η Ελληνική Μυθολογία και η Παιδαγωγική της Διάσταση. Ιστορία της Παιδαγωγικής Σκέψης και Πράξης Εισαγωγή στην Ιστορία της Αγωγής, Ανακαινιστές της Παιδαγωγικής Σκέψης και Πράξης, Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση: Το Παράδειγμα της Μινωικής Αγωγής, Ιστορικά Παιδαγωγικά Κείμενα, Σπουδαστήριο Ιστορικού και Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Λόγου. Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Ο Αρχαίος Κόσμος στη Νεοελληνική Εκπαίδευση. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ελληνική Κοινωνία και Εκπαίδευση, Ισότητα των Δύο Φύλων και Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Κοινωνιογλωσσολογία, Προβλήματα της Σημερινής Ελληνικής Εκπαίδευσης. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Μετανάστευση και Εκπαίδευση, θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Διπολιτισμικές - Διγλωσσικές και Διαπολιτιστικές διαστάσεις της Ελληνικής ως Δεύτερη Γλώσσα. Συγκριτική Εκπαίδευση Η Εκπαίδευση στις Χώρες της Ευρώπης, θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Διάστασης στην Εκπαίδευση. Σχολική Παιδαγωγική Σχολική Παιδαγωγική. Κοινωνική Παιδαγωγική Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Νομικό Πλαίσιο και θεσμοί της Εκπαίδευσης. Οικονομία της Εκπαίδευσης Οικονομία της Εκπαίδευσης, Επιμόρφωση Ενηλίκων Ι, Επιμόρφωση Ενηλίκων II. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Παιδαγωγική Ανθρωπολογία. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.

Β. Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1 Γενική Ψυχολογία Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία, Ανατομία και Λειτουργία του Κ.Ν.Σ., θέματα Γνωστικής

Ψυχολογίας, Ψυχολογία Κινήτρων, θυμικές Καταστάσεις Μαθητών και Μάθηση. Ψυχολογία του Παιδιού, Ψυχολογία του Εφήβου, Γνωστική Ανάπτυξη του Παιδιού, Συναισθηματική Ανάπτυξη του Παιδιού, Ηθική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Παιδιού, Ψυχοσεξουαλική Ανάπτυξη και Αγωγή του Ατόμου.

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2 Παιδαγωγική Ψυχολογία θεωρίες της Μάθησης, Ψυχοδυναμική της Σχολικής Τάξης, Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική, Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης και της Γραφής, Ψυχολογική Διάσταση της Σχολικής Τάξης, Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης: Δυσκολίες στη Μάθηση της. Κοινωνική Ψυχολογία Δυναμική των Ομάδων, Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία.

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 3 Ειδική Αγωγή Αγωγή και Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Ψυχοπαιδαγωγική Ατόμων με Φυσικές Ανεπάρκειες, Ψυχοπαιδαγωγική Ατόμων με Νοητική Ανεπάρκεια, Ψυχοπαιδαγωγική Ατόμων με Γλωσσικές Διαταραχές, Ψυχοπαιδαγωγική των Αυτιστικών Παιδιών, Ψυχοπαιδαγωγική Παιδιών με Διαταραχές Συμπεριφοράς, Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Διαταραχές της Μάθησης.

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 4 Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα Εισαγωγική στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας και Μεθοδολογίας, Στατιστική Περιγραφική Έρευνας και Μεθοδολογίας, Στατιστική Περιγραφική Εφαρμοσμένη στην Ψυχοπαιδαγωγική, Στατιστική Επαγωγική Εφαρμοσμένη στην Ψυχοπαιδαγωγική, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα.

Γ. Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια Αναλυτικά Προγράμματα, Αναλυτικά Προγράμματα και η Νέα Ευρώπη, Αφανές ή Λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα, Σχολικά Εγχειρίδια, Αυτοαντίληψη: Τρόποι Προσέγγισης - Σπουδαιότητα - Προοπτικές. Διδακτική Μεθοδολογία θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας στο Νεοελληνικό Δημοτικό Σχολείο, Μοντέλα Διδασκαλίας, Εναλλακτικές Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης, Εσωτερική Διαφοροποίηση και Εξατομικευμένη Διδασκαλία και Μάθηση, Παγκόσμιες Σπουδές, Διαθεματική Προσέγγιση των Αξιών, Το Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο και οι ιδιαιτερότητες του. Εκπαιδευτική Τεχνολογία 0-Α Μέσα Διδασκαλίας - Μάθησης, Νέες Τεχνολογίες, Αναλυτικό Πρόγραμμα και Υπερμέσα (Από Πληροφορική, Εκπαίδευση και Κοινωνία), θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Οπτικούς Ψηφιακούς Δίσκους CD-RΟΜ, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Διαδικτυακό Περιβάλλον (Woed Wide WEB, Τηλεμάθηση - Η Εκπαιδευτική Χρήση του Διαδικτύου (Ιnternet), Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

Δ. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1 Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γλώσσα Νεοελληνική Ποίηση, Νεοελληνική Πεζογραφία, Παιδική Λογοτεχνία και Διδασκαλία Κειμένων, Ελληνική Λαογραφία, θεωρητική Γλωσσολογία, Η Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδασκαλία της, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Γλωσσολογία και Λογοτεχνικό Κείμενο, Αγωγή του Λόγου, Η Αντιμετώπιση της Αγωγής του Λόγου στην Τάξη, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής, Ιστορία του Γλωσσικού Ζητήματος, Εισαγωγή στην Αφηγηματολογία, Συγκριτική Λογοτεχνία, Μυθολογία: Οι Δομές Δράσης - τα Πρόσωπα και οι Πράξεις τους.

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2 Φιλοσοφία και Θρησκευτική Παιδεία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Συοτηματική Φιλοσοφία, Σπουδαστήριο Ιστορικού και Φιλοσοφικού Λόγου, Οι Μεγάλες μη Χριστιανικές θρησκείες, Ο Χριστιανισμός, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Τα θρησκευτικά στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Φιλοσοφία, Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Κοινωνιολογία Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Παράδοση και Κοινωνική Αλλαγή, Μορφές Κοινωνικής Συμπεριφοράς σε Πρωτογενείς Ομάδες, Κοινωνιολογία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Γεωγραφία, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Κοινωνικών Σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο. Ιστορία Μέθοδοι Μελέτης της Ιστορίας, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Ιστορία της Κρήτης, Ιστορία της Ευρώπης, Παγκόσμια Ιστορία.

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 3 Αισθητική Μουσική και Φυσική Αγωγή Εικαστική Έκφραση του Παιδιού: Ζωγραφική και Εφαρμογές, Εικαστική Έκφραση του Παιδιού: Γλυπτική και Εφαρμογές, Πρακτικές Τέχνες του θεάτρου και θεωρίες του Δράματος, Ιστορία της Τέχνης, Μεθοδολογία της Αισθητικής Αγωγής, Φυσική Αγωγή Ι, Φυσική Αγωγή II, Εισαγωγή στη Μουσική, Μουσικοπαιδαγωγικά Συστήματα, Κουκλοθέατρο, θέατρο για Παιδικό και Νεανικό Κοινό, Κεραμική, Η Αρχιτεκτονική Συγκρότηση της Μαγικής Πόλης (Μακέτα), Χειροτεχνία, Αγωγή Υγείας. Θέματα Ιστορίας και Επιστημολογίας των Μαθηματικών Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο, Ενότητες από το Πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, Στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης, Προμαθηματικές Διαδικασίες και Έννοιες και η Διδακτική τους. Φυσικές Επιστήμες Γη και Σύμπαν, Βασικές Έννοιες Φυσικής, Η Φυσική Σήμερα, Πειραματική Φυσική και Χημεία, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, Ενότητες από το Πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου, Γενική Βιολογία, Στοιχεία Οικολογίας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσική Γεωγραφία, Τεχνολογία και Τεχνολογικές Κατασκευές, θέματα Ιστορίας και Επιστημολογίας της Φυσικής. Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική, Οι Υπολογιστές στη Διδακτική των θετικών Επιστημών, Γλώσσες Προγραμματισμού, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικό Γραφείο. Ξένες Γλώσσες Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα II, Ξένη Γλώσσα III, Ξένη Γλώσσα IV. Σχολική Πρακτική Σχολική Πρακτική Ι, Σχολική Πρακτική II, Σχολική Πρακτική III, Σχολική Πρακτική IV.

Ε. Τομέας Θετικών Επιστημών

Μαθηματικά Στοιχεία θεωρίας Αριθμών, Στοιχεία Λογικής και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών, Εισαγωγή τη θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική, Βασικές Αλγεβρικές Έννοιες, Γεωμετρία.

Σημείωση: Ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου οφείλει να εξετασθεί επιτυχώς σε 49 μαθήματα και να έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία. Ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής διαφοροποιείται για κάθε κατεύθυνση σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Τομέας Παιδαγωγικής

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Ι, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ι.

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

θεατρική Αγωγή, Μουσείο και Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Φιλοσοφία της παιδείας, Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική Ι, Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης II.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψυχολογία και Οδηγητική Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Συγκριτική Παιδαγωγική - Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση.

Μαθήματα Επιλογής

θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Οικολογική - Συστημική Παιδαγωγική II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Διδακτική των Γλωσσικών Μαθημάτων. Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Διδακτικού Υλικού.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Μαθηματικών, Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Μαθήματα Επιλογής

Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας II, Ειδικά θέματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική, Αγωγή Κωφού, Γλωσσολογία Νοηματικής Γλώσσας και Εκπαίδευση.

 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων, Στοχαστικοκριτική Διδασκαλία: θεωρία και Πράξη.

Μαθήματα Επιλογής

Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις στην Αγωγή του Κωφού, Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση.

 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Σχεσιοδυναμική και Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, Επιστημολογία και Διδακτική.

Μαθήματα Ελεύθερου Εξαμήνου 5ο - 8ο

Ευρωπαϊκή Διάσταση στη Διδασκαλία: Curriculum και Διδασκαλία, Σύγχρονες Τάσεις στη Διεθνή Εκπαίδευση με έμφαση στην Εκπαίδευση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Μια Νέα Πρόκληση για την Εκπαίδευση, θέματα Πολιτικής Κοινωνικοποίησης στα Πλαίσια του Σχολείου: Συγκριτικές Διεθνείς Διαστάσεις.

Τομέας Ψυχολογίας

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γνωστική Ψυχολογία, Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία. Μαθήματα Επιλογής Εργαστηριακές Ασκήσεις.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξελικτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οργανωτική Ψυχολογία Ι, Ψυχομετρία Ι. Μαθήματα Επιλογής θεωρίες Προσωπικότητας.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ψυχολογία της Ανάγνωσης - Γραφής και Δυσλεξίας.

Μαθήματα Επιλογής

Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Ψυχομετρία II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Οργανωτική Ψυχολογία II, Ψυχογλωσσολογία Ι.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Η Ψυχική Υγεία της Γυναίκας, Πειραματική Ανάλυση της Ανάγνωσης και Γραφής της Ελληνικής Γλώσσας, Ψυχογλωσσολογία II, Οργανωτική Ψυχολογία III.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Επιλογής

Ψυχολογία της Οικογένειας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

Κοινωνική Ψυχολογία Ι, Κοινωνική Ψυχολογία II, Ειδικά θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας, Ειδικά θέματα Ψυχολογίας του Γραπτού Λόγου.

Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Κοινωνιολογία, Οργάνωση και Διοίκηση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως θεσμού Κοινωνικής Πολιτικής.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό Μάθημα

Εκπαιδευτική Πολιτική Μαθήματα Επιλογής

Σχολική Πειθαρχία και κοινωνία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών θεσμών στην Ε.Ε.- Διαπολιτισμικότητα, Κοινωνικός και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό Μάθημα

Κοινωνικοποίηση Μαθήματα Επιλογής

Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική -θέματα.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό Μάθημα

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. Μαθήματα Επιλογής Εκπαίδευση & Κοινωνική Διαστρωμάτωση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση και Φύλο.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Τσιγγάνων, Οικονομική Ανάπτυξη -Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Εκπαίδευση.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Εφαρμοσμένη Στατιστική. Μαθήματα Επιλογής Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων και Εκπαιδευτικών Σχεδίων, Εκπαιδευτικές Πρακτικές - Ειδικά θέματα, Εκπαίδευση και Εργασία.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Οικονομία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικές Πρακτικές και Κοινωνικός Ελεγχος, Διαδικασία της Ερευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και την Εκπαίδευση.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Δεν έχουν διαμορφωθεί τα μαθήματα.

Τομέας Γενικών Επιστημών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα Ι, Νεότερη Ελληνική Ιστορία Ι, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι, Μαθηματικά. Μαθήματα Επιλογής θεωρία της Μουσικής Ι, Δημιουργικές Μέθοδοι - θεατρικό Παιχνίδι Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων, Χημεία Ι. Μαθήματα Επιλογής Εισαγωγή στη Φιλοσοφία II, θεωρία της Μουσικής II, θεωρία Φυσικής Αγωγής, Στοιχεία Γενικού Σχεδίου, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.

 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Φυσική Ι, Αρχαία Ελληνική και Ορθόδοξη Χριστιανική θεώρηση της Αγωγής, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι. Μαθήματα Επιλογής Φιλοσοφία της Παιδείας, Νεότερη Ελληνική Ιστορία II, Χημεία II, Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων II, Ιστορία της Μουσικής Ι, Αισθητικές Κατηγορίες Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Εισαγωγή στη Φυσική II, Αισθητικές Κατηγορίες II, Νεοελληνική Γλώσσα II, Ιστορία της Μουσικής II, Μέσα και Μέθοδοι Φυσική ς Αγωγής, Μικτές Τεχνικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, Πρακτικές Ασκήσεις Εικαστικής Αγωγής II, Προσωκρατική Φιλοσοφία.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Γενική Βιολογία, Οργάνωση - Διοίκηση με Η/Υ, Χορωδία, Παιδαγωγικές και Διδακτικές Αρχές Φυσικής Αγωγής, Πρακτικές Ασκήσεις Εικαστικής Αγωγής Ι, Γλυπτικές Κατασκευές με Ετερόκλητα Στοιχεία.

 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό Μάθημα

Διδακτική Μαθηματικών. Μαθήματα Επιλογής

Διδακτική Μεθοδολογία Εικαστικής Αγωγής Ι, Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γλώσσας, Βασική Γενετική, Οργανολογία - Παιδαγωγική, Δημιουργικές Μέθοδοι - θεατρικό Παιχνίδι II, Επεξεργασία Λαϊκών Μοτίβων, Νεοελληνική Λογοτεχνία II.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικά θέματα του Μαθήματος των θρησκευτικών και η Διδασκαλία τους, Παιδική Λογοτεχνία, Βιωματική Κινησιολογία, Στοιχεία Πλαστικής, Διδακτική μεθοδολογία Εικαστικής Αγωγής II.

 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής

Νεότερη Ελληνική Ιστορία III, Σκηνογραφία στο Σχολικό Χώρο, Βυζαντινή Φιλοσοφία και θεολογία, Ειδικά θέματα των Μαθηματικών και η Διδασκαλία τους.

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Σχεδιασμός-Κατασκευή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού με Πολυμέσα, Η Διδακτική Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού με Πολυμέσα, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Χρήση Η/Υ, Εκπαιδευτικός Έλεγχος και Αξιολόγηση της Χρήσης του Εκπαιδευτικού Λογισμικού στην Τάξη.