Τμήματα Γεωγραφίας

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σκοπός

Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το χώρο. Επίσης οι σπουδαστές καταρτίζονται στην ανάλυση και ερμηνεία της συγκρότησης του χώρου ως υπόβαθρο για παρέμβαση.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι σπουδές προσανατολίζονται σε τρεις κατευθύνσεις: Α. Επαγγελματική Β. Εκπαιδευτική και Γ. Ακαδημαϊκή/Ερευνητική. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

 Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την ειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη ή ως σύμβουλοι σε αναπτυξιακά προγράμματα υπουργείων, νομαρχιών, Ο.Τ.Α., σε κέντρα ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), του Ο.Η.Ε., στην Εκπαίδευση, σε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, στρατιωτικές σχολές, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., σε γραφεία πολεοδομικών-χωροταξικών μελετών, ως υπάλληλοι βιβλιοθηκών, κέντρων αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης και στα Μ.Μ.Ε., ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στους Η/Υ, Απόδοση και Αποτύπωση Χώρου, Μικροοικονομία, Η Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία, Κοινωνιολογία και Πολιτική θεωρία, Ιστορία της Γεωγραφίας, Φυσική Γεωγραφία Ι, Αγγλικά (Higher Class).

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Χαρτογραφία, Εισαγωγή στην Κοινωνική Στατιστική, Μάκρο-και Πολιτική Οικονομία, Αστική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας, Ιστορική Γεωγραφία, Φυσική Γεωγραφία II, Αγγλικά II (Advanced Class).

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (013): Εισαγωγή, Κοινωνική Στατιστική - Έλεγχοι Υποθέσεων, Πολιτική Οικονομία του Χώρου, Εισαγωγή στον Σχεδιασμό του Χώρου, Κοινωνική Γεωγραφία, Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Περιβάλλον και Οικολογία.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)): Εφαρμογές, Πολυμεταβλητή Ανάλυση - Χρονικές Σειρές -Αριθμοδείκτες, Οικονομική Γεωγραφία, Μέθοδοι Αστικής Ανάλυσης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Πολιτισμική Γεωγραφία.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σχεδιασμός Επιτόπιας Έρευνας, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία, Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Χώρος, Πολιτική Γεωγραφία, Αγροτική Γεωγραφία.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Μετανάστευση, Ανάπτυξη Υπαίθρου και Πολιτικές.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διάλεξη, Εκπαίδευση & Διδακτική στη Γεωγραφία, Αξιολόγηση Πολυκριτιριακή Ανάλυση, Αστική Αναδιάρθρωση στην Ευρώπη, Τουρισμός και Ανάπτυξη, Νησιωτική Γεωγραφία, Ανάλυση και Αντίληψη Τοπίου, Φυσικοί Πόροι και Βιογεωγραφία.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διπλωματική, Εκτίμηση Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων, Σχεδιασμός Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Γεωγραφία των Μεταφορών, Ευρωπαϊκές Πολιτικές & Κοινωνικοπολιτιστική. Ανάπτυξη, Διαχείριση Παράδοσης και Ιστορικού Τοπίου, Πολιτική Γεωγραφία Ελληνικού Χώρου, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Εκτίμηση Επιπτώσεων.

1. Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Επιλογής

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Δεξιότητες & Μέθοδοι

Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων, Φωτοερμηνεία & Τηλεπισκόπηση, Χωρική Στατιστική II, Μέθοδοι Αστικής Ανάλυσης, Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης, Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Μοντέλα στη Γεωγραφία & το Σχεδιασμό.

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον

Βιογεωγραφία, Γεωγραφία των Φυσικών Πόρων, Εισαγωγή στην Υδρολογία, Φυσική, Μετεωρολογία, Γεωμορφολογία, Εισαγωγή στην Υδρολογία, Γεωγραφία των Φυσικών Καταστροφών.

 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ανθρωπογεωγραφία

Αγροτική Γεωγραφία, Μετανάστευση, Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας, Γεωγραφία της Κατοικίας, θεσμοί Σχεδιασμού & Πολιτική Γης, Τουρισμός & Ανάπτυξη, Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορία της Πόλης & της Πολεοδομίας, Πολιτική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου, Διασυνοριακές Ζώνες, Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής, Ανάλυση & Αντίληψη Τοπίου, Γεωγραφία της Υγείας Παγκοσμιοποίηση & Άνιση Ανάπτυξη, Ειδικά θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας, Οικιστική Ανάπτυξη & Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας, Ανάπτυξη Υπαίθρου.

Σημείωση: Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 46 μαθήματα.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ- ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Γεωγραφική Επιστήμη, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ιστορική και Οικονομική Γεωγραφία των Νεωτέρων Χρόνων Ι, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Περιβάλλον και Άνθρωπος, Φύση και Καταγραφή Γεωγραφικών Δεδομένων, Χωρο-οικονομία Ι, Χώροι και Κοινωνίες, Ξένη Γλώσσα.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεωγραφία Πληθυσμών και Δημογραφία, Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Εφαρμογές Πληροφορικής, Ιστορική και Οικονομική Γεωγραφία, των Νεωτέρων Χρόνων II, Ποσοτικές Μέθοδοι για Γεωγράφους Ι, Φυσική Γεωγραφία, Χωρο-οικονομία II, Ξένη Γλώσσα.