Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ιωάννινα Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική και η πρακτική κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα αγωγής και φροντίδας βρεφών και νηπίων μέχρι την σχολική ηλικία.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 7 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν ως: υπεύθυνοι για την μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφικών και
παιδικών σταθμών,
παιδαγωγοί παιδιών μέχρι 6 ετών, εκπαιδευτικό προσωπικό στη Β'/θμια ή Γ'/θμια Εκπαίδευση - υπεύθυνοι για την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων, βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής Α' β/μιας Εκπαίδευσης. Έχουν ακόμη δικαίωμα εργασιακής απασχόλησης σε κέντρα βρεφών και νηπίων, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στην: αγωγή και φροντίδα παιδιών 0-6 ετών, ίδρυση και λειτουργία βρεφικού και παιδικού σταθμού, εκπαίδευση παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βρεφονηπιοκομία Δεοντολογία Ι, Παιδαγωγικά Ι, Ψυχολογία Ι, Μουσική Ι, Μουσικοκινητική Αγωγή, Ρυθμική, Τεχνικά. Εποπτικά Μέσα Βρεφονηπιακής Ηλικίας, Παιδική Λογοτεχνία Ι, Κοινωνική Πρόνοια Ι, Κοινωνιολογία Ι, Σωματική Ανάπλαση, Διατροφή Βρεφών, Ανατομία, Ατομική Υγιεινή.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βρεφονηπιοκομία II, Παιδαγωγικά II, Ψυχολογία II, Μουσική II, Μουσικοκινητική Αγωγή Ρυθμική II, Τεχνικά Εποπτικά Μέσα Βρεφονηπιακής Ηλικίας II, Παιδική Λογοτεχνία II, Κοινωνική Πρόνοια II, Διαιτητική, Εξ. Παιδιατρική, Πρώτες Βοήθειες, Ξένη Γλώσσα Ι.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βρεφονηπιοκομία III, Παιδαγωγικά III, Ψυχολογία III, Μουσική III, Ρυθμική III, Τεχνικά Εποπτικά Μέσα Βρεφονηπιακής Ηλικίας III, Στοιχεία Δικαίου & Κοινωνικής Νομοθεσίας Ι, Παιδιατρική Ι, Στοιχεία Μαιευτικής, Ξένη Γλώσσα II.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βρεφονηπιοκομία IV, Παιδαγωγικά IV, Ψυχολογία IV, Μουσική IV, Ρυθμική IV, Τεχνικά Εποπτικά Μέσα Βρεφονηπιακής Ηλικίας IV, Στοιχεία Δικαίου & Κοινωνικής Νομοθεσίας II, Παιδιατρική II, Παιδαγωγική Έρευνα, Ξένη Γλώσσα III.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βρεφονηπιοκομία V, Παιδαγωγικά V, Ψυχολογία V, Μουσική V, Ρυθμική V, Τεχνικά Εποπτικά Μέσα Βρεφονηπιακής Ηλικίας V, Οργάνωση & Διοίκηση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδοψυχιατρική, Ξένη Γλώσσα -Ορολογία.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βρεφονηπιοκομία VI, Παιδαγωγικά VI, Ψυχολογία VI, Μουσική VI, Ρυθμική VI, Οικολογία, Διαχείριση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κοινωνιολογία VI, Σεμινάριο Τελειοφοίτων.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής, Βρεφονηπιοκομία Ι, Μεθοδολογία Έρευνας, Αγωγή Υγείας, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Μουσικοπαιδαγωγική.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Προσχολική Παιδαγωγική, Βρεφονηπιοκομία II, Εξελικτική Ψυχολογία, Αισθητική Αγωγή -Εικαστικά Ι, Μουσικοπαιδαγωγική II, Νεογνολογία.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων, Βρεφονηπιοκομία III, Εξελικτική Ψυχολογία II, Μουσικοπαιδαγωγική III, Εικαστικά II.

Μαθήματα Επιλογής

Ελληνική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Στατιστική.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων, Βρεφονηπιοκομία IV, Παιδική Λογοτεχνία Ι, Εικαστικά III, Μουσικοπαιδαγωγική IV. Μαθήματα Επιλογής Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Υλικό, Παιδαγωγική 7 Μ.Μ.Ε.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Βρεφονηπιοκομία IV, Κινητική Αγωγή (Προσχολικής Ηλικίας), Γενική Παιδιατρική, Διοίκηση & Διαχείριση Β/Σ, Παιδική Λογοτεχνία II. Μαθήματα Επιλογής Οργάνωση - θεατρικό Παιχνίδι, Συμβουλευτική Ψυχολογία, θεατρικό Παιχνίδι, Συγκριτική Παιδαγωγική, Προσχολική Αγωγή Η/Υ.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Παιδική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Διαπολιτισμική Αγωγή. Μαθήματα Επιλογής Στοιχεία Νομοθεσίας, Εργασιακές Σχέσεις, Βρεφονηπιοκομία VI, Ειδική Αγωγή, Κουκλοθέατρο, Πηλοπλαστική.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής, Ξένη Γλώσσα (Ειδικότητας).

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Προαιρετικά Μαθήματα

(για όλα τα εξάμηνα) Παιδαγωγική του Παιχνιδιού, Ψυχοπαθολογία, Ξένη Γλώσσα-Ειδικότητα Ι, Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Κοινωνική Ψυχολογία, Πληροφορική Ι, Πληροφορική II, Ξένη Γλώσσα-Ειδικότητα II, Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Παιδοψυχιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική και Προληπτική Ιατρική.

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μαθήματα Γενικής Υποδομής

Ανατομική και Φυσιολογία, Υγιεινή -Στοιχεία Μικροβιολογίας, Στοιχεία Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Παιδιατρική, Διαιτητική, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πρόνοια, Οικολογία.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής

Ψυχοπαθολογία, Βρεφική Ανάπτυξη και Διατροφή, Πρώτες Βοήθειες, Ελληνικά.

Μαθήματα Ειδικότητας

Βρεφοκομία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Μουσική, Μουσικοκινητική Αγωγή, Τεχνικά και Εποπτικά Μέσα.

Μαθήματα Διοίκησης, Διαχείρισης και Νομοθεσίας

Δεοντολογία Επαγγέλματος, Στοιχεία Δικαίου και Κοινωνική Νομοθεσία, Διεύθυνση και Διαχείριση Βρεφονηπιακού Σταθμού, Εργασιακές Σχέσεις, Στοιχεία Οικονομικής.

Σημείωση: Τα μαθήματα διαμορφώνονται ανά εξάμηνο στην αρχή του 1ου ακαδημαϊκού έτους, μετά από συνεργασία καθηγητών και σπουδαστών.