Τμήματα Παιδαγωγικά Νηπιαγωγών

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φλώρινα Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σκοπός

Τα τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, ικανούς να προάγουν τις παιδαγωγικές επιστήμες και να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα παιδαγωγικής.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Για το 7ο και 8ο εξάμηνο προβλέπεται δίμηνη άσκηση σε νηπιαγωγεία, μουσεία και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς, σε νοσοκομεία για παιδιά.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τα προσφερόμενα μαθήματα του τμήματος χωρίζονται σε πέντε τομείς σπουδών: Α. Παιδαγωγικές Σπουδές και Γενική Διδακτική Β. Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή Γ. Λογοτεχνία και Γλώσσα Δ. Κοινωνικές Επιστήμες και Πολιτισμός Ε. Διδακτική θετικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες.

 Α. Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεθοδολογία Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας, Ιστορίας της Εκπαίδευσης, θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Φιλοσοφία της Παιδείας, θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Προσχολική Παιδαγωγική, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Γενική Διδακτική, Συγκριτική παιδαγωγική, Διδακτική Επικοινωνία: Μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων, Σχολείο και Οικογένεια: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, παιδαγωγικές Αλληλεπιδράσεις και Συγκρότηση Γνώσεων. Μαθήματα Επιλογής Φιλοσοφία της Παιδείας μέσα από τα Κείμενα, Ηθική και Φιλοσοφία της Παιδείας, Παρουσίαση Παιδαγωγικών Θεμάτων, Γενική Παιδαγωγική, Φιλοσοφία των Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Παιδαγωγική Ανθρωπολογία, Κανονισμικότητα και Πρότυπα στην Αγωγή, Θεωρίες Παιδείας, Μαθησιακή Ετοιμότητα και Σχολική Επιτυχία, Διδακτικός Σχεδιασμός, Θεωρίες του Παιδικού Παιχνιδιού, Θεωρίες Διδασκαλίας των Μέσων.

Β. Τομέας Σπουδών Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Δημιουργική Μάθηση, Μαθησιακές Δυσκολίες, θεωρίες Προσωπικότητας: Ψυχοδυναμικές και Νεότερες Προσεγγίσεις.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Εξελικτική Ψυχολογία II, Αναπτυξιακές Αποκλίσεις: Νοητική Ανεπάρκεια και Ψυχοπαθολογία κατά την παιδική Ηλικία, Ψυχολογική Αξιολόγηση: Μέτρηση της Νοημοσύνης και της Προσωπικότητας, Γνωστική Ψυχολογία, Τεχνικές Δημιουργικότητας, Ψυχολογική Αξιολόγηση του Παιδικού Ιχνογραφήματος.

Μαθήματα Επιλογής

Ψυχολογία της Υγείας, Νευροφυσιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία Ατομικών ΔΙαφορών, Ψυχολογία και Επικοινωνία: Μη Λεκτική Συμπεριφορά.

Γ. Τομέας Σπουδών Λογοτεχνίας και Γλώσσας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεότερη και Σύγχρονη Νεοελληνική Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία, θεατρικό Παιχνίδι, Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση: θεωρία και Σχολική Πράξη. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία - Ερμηνεία και Μέθοδοι Προσέγγισης Λογοτεχνικών Κειμένων, Παιδικό Βιβλίο: Κείμενο και Αντικείμενο, Το Παιδικό Βιβλίο ως Σημείο Συνάντησης Παιδιών - Ενηλίκων, Ιλιάδα - Οδύσσεια: Μεταφράσεις - Διασκευές - Εικονογραφήσεις, Οι Μεταφράσεις του Λογοτεχνικού Κειμένου για Παιδιά, Ο Αυτοσχεδιασμός ως Παιδαγωγική Πράξη, Λογοτεχνία και Σχολείο: Σημειώσεις για μια Διδακτική της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας, θεωρία Λογοτεχνίας (Ενηλίκων), θεωρία της Παιδικής Λογοτεχνίας.

Μαθήματα Επιλογής

Πρόσληψη Ιστοριών από Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας, Η Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος, Λογοτεχνία και Γυναίκα, Αφήγηση στο Σχολείο, Το Παιδικό Βιβλίο ως Παιδαγωγικό Υλικό, Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό: Σχέση Αντίθεσης ή Εναρμόνισης. Σύνταξη Επιστημονικής Εργασίας, Λογοτεχνική Πρόσληψη και Εκπαίδευση, θεατρική Αγωγή, Η Παιδαγωγική Οπτική του Μύθου, Τα Δρώμενα των Ελλήνων.

Δ. Τομέας Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνικοποίηση του Παιδιού, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Αποκλίνουσα Συμπεριφορά, Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Πολιτισμικά, θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση, Πολιτική θεωρία και Εκπαίδευση.

Μαθήματα Επιλογής

Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων, Κοινωνικές Διαστάσεις της Αξιολόγησης του Σχολείου, Πολιτική Παιδεία και Σχολείο: Το Παράδειγμα των Μειονοτήτων, Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισμός, Περιβάλλον και Κοινωνία.

Ε. Τομέας Σπουδών Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Μαθημάτων, Μαθηματικά στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Βασικές Έννοιες Μαθηματικών, Μοντέλα Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών Πολυμέσων, Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων, Συγκρότηση Εννοιολογικών Αναπαραστάσεων στις Φυσικές Επιστήμες. Μαθήματα Επιλογής Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, θεωρίες Επίλυσης Προβλημάτων, Διδακτικές Δραστηριότητες με Γεωμετρικές Έννοιες, Επικοινωνία στη Μαθηματική Εκπαίδευση, Ιστορία Μαθηματικών, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ, Εκπαίδευση και Μ.Μ.Ε., Ευέλικτη και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θετικών Επιστημών, Διδακτικά Μοντέλα Φυσικών Επιστημών, Ιστορία -Επιστημολογία Φυσικών Επιστημών, Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δραστηριότητες Μύησης στις Φυσικές Επιστήμες, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτύου, Σχεδιασμός και ΑΝάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των ΝΤ, Ειδικές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των ΝΤ στις θετικές Επιστήμες, Χρήση Βασικών Εφαρμογών των Η/Υ Ι, Χρήση Βασικών Εφαρμογών των Η/Υ II.

Σημείωση: Για την απόκτηση του πτυχίου είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας και η φοίτηση σε μαθήματα 150 διδακτικών μονάδων, στους πέντε κύκλους σπουδών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το πότε οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν ένα οποιοδήποτε μάθημα, αλλά συστήνεται στην αρχή η σπουδή των υποχρεωτικών μαθημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στα μαθήματα, οι φοιτητές ενημερώνονται προσωπικά από τους διδάσκοντες.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, θεωρία Προσχολικής Αγωγής Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Κινητική & Ορχηστική Αγωγή Ι, Ιστορία της Τέχνης.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γνωστική Ψυχολογία, Νεοελληνική Γλώσσα, θεωρία Προσχολικής Αγωγής II, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αγωγής, Κουκλοθέατρο Ι.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων, Νηπιαγωγείου Ι, Γλωσσική Καλλιέργεια Νηπίων, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι, Σύγχρονα θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κινητική & Ορχηστική Αγωγή II, θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων, Νηπιαγωγείου II, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Ιστορία Νεοελληνικής Εκπ/οης Ι με Έμφαση στην Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής, Στατιστική, Νεότερη Ελληνική Ιστορία II.

Μαθήματα Επιλογής για το 1ο και 2ο Έτος Σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο

Ιστορία Φιλοσοφίας, Σύγχρονα Εθνικά θέματα, Αρχές Οικονομικής θεωρίας & Πολιτικής, Εισαγωγή στο Δίκαιο & Στοιχεία Ελληνικού Δικαίου, Δημιουργικότητα & Μέσα Έκφρασης Ι, Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών - Κλασικοί Παιδαγωγοί, Μηχανισμοί Μάθησης & Μνήμης, Παιδικό Παιχνίδι, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία & Γραμματολογία Ι, θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ι, Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδιού, Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών, Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία, Κοινωνιολογία των ΜΜΕ, Γεωγραφία

 Εαρινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία, Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, Βιολογία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ο Ανήλικος ως Αντικείμενο του Δικαίου & της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία II, θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασκαλίας II, Στοιχεία Αρχαίας Γραμματείας, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, Νηπιαγωγεία & Μειονότητες, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, θεωρίες Κοινωνικοποίησης, Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία, Εκπαίδευση & Κοινωνικό Φύλο, Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Υποχρεωτικά Μαθήματα για το 3ο & 4ο Έτος Σπουδών

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Επιστήμης, Πρακτική Ασκηση Ι, Παιδική Λογοτεχνία Ι, Διαμόρφωση Προεννοιών & Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στη Νηπιακή Ηλικία, Εικαστικές Τέχνες - Υλικά & Τεχνικές, Μικροκατασκευών Ι.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική Ασκηση II, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία II (Παιδική Λογοτεχνία).

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική Ασκηση III, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή.

 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική Ασκηση IV.

Μαθήματα Επιλογής 3ο & 4ου'Ετος Σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο

Δραματοποίηση & θεατρικό Παιχνίδι, Πληροφορική Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία & Γραμματολογία II, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Μουσική, Γυναίκα & Λογοτεχνία, Κουκλοθέατρο II, Συστηματική Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Νηπίων, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπ/οης II, Ψυχολογία Παιδικού Σχεδίου, Κλινική Ψυχολογία, Ελληνική Τέχνη & Πολιτισμός στο Σχολείο, Εισαγωγή στο Σύγχρονο Χορό Ιδεοκίνηση, Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Κοινωνικοοικονομικές & Πολιτισμικές Προσεγγίσεις, Σχολικό θέατρο & Γιορτές στο Νηπιαγωγείο, Συγκριτική Παιδαγωγική - Εκπ/ση Κατάρτιση στις Χώρες της Ε.Ε., Πτυχιακή Εργασία.

Εαρινό Εξάμηνο

Εικαστικές Τέχνες - Υλικά & Τεχνικές, Μικροκατασκευών II, Πληροφορική II, Έννοιες Φυσικών Επιστημών II, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσική Αγωγή, Η Ψυχική Διάσταση της Αφήγησης, Δημόσια Διοίκηση, Δημιουργικότητα & Μέσα Έκφρασης II, Αισθητική Αγωγή & Εικαστικές Τέχνες, Νευροψυχολογία - Ψυχοπαθολογία & Λειτουργική, Νευροανατομία, Ψυχολογία Ανάγνωσης & Γραφής, Λαϊκό & Έντεχνο Παραμύθι -Αφηγηματολογία, Ειδική Αγωγή, Νεοελληνική Τέχνη, θεατρολογία - θεατρική Παιδεία, Σχολική Ψυχολογία, Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαίδευσης, Εφαρμογές Μεθόδων Κλινικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης II, Χώρος & Διαδικασίες στην Νευροψυχολογία - Μαθησιακές Δυσκολίες, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Οικολογία, Πτυχιακή Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Α. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ειδική Αγωγή II, Νευροψυχολογική Βάση των Μαθησιακών Δυσκολιών, Πτυχιακή Εργασία (Ισοδύναμη με 3Μαθήματα).

Β. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου, Νευροψυχολογική Βάση των Μαθησιακών Δυσκολιών, Πτυχιακή Εργασία.

 Γ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ Κινητική & Ορχηστική Αγωγή II, Ελληνική Τέχνη & Πολιτισμός στο Σχολείο, Λαϊκό & Έντεχνο Παραμύθι - Αφηγηματολογία (Παιδική Λογοτεχνία II), Εισαγωγή στο Σύγχρονο Χορό - Ιδεοκίνηση Πτυχιακή Εργασία.

 Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αισθητική Αγωγή & Εικαστικές Τέχνες, Νεοελληνική Τέχνη, θεατρολογία -θεατρική Παιδεία, Ψυχολογία Ανάγνωσης & Γραφής, Σχολική Ψυχολογία, Ιστορία Τέχνης, Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαίδευσης, Εφαρμογές Μεθόδων Κλινικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, Χώρος & Διαδικασίες Αγωγής & Μάθησης, Κλινική Ψυχολογία.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική - θεωρία Αγωγής, Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Ι, Ιστορία της Αγωγής, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Προσχολική Παιδαγωγική Ι, Κοινωνική Ψυχολογία. Μαθήματα σχετικά με το Περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου Ελληνική Γλώσσα Ι, Εικαστικά Ι, Μουσικοπαιδαγωγική Ι, Κινητική Αγωγή Ι, Ξένη Γλώσσα Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

Παιδαγωγική Ψυχολογία II, Προσχολική Παιδαγωγική II. Μαθήματα σχετικά με το Περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου Ελληνική Γλώσσα II, Παιδική Λογοτεχνία Ι, Ελληνική Ιστορία Ι, Προσχολική θρησκευτική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, Εικαστικά II, Μουσικοπαιδαγωγική II, Κουκλοθέατρο, Κινητική Αγωγή II, Ξένη Γλώσσα II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Προσχολική Παιδαγωγική III. Μαθήματα σχετικά με το Περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου Ελληνική Γλώσσα III, Εισαγωγή στην πληροφορική, Μελέτη Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Αγωγή, Μουσικοπαιδαγωγική III. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Α' φάση: Εισαγωγή στη θεωρία και Πράξη της Αγωγής και Διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας II, Εξελικτική Ψυχολογία II, Σχολική Παιδαγωγική, Παιδαγωγικό Υλικό και Κατασκευή του. Μαθήματα σχετικά με το Περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου Υγιεινή και διατροφή των νηπίων, Παιδική Λογοτεχνία II, Προμαθηματικές Έννοιες, θεατρικό Παιχνίδι, Α' φάση: Εισαγωγή στη θεωρία και Πράξη της Αγωγής και Διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο, Δραστηριότητες για την Κοινωνική - Συναισθηματική και Ηθική Ανάπτυξη των Νηπίων, Ξένη Γλώσσα VI.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι Μαθήματα σχετικά με τα περιεχόμενα των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου Ελληνική Ιστορία II Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Α' φάση: Διδακτική των Προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου, Διδακτική της Γνωριμίας με το Περιβάλλον, Διδακτική της Κινητικής Αγωγής

 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία της Παιδείας, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης II, Ειδική Αγωγή. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Α' φάση: Διδακτική των Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου, Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας, Διδακτική της Μουσικής.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Μαθήματα σχετικά με τα περιεχόμενα των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου Παράδοση και Πολιτισμός. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Α' φάση: Διδακτική των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου, Διδακτική Προμαθηματικών Εννοιών, Διδακτική Εικαστικών. ξένη γλώσσαΙΙΙ.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής Συγκριτική Παιδαγωγική. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Β' φάση: Ανάληψη παιδαγωγικού -διδακτικού έργου σε τάξη νηπιαγωγείου με θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση.

 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Ιστορία & Δομή της Ελληνικής Γλώσσας, Νεοελληνική Ιστορία, Φυσιολογία, Υγιεινή & Διατροφή του Νηπίου, Στοιχεία Νευροφυσιολογίας, Φυσική Αγωγή στη θεωρία & στην Πράξη, Φροντιστήριο Τεχνικών Παιδαγωγικής Έρευνας Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σύγχρονες Τάσεις Παιδαγωγικής, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Πληροφορική & Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευσης, Αισθητική Αγωγή & Ιστορία της Τέχνης, Μουσική Αγωγή & θεωρία Μουσικής.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Διδακτική Μεθοδολογία, Εξελικτική Ψυχολογία II, Ψυχοκινητική Ανάπτυξη & Αγωγή, Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία, Μύθοι & Παραμύθια, Πρακτική Κατάρτιση Ι, Μάθημα Επιλογής, Φροντιστήριο Τεχνικών Παιδαγωγικής Έρευνας II. Μαθήματα Επιλογής Παιδαγωγικός Ρόλος των ΜΜΕ, Ισότητα των Φύλων & Σχέσεις Επικοινωνίας.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας, Κοινωνική Ψυχολογία, Ξένη Παιδική Λογοτεχνία, Έννοιες Μαθηματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Αγωγή, Εικαστικές Τέχνες, Πρακτική Κατάρτιση II, Μάθημα Επιλογής. Μαθήματα Επιλογής Γνωστική Ψυχολογία στην Προσχολική Εκπαίδευση, Μύθοι Ζώων -Παροιμιόμυθοι, Ευρωπαϊκή Ένωση: θεσμοί, Λειτουργία, Προοπτικές.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Κοινωνική Ανάπτυξη & Κοινωνικοποίηση του Παιδιού, Προσχολική θρησκευτική Αγωγή, Κουκλοθέατρο - θέατρο Σκιών, Πρακτική Κατάρτιση III, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής, Φροντιστήριο Κινδύνων Ατυχημάτων & Πρώτων Βοηθειών. Μαθήματα Επιλογής Φιλοσοφία Παιδείας, Πολύ - γλωσσική Εκπαίδευση, θεωρίες Προσωπικότητας, Απεικονίσεις των Φύλων στην Παιδική Λογοτεχνία, Σύγχρονη Ιστορία Ευρώπης & Περιοχής Μεσογείου.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Πολιτική, Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Ψυχοπαθολογία του Παιδιού, Παιδικό θέατρο - θεατρικό Παιχνίδι, Πρακτική Κατάρτιση IV, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής. Μαθήματα Επιλογής Παιδαγωγική Ψυχολογία II, Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Αποκέντρωση, Λαογραφία & Εθνολογία Παιδικής Ηλικίας, Μουσειακή Αγωγή Ι, Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ειδική Αγωγή, Πρακτική Κατάρτιση V, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής. Μαθήματα Επιλογής Συγκριτική Εκπαίδευση, Μουσειακή Αγωγή II, Επιστημολογία, Έννοιες Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή & Μορφές Έκφρασης των Νηπίων, Προχωρημένο Μάθημα Ξένης Γλώσσας Ι, Προχωρημένο Μάθημα Ξένης Γλώσσας III.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συγκριτική Προσχολική Εκπαίδευση, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Πρακτική Κατάρτιση VI, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής, Μάθημα Επιλογής. Μαθήματα Επιλογής Νεοελληνικό θέατρο, Κοινωνική Ιστορία Νεότερης Ελλάδας, θεολογική Σκέψη, θρησκειολογία, Εφαρμογές Πολυμέσων & Δικτύων, Προχωρημένο Μάθημα Ξένης Γλώσσας II, Προχωρημένο Μάθημα Ξένης Γλώσσας IV.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Ψυχοφυσιολογία Ι, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Ι, Εισαγωγή στη Λογοτεχνία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αγωγή Λόγου Ι, Παιδική Λογοτεχνία Ι, Ιστορία Τέχνης Ι, Μουσική Ι, Εικαστικά Ι, Ξένη Γλώσσα Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδαγωγική Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Πληροφορική και Εκπαίδευση Ι, Εισαγωγή στην Υπολογιστική Στατιστική, θεμέλια Προμαθηματικών Εννοιών, Βιολογία, Ρύπανση Περιβάλλοντος, Ιστορία Τέχνης II, Μουσική II, Εικαστικά II, Ξένη Γλώσσα II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι, Κοινωνική Ψυχολογία Ι, Παιδαγωγική II, Πληροφορική και Εκπαίδευση II, Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών, Λαογραφία, Αγωγή Λόγου II, Μουσική III, Εικαστικά III, Ξένη Γλώσσα III.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Μεθοδολογία Ι, Ψυχολογία Αποκλίνοντος Παιδιού Ι, Ψυχοφυσιολογία II, Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας II, Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία II, Μυθολογία, θεατρική Παιδεία Ι, Μουσική IV, Εικαστικά IV, Ξένη Γλώσσα IV.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας III, Διδακτική Προμαθηματικών Εννοιών Ι, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης II, Ψυχολογία Αποκλίνοντος Παιδιού II, Φιλοσοφία Παιδείας Ι, Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού II, Στοιχεία Παιδιατρικής, Μουσική V, Εικαστικά V, Ξένη Γλώσσα V.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Προμαθηματικών Εννοιών II, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική Ι, θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία II, Παιδική Λογοτεχνία II, Φιλοσοφία παιδείας II, Αγωγή Υγείας, θεατρική Παιδεία II, Μουσική VI, Εικαστικά VI.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Μεθοδολογία II, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ι, θέματα Διδακτικής Προμαθηματικών Εννοιών, Εξελικτική Ψυχολογία II, θέματα Διδακτικής Προμαθηματικών Εννοιών, Διαταραχές Συμπεριφοράς και Μάθησης, Ψυχοκοινωνιολογία Οικογένειας, Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Χρήση Η/Υ II.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδασκαλία - Εφαρμογές, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική II, Κλινική Ψυχολογία, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης II, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας IV, Σύγχρονες Τάσεις Φιλοσοφίας, Κοινωνική Ψυχολογία II.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΏΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει δύο κύκλους κατευθύνσεων.

Οι κατευθύνσεις του Α' κύκλου είναι οι εξής: Α. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Β. θετικές Επιστήμες Γ. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές Δ. Αισθητική Αγωγή Ε. Ειδική Αγωγή και Διαταραχές Μάθησης.

Οι κατευθύνσεις του Β' κύκλου είναι οι εξής:

Α. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Β. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Συγκριτική Παιδαγωγική Γ. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα Δ. Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Ε. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Χρήση Η/Υ. Στην αρχή του 4ου εξαμήνου ο φοιτητής επιλεγεί μια κατεύθυνση από τον Α' κύκλο σπουδών και μια από το Β' κύκλο σπουδών.

Επιστήμες της Αγωγής

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Προσχολική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία Ι: Γενικές Αρχές, Διδακτική Μεθοδολογία II: Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, Διδακτική Μεθοδολογία III: Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας Ι, Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας II, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Ψυχοπαιδαγωγική Ι: Συναισθηματική Ανάπτυξη και Αγωγή Νηπίου και Παιδιού, Ψυχοπαιδαγωγική II: Ψυχοσεξουαλική Ανάπτυξη και Αγωγή Νηπίου και Παιδιού, Ψυχοπαιδαγωγική III: Ηθική και θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή Νηπίου και Παιδιού, Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός, Ψυχοπαιδαγωγική Αξιολόγηση, Αισθητική Αγωγή Νηπίου και Παιδιού Ι: θεωρητική Εισαγωγή, Αισθητική Αγωγή Νηπίου και Παιδιού II: Μορφές Αισθητικής Έκφρασης, Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Ειδική Αγωγή Νηπίων και Παιδιών, Φιλοσοφία της Παιδείας, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Νομικό Πλαίσιο και θεσμοί της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Οικονομία και προγραμματισμός της Εκπαίδευσης, Σύγχρονα Παιδαγωγικά Προβλήματα, Αγωγή του Λόγου - Ορθοφωνία, Κοινωνικοποίηση στο Νηπιαγωγείο, Επιμόρφωση Ενηλίκων, θεωρίες του Εκπαιδευτικού Ρόλου, θεωρίες Μάθησης, Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής, Διαπολιτισμική Αγωγή, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ανάδυση των Δεξιοτήτων Ανάγνωσης και Γραφής, Ο Προφορικός Λόγος των Νηπίων και η Καλλιέργεια του, Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου, Ιστορία και Αγωγή των Πρώτων Κοινωνιών, Συνεκπαίδευση Παιδιών με και χωρίς Ιδιαίτερες Ανάγκες, Ψυχοκοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αγωγή Υγείας.

Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Εξελικτική Ψυχολογία II, Νευροψυχολογία του Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου, Κλινική Ψυχολογία Νηπίου και Παιδιού, Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή, Κοινωνική Ψυχολογία II: θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ψυχογλωσσολογία, Διαφορική Ψυχολογία και Χαρακτηρολογία, Πειραματική Ψυχολογία, Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις της Αγωγής, Ψυχοπαθολογία του Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου, Ψυχολογία της Μάθησης - Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Εξέλιξη και Διαταραχές της Γλώσσας, Ψυχολογία της Επιθετικότητας, Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Νοητική Ανεπάρκεια, Ψυχοπαιδαγωγική του Πρώιμου Παιδικού Αυτισμού, Επικοινωνία και Δεξιότητες Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία Προσχολικής Ηλικίας.

Κοινωνιολογία

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Ιστορία της Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Δυναμική της Οικογένειας και της Σχολικής Τάξης, Γλωσσικός Κώδικας και Κοινωνική Στρωμάτωση, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Κοινωνιολογία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Φιλολογία - Φιλοσοφία - Ιστορία - Θεολογία

Νεοελληνική Γλώσσα Ι: Ιστορική Εξέλιξη - Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα II, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία, Ελληνική Λαογραφία, Ελληνική Φιλολογία και θεατρική Παιδεία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Εισαγωγή στην Επιστημολογία, Εισαγωγή στη Μεταφυσική, Ελληνική Ιστορία Ι, Ελληνική Ιστορία II, Ελληνική Ιστορία III, Ελληνική Ιστορία IV, Παγκόσμια Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, θρησκειολογία, θεολογική Επιστήμη - Φιλολογική Προσέγγιση των Πηγών, Ορθόδοξη Πατερική θεολογία.

Μαθηματικά - Στατιστική - Πληροφορική

Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο, Προμαθηματικές Διαδικασίες και Έννοιες, Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι, Στατιστική στην Εκπαίδευση II, θεωρία Δειγματοληψίας, Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ι, Πληροφορική στην Εκπαίδευση II.

Μουσική - Καλλιτεχνική και Ψυχοκινητική Αγωγή

Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων Ι, Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων II, Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων III, Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων IV, Καλλιτεχνική Αγωγή Νηπίων Ι, Καλλιτεχνική Αγωγή Νηπίων II, Καλλιτεχνική Αγωγή Νηπίων III, Καλλιτεχνική Αγωγή Νηπίων IV, Φυσική και Ψυχοκινητική Αγωγή των Νηπίων Ι, Φυσική και Ψυχοκινητική Αγωγή των Νηπίων II, Φυσική και Ψυχοκινητική Αγωγή των Νηπίων III, Φυσική και Ψυχοκινητική Αγωγή των Νηπίων IV.

Ξένες γλώσσες Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα II, Ξένη Γλώσσα III, Ξένη Γλώσσα IV.

Σεμινάριο

Σεμινάριο Παιδαγωγικών, Σεμινάριο Ψυχολογίας, Σεμινάριο Κοινωνιολογίας, Σεμινάριο Φιλολογίας, Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας.

Διδακτικές Ασκήσεις

Επίπεδο Ια και Ιβ, Επίπεδο ΙΙα και ΙΙβ, Επίπεδο ΙΙΙα και ΙΙΙβ.

Από τα προαναφερόμενα μαθήματα Υποχρεωτικά είναι τα εξής :

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Προσχολική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία Ι:

Γενικές Αρχές, Διδακτική Μεθοδολογία II: Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, Διδακτική Μεθοδολογία III: Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Ψυχοπαιδαγωγική Ι: Συναισθηματική Ανάπτυξη και Αγωγή Νηπίου και Παιδιού, Φιλοσοφία της Παιδείας, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Νεοελληνική Γλώσσα Ι: Ιστορική Εξέλιξη -Γραμματεία, Παιδική Λογοτεχνία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι, Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ι, Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων Ι, Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων II, Καλλιτεχνική Αγωγή Νηπίων Ι, Καλλιτεχνική Αγωγή Νηπίων II, Φυσική και Ψυχοκινητική Αγωγή των Νηπίων Ι, Φυσική και Ψυχοκινητική Αγωγή των Νηπίων II, Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα II, Ξένη Γλώσσα III, Ξένη Γλώσσα IV, Σεμινάριο Παιδαγωγικών, Σεμινάριο Ψυχολογίας, Σεμινάριο Κοινωνιολογίας, Σεμινάριο Φιλολογίας, Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας, Επίπεδο Ια και Ιβ, Επίπεδο ΙΙα και ΙΙβ, Επίπεδο ΙΙΙα και ΙΙΙβ.

Σημείωση: Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής οφείλει να εξετασθεί με επιτυχία σε 49 μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης και της πτυχιακής εργασίας, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στη Μελέτη του Προφορικού Λόγου Ι (Παράδοση & Εργαστήριο), Στοιχεία Κοινωνιολογίας Ι. Μαθήματα Επιλογής Αρχές Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Βασικές Έννοιες Οικολογίας, Γενική Παιδαγωγική, Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών Ι, Διδακτική της Μουσικής Ι, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Κοινωνική Ψυχολογία, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Αγγλικά Ι, Ιταλικά Ι, Ρώσικα Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Προσχολική Παιδαγωγική. Μαθήματα Επιλογής Ανθρωπολογία και Εκπαίδευση, Γενική Ψυχολογία II, Διδακτική της Μουσικής II (Εργαστήριο), Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών II, Εισαγωγή στη Μελέτη του Προφορικού Λόγου II (Παράδοση & Εργαστήριο), θέματα Βιολογίας (Παράδοση & Εργαστήριο), Πληροφορική και Εκπαίδευση, Στοιχεία Κοινωνιολογίας II, Αγγλικά II, Ιταλικά II, Ρωσικά II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Μέθοδοι Ερευνών Ι, Στατιστική Ι. Μαθήματα Επιλογής Διδακτική της Κίνησης και του Ρυθμού Ι, Ελληνική Γραμματεία από τον Όμηρο έως την Άλωση, Ζητήματα Δίγλωσσης Εκπαίδευσης, Η Συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους, θεμελιώδεις Έννοιες και Λογικές Διαδικασίες, Μοντέλα Ανάλυσης της Συγκρότησης των Γνώσεων, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Παιδαγωγική Τεχνολογία Ι, Παιδαγωγική των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αγγλικά III, Ιταλικά III, Ρωσικά III.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Εννοιών των Μαθηματικών για την Προσχολική Ηλικία, Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση (Παράδοση & Εργαστήριο), Κοινωνικοποίηση (θεωρίες & Στάδια), Φιλοσοφία της Παιδείας. Μαθήματα Επιλογής Διδακτική της Κίνησης και του Ρυθμού II, Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Έλεγχος, θέματα Γενετικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Παράδοση & Εργαστήριο), Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, Μέθοδοι Ερευνών II, Μορφολογία και Συγκρότηση της Ελληνικής Κοινωνίας (Σεμινάριο), Μουσειολογία και Εκπαίδευση, Νεοελληνική Λογοτεχνία II, Παιδαγωγική Τεχνολογία II, Στατιστική (Παράδοση & Εργαστήριο), Αγγλικά IV, Ιταλικά IV, Ρωσικά IV.

 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική των Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία, Ιστορία της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδική Λογοτεχνία Ι (Παράδοση & Εργαστήριο). Μαθήματα Επιλογής Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πρακτικών, Αντίληψη, Διδακτική της Πληροφορικής, Διδακτική των θεατρικών τεχνών Ι (Εργαστήριο), Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών, Κοινωνικοποίηση II, Μάθηση και Γνωστική Ανάπτυξη, Προφορική Παράδοση και Λογοτεχνία Ι, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τεχνική Εκπόνησης Επιστημονικής Εργασίας, Φιλοσοφία της θρησκείας, Φύλο και Πολιτισμική Ένταξη, Ψυχολογία της Προσωπικότητας και των Ατομικών Διαφορών, Ψυχολογική Προσέγγιση του Παιδικού Ιχνογραφήματος.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική Εννοιών Βιολογίας για την Προσχολική Ηλικία, Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Μαθήματα Επιλογής Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Διδακτική των θεατρικών Τεχνών II, Διπλωματική Εργασία, Ειδικά θέματα Διδακτικής των Εννοιών της Φυσικής (Σεμινάριο), Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες: Μοντέλα Διδακτικής Παρέμβασης, Η Σχολική Ομάδα: Μαθησιακές Διαφορές και Δυσκολίες, θέματα Κοινωνικής Γλωσσολογίας, θέματα Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών, θεωρητικά Μοντέλα Επικοινωνίας, θεωρητικά Μοντέλα Μνήμης, Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας, Προφορική Παράδοση και Λογοτεχνία II.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτική της Γλώσσας (Παράδοση & Εργαστήριο). Μαθήματα Επιλογής Αγωγή Υγείας, Αναλυτικό Πρόγραμμα και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, Διαταραχές Συμπεριφοράς της Παιδικής Ηλικίας, Διδακτική των θρησκευτικών , Διπλωματική Εργασία, Ειδικά θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Επιστημολογία και Διδακτική, Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Πολιτικού Φαινομένου, Μέθοδοι Ερευνών III (Εθνολογία) (Σεμινάριο), Νεοελληνική Ιστορία, Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας κατά την Αναπτυξιακή Περίοδο, Φεμινιστικά Κινήματα.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδική Λογοτεχνία II, Παραστάσεις και Ρόλοι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Συγκριτική Παιδαγωγική. Μαθήματα Επιλογής Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διπλωματική Εργασία, Δραστηριότητες από τις Φυσικές Επιστήμες για το Νηπιαγωγείο, θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, θεωρίες της Γλωσσικής Ανάπτυξης, Ιστορικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Ψυχολογία της Γνωστικής Συγκρότησης (Σεμινάριο), Κοινωνιολογία της Γνώσης, Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Εκπαίδευση (Παράδοση & Εργαστήριο), Οικονομία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικά Ρεύματα για την Προσχολική Εκπαίδευση, Παραγωγή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Παράδοση και Εργαστήριο), Φιλοσοφία της Γλώσσας.

Σημείωση: Ο φοιτητής καλείται να εξετασθεί επιτυχώς στα υποχρεωτικά μαθήματα και σε μια σειρά μαθημάτων από την κατηγορία μαθήματα επιλογής, με σκοπό να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου.