Τμήμα Νοσηλευτικής

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ιωάννινα Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Λαμίας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας καθώς και στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης της υγείας.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μετά την απόκτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να απασχοληθούν: στον δημόσιο τομέα-σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, σε σχολικά ιατρεία, ιατρεία ιδρυμάτων και δημοσίων οργανισμών, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στον ιδιωτικό τομέα-σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε γηροκομεία, σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς που απασχολούν επαγγελματίες υγείας, ως εκπαιδευτικοί στην Β/θμια, Γ/θμια και Αδιαβάθμητη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, σε υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανατομία Ι, Φυσιολογία Ι, Βιοχημεία Ι, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Νοσηλευτική, Φαρμακολογία Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία II, Φυσιολογία II, Εξελικτική Ψυχολογία, Γενετική, Πληροφορική, Υγιεινή, Νοσηλευτική ΒΙ, Νοσηλευτική ΒΙΙ, Φαρμακολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική Φυσιολογία, Νοσολογία Ι, Χειρουργική Ι, Ξένη Γλώσσα Ι, Νοσηλευτική ΓΙ, Νοσηλευτική ΠΙ.

4o EΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσολογία II, Χειρουργική II, Ορθοπεδική -Τραυματολογία, Ξένη Γλώσσα II, Νοσηλευτική Δ.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδιατρική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Νοσηλευτική Ε1, Ξένη Γλώσσα III, Διαιτητική-Διατροφή.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεροντολογία - Γηριατρική, Ψυχιατρική -Νευρολογία, Ξένη Γλώσσα IV, Νοσηλευτική ΣΤΙ-ΣΤΙΙ-ΣΤΙΙΙ-ΣΤIV, Οικονομία της Υγείας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσηλευτική ΖΙ-ΖΙΙ-ΖΙΙΙ-ΖIV-ΖV, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική.

 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, IΩΑΝΝΙΝΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία Ι, Φυσιολογία Ι, Βιοχημεία, Ψυχολογία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή Ι, Νοσηλευτική ΑΙ, Φαρμακολογία Ι, Κοινωνιολογία. Μαθήματα Επιλογής Ανοσολογία, Πρόληψη Ατυχημάτων.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία II, Φυσιολογία II, Εξελικτική Ψυχολογία, Γενετική, Πληροφορική, Υγιεινή II, Νοσηλευτική ΒΙ, Νοσηλευτική ΒΙΙ, Φαρμακολογία II. Μαθήματα Επιλογής Ουρολογία, Καρδιολογία.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογία - Φυσιολογία, Νοσολογία Ι, Χειρουργική Ι, Ξένη Γλώσσα Ι, Νοσηλευτική ΓΙ, Νοσηλευτική ΠΙ. Μαθήματα Επιλογής Ψυχοπαθολογία, Ρευματολογία.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσολογία II, Χειρουργική II, Ορθοπεδική -Τραυματολογία, Ξένη Γλώσσα II, Νοσηλευτική Δ. Μαθήματα Επιλογής Ογκολογία, Οικογενειακός Προγραμματισμός.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδιατρική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Νοσηλευτική ΕΙ, Ξένη Γλώσσα III, Διαιτητική-Διατροφή. 

Μαθήματα Επιλογής 

Αξονική Τομογραφία - Υπέρηχοι, Ιατροδικαστική.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεροντολογία - Γηριατρική, Ψυχιατρική -Νευρολογία, Ξένη Γλώσσα IV, Νοσηλευτική ΣΤΙ-ΣΤΙΙ-ΣΤΙΙΙ-ΣΤIV, Οικονομία της Υγείας. Μαθήματα Επιλογής Γναθοπροσωπική, Ιστοπαθολογία.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσηλευτική ΖΙ-ΖΙΙ-ΖΙΙΙ-ΖIV-ΖV. Μαθήματα Επιλογής Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Γενικής Υποδομής

Φυσική, Ιατρική Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Ιστορία Ιατρικής.

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής

Βιολογία, Βιοχημεία, Βιομετρία -Βιοστατιστική, Ανατομική, Φυσιολογία, Πειραματόζωα, Τεχνολογία Οργάνων, Αρχές Πληθυσμιακής Υγιεινής, Πρώτες Βοήθειες.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Ειδικότητας

Μικροβιολογία, Αιματολογία, Αιμοδοσία, Αιμοληψία, Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Ιολογία, Ιστοπαθολογία, Μυκητολογία -Παρασιτολογία.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Διοίκησης και Νομοθεσίας για την Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίων

Εθνικά Συστήματα Υγείας, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνιολογία.

Σημείωση: Τα μαθήματα διαμορφώνονται ανά εξάμηνο στην αρχή του 1ου ακαδημαϊκού έτους, μετά από συνεργασία καθηγητών και σπουδαστών.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία Ι, Φυσιολογία Ι, Βιοχημεία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Εισαγωγή Νοσηλευτικής, Φαρμακολογία Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία II, Φυσιολογία II, Εξελικτική Ψυχολογία, Γενετική, Πληροφορική, Υγιεινή, Ρόλος Νοσηλευτικής, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής, Φαρμακολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική Φυσιολογία, Νοσολογία Ι, Χειρουργική Ι, Δεοντολογία, Παθολογική Χειρουργική, Ξένη Γλώσσα Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσολογία II Χειρουργική II, Ορθοπεδική-Τραυματολογία, Νοσηλευτική ΔΙ & Τεχνική Χειρουργείου, Ξένη Γλώσσα II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδιατρική, Μαιευτική, Γυναικολογία, Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Μαιευτική - Παιδιατρική - Δερματολογία, Διαιτητική - Διατροφή, Ξένη Γλώσσα III.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεροντολογία - Γηριατρική, Ψυχιατρική -Νευρολογία Ψυχικής Υγείας, Νευρολογική, Γηριατρική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Έρευνα, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Οικονομία της Υγείας, Κλινική Ψυχολογία, Ξένη Γλώσσα IV.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νομοθεσία στη Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική, Σεμινάριο Νοσηλευτικής, Νοσηλευτική Διοίκηση, Αγωγή Υγείας, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση.

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομική Ι, Φυσιολογία Ι, Βιοχημεία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Νοσ. Α1 (Εισαγωγή), Φαρμακολογία Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομική II, Φυσιολογία II, Εξελ. Ψυχολογία, Γενετική, Πληροφορική, Υγιεινή, Νοσ. Β1 (Ρόλος), Νοσ. Β2 (Β. Αρχ.), Φαρμακολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική Φυσιολογία, Νοσολογία Ι, Χειρουργική Ι, Ξένη Γλώσσα Ι, Νοσ. Π (Δεοντ.), Νοσ. Γ2 (Παρ. Χ).

 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσολογία II, Χειρουργική II, Ορθ/κη Τραυματ., Ξένη Γλώσσα II, Νοσημευτική Δ1.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδιατρική, Μαιευτ. Γυν/γία, Επιδημιολογία, Α' Βοήθειες, Νοσ. Ε1 (Παιδ.), Ξένη Γλώσσα III, Διαιτ/κή - Διατρ.

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά Νοσηλευτικής Κατεύθυνσης

Καρδιολογική Νοσ/κη, Ογκολογική Νοσ/κη.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεροντολ. Γηρ., Ψυχ/κη - Νευρολ., Ξένη Γλώσσα IV, Νοσ. ΣΤ1, Νοσ. ΣΤ2, Νοσ. ΣΤ3, Νοσ. ΣΤ4 (Μεθ. Διδ), Οικον. Υγείας

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσ. Ζ1, Νοσ. Ζ2 (Κοιν.), Νοσ. Ζ3 (Σεμιν.), Νοσ. Ζ4 (Διοικ), Νοσ. Ζ5 (Αγ. Υγ.).

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία Ι, Φυσιολογία Ι, Βιοχημεία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Νοσηλευτική ΑΙ (Εισαγωγή), Φαρμακολογία Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία II, Φυσιολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Γενετική, Πληροφορική, Υγιεινή, Νοσηλευτική ΒΙ (Ρόλος), Νοσηλευτική ΒΙΙ (Βασ.Αρχές), Φαρμακολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική Φυσιολογία, Νοσολογία Ι, Χειρουργική Ι, Ξένη Γλώσσα Ι, Νοσηλευτική Π (Δεοντ.), Νοσηλευτική Γ2 (Παθολ Χειρ.).

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσολογία II, Χειρουργική II, Ορθοπεδική-Τραυματιολογία, Ξένη Γλώσσα II, Νοσηλευτική Δ1.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδιατρική, Μαιευτική-ΓυναικολογΙα, Επιδημιολογία, Α' Βοήθειες, Νοσηλευτική ΕΙ, (Μαιευτική-Παιδιατρική), Ξένη Γλώσσα III, Διαιτητική-Διατροφή.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεροντολογία Γηριατρική, Ψυχιατρική-Νευρολογία, Ξένη Γλώσσα IV, Νοσηλευτική ΣΤΙ-ΣΤΙΙ-ΣΤΙΙΙ-ΣΤIV, Οικονομία της Υγείας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσηλευτική Ζ1, Νοσηλευτική Ζ2 (Κοινοτική Νοσηλευτική), Νοσηλευτική Ζ3 (Σεμινάριο), Νοσηλευτική Ζ4 (Νοσηλευτική Διοίκηση), Νοσηλευτική Ζ5 (Αγωγή Υγείας), Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική.

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία.

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία Ι, Φυσιολογία Ι, Βιοχημεία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Νοσηλευτική ΑΙ (Εισαγωγή), Φαρμακολογία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανατομία II, Φυσιολογία II, Εξελικτική Ψυχολογία, Γενετική, Πληροφορική, Υγιεινή, Νοσηλευτική ΒΙ, Νοσηλευτική ΒΙΙ, Φαρμακολογία.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παθολογική Φυσιολογία, Νοσολογία, Χειρουργική, Ξένη Γλώσσα, Νοσηλευτική ΓΙ, Νοσηλευτική ΠΙ.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσολογία II, Χειρουργική II, Ορθοπεδική Τραυματολογία, Ξένη Γλώσσα, Νοσηλευτική ΔΙ.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Νοσηλευτική ΕΙ, Ξένη Γλώσσα III, Διαιτητική-Διατροφή.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γεροντολογία Γηριατρική, Ψυχιατρική-Νευρολογία, Ξένη Γλώσσα IV, Νοσηλευτική ΣΤΙ, ΣΤΙΙ, ΣΤΙΙΙ, ΣΤIV, Οικονομία της Υγείας.

 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νοσηλευτική ΖΙ,ΖΙΙ,ΖΙΙΙ,ΖIV,ΖV, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση.

Προαιρετικά Μαθήματα

(για όλα τα εξάμηνα)

Δερματολογία - Αφροδισιολογία - Δημογραφία - Δυναμική της Επικοινωνίας, Πληροφορική II, Νέοι & Κοινωνικοποίηση, Ανθρώπινα Δικαιώματα Ρατσισμός, Οικογενειακό Δίκαιο, Οικολογία & Επικοινωνία, θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Πολιτιστικά Στοιχεία & Ιδιαιτερότητες της Κουλτούρας στην Κρήτη.