Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Σκοπός

Σκοπός των Τμημάτων Κοινωνιολογίας είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την καταγωγή, την ανάπτυξη, την οργάνωση, την εξέλιξη και την λειτουργία των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και να καταγραφούν και να αναλύουν τις μεταβολές της κοινωνικής συμπεριφοράς, των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών προβλημάτων.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

 Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως ερευνητές ή ως σύμβουλοι σε ινστιτούτα ή πανεπιστημιακά κέντρα
ερευνών,
στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως σύμβουλοι σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συγκροτείται διοικητικά και ακαδημαϊκά από τους ακόλουθους τομείς: Α. Κοινωνιολογικής θεωρίας-Μακροκοινωνιολογίας- Συγκριτικής Κοινωνιολογίας, Β. Κοινωνιολογίας της Εργασίας και της Τεχνολογίας, Γ. Κοινωνιολογίας των Πόλεων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Δ. Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Αθλητισμού και της Αναψυχής, Ε. Μεθόδων και Τεχνικών της Κοινωνικής Έρευνας.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία, Βασικές Έννοιες της Κοινωνιολογίας & των Κοινωνικών Επιστημών, Εισαγωγή στις Μεθόδους & Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας (Μέθοδοι), Πολιτική & Πολιτικοί θεσμοί, Κοινωνία & Πολιτισμός, Βασικές Έννοιες, Γλώσσα.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξέλιξη της Κοινωνιολογικής Σκέψης, Κλασσικοί της Κοινωνιολογίας, Κοινωνική Διαστρωμάτωση, Κοινωνική Διαφοροποίηση, Μεταβιομηχανική & Παγκόσμια Κοινωνία, Μέθοδοι & Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας. (Μέθοδοι II), Οικονομικά Συστήματα & Οικονομικές Λειτουργίες, Πολιτειακά Συστήματα & Πολιτειακές Λειτουργίες, Γλώσσα.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνιολογία των Αστικών Χώρων, Κοινωνικά Προβλήματα & Ποιότητα Ζωής στους Αστικούς Χώρους, Κοινωνική Γεωγραφία, Καταγραφή & Ανάλυση των Κοινωνικών Δεδομένων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (013), Βάσεις Δεδομένων & Κοινωνικές Επιστήμες Ι, Βασικές Γνώσεις για τα Κοινωνικά θέματα & τις Τεχνικές αντιμετώπισης των Κοινωνικών Προβλημάτων, Κοινωνιολογία της Εργασίας, Κοινωνία της Πληροφορίας & Εργασία, Κοινωνία της Πληροφορίας, Νέες Τεχνολογίες, Κοινωνική Επικοινωνία & Κοινωνική Οργάνωση, Παγκόσμια Κοινωνία, Κοινωνικά & Οικονομικά θέματα της Παγκοσμιοποίησης.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνιολογία του Κράτους & των Οργανώσεων, Ενδιάμεσοι θεσμοί & μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικός Αποκλεισμός & Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας, Βάσεις Δεδομένων, Βασικές Γνώσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες II, Κοινωνικά Κινήματα, Κοινωνικές Συγκρούσεις- θεσμοί διαμεσολάβησης στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων, Εργασιακές Σχέσεις & Οικονομικός Μετασχηματισμός, Κοινωνιολογία της Συγγένειας & της Οικογένειας, Η Σύγχρονη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Οικογένεια, Κοινωνιολογία της Νεότητας, Προβλήματα Νεανικής Παραβατικότητας.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτικός - Κοινωνικός Εκσυγχρονισμός & Κοινωνική Ανάπτυξη, Περιβάλλον & Κοινωνία, Κοινωνικό Σύστημα & Οικοσύστημα, Κοινωνιολογία των Ομάδων, Υποκουλτούρες, Στυλ Ζωής, Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα & Μέθοδοι Ρύθμισης τους, Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Στέγαση, Εξάρτηση από Ναρκωτικές Ουσίες, Ανεργία, Κοινωνική Απόκλιση, Ρατσισμός. Έθνος, Φυλή, Φύλο, Πολιτισμική Ταυτότητα Προβλήματα & Δυνατότητες της, Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας, Κοινωνία των Πολιτών, Κοινωνικές Πρωτοβουλίες & θεσμοί της Κοινωνίας των Πολιτών.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μέθοδοι & Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών III, Εργασία & Παραγωγική Δομή, Νέες Μορφές Εργασίας & Κοινωνικής Οργάνωσης Εργασίας & Ποιότητα Ζωής, Κράτος Πρόνοιας & Βιωματικός Χώρος, Σύνθεση & Αντίθεση των Δύο Διαστάσεων στη Σύγχρονη Κοινωνία, Κράτος Πρόνοιας, Κοινωνική Πολιτική, Η διάσταση της θεσμικής Προστασίας, Ποιότητα Ζωής, Στυλ Ζωής & Υποκειμενικές Στρατηγικές, Διαδικασίες Ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Πολιτική για την Εργασία & το Ανθρώπινο Δυναμικό, Ευρωπαϊκή & Ελληνική Πολιτική για την Ποιότητα Ζωής & το Περιβάλλον, Ο Ρόλος των Κοινωνικών Ομάδων & των Ενδιάμεσων θεσμών, Κοινωνικά & Πολιτισμικά Δίκτυα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πολιτισμός, Κοινωνική Οργάνωση & Περιβάλλον, Παράγοντες Εξασφάλισης της Ποιότητας Ζωής στην Σύγχρονη Μεταβιομηχανική Κοινωνία, Μέθοδοι & Τεχνικές Αξιολόγησης & Εμψύχωσης των Κοινωνικών Προγραμμάτων & Παρεμβάσεων.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου & των Πολιτισμικών Γεγονότων Μεγάλης Κλίμακας, Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας & των Επικοινωνιακών Συστημάτων, Συγκριτική Κοινωνιολογία των Κοινωνιών της Ανατολική Μεσογείου, Συγκριτική Κοινωνιολογία των Βαλκανικών Χωρών.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και τα μαθήματα που αυτό περιλαμβάνει οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν και να συγκροτήσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται σε μαθήματα κορμού- υποχρεωτικά που είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, και μαθήματα κατευθύνσεων. Τα μαθήματα κατευθύνσεων είναι όλα επιλογής, και διακρίνονται στις εξής κατηγορίας: μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Αυξημένης Βαρύτητας, Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής -παραδόσεις, παθήματα υποχρεωτικής επιλογής - σεμινάρια και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Το Τμήμα συγκροτείται από τις παρακάτω κατευθύνσεις: Α. Κοινωνική θεωρία Β. Κοινωνική Ανάπτυξη- Κοινωνικός Μετασχηματισμός Γ. Πολιτική Κοινωνιολογία Δ. Πολιτισμός- Εργασία- Εκπαίδευση. Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλέγονται τουλάχιστον 12) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Ι, Κοινωνική θεωρία Ι (Κλασικοί θεωρητικοί), Κοινωνική θεωρία II (Κλασικοί θεωρητικοί), Κοινωνική θεωρία III (Σύγχρονη), Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Κοινωνική Ιστορία, Κοινωνική Στατιστική, Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας Ι, Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας II, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Α, Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Β, Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Ο, Αγγλικά για Κοινωνιολόγους Ο, Επίσης προσφέρονται Γαλλικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Αυξημένης Βαρύτητας

Κοινωνικοί θεσμοί - Κοινωνικός Έλεγχος, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εισαγωγή στην Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, θεωρίες Κοινωνικοποίησης.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής - Παραδόσεις

Συγκριτική Πολιτική Κοινωνιολογία: Ευρωμεσογειακή Διάσταση, Κοινωνιο-Πολιτική Παιδεία και Διδακτική της Κοινωνιολογίας, Διδακτική της Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογία του Γάμου και της Οικογένειας, Κοινωνιολογία της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς, Ιστορική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Κοινωνιολογία της Νεολαίας, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Λογοτεχνίας, Κοινωνιολογία της Ελίτ, Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Κοινωνιολογία της Γνώσης, θεωρίες των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Κοινωνία και Περιβάλλον, Ρόλοι και Σχέσεις στην Κοινωνική Ιστορία, Κοινωνιολογία της Καθημερινότητας, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, Κοινωνιολογία των Οργανώσεων, Πολιτική Κοινωνιολογία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Κοινωνιολογία του Κράτους, Κοινωνιολογία της Γραφειοκρατίας, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων, Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων, Ιδεολογία και Κουλτούρα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Βασικοί Τύποι Κοινωνιολογικών θεωριών, Κοινωνιολογία του Εργατικού Κινήματος, Κοινωνιολογία των Πληροφοριών, Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εκσυγχρονισμός του Έθνους - Κράτους, Η Περίπτωση της Ελλάδος, Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Νεολαίας, Κοινωνική Δημογραφία Ι, Κοινωνική Δημογραφία II, Επιστήμη - Τεχνογνωσία -Ανάπτυξη, Τοπική Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής, Αστεακή Κοινωνιολογία, Βιομηχανική Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι, Βιομηχανική Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογία της Εργασίας II, Τεχνολογία - Εργασία -Επαγγέλματα, Κοινωνιολογία του Συνδικαλιστικού Κινήματος, Κράτος και Εργασία, Επιμόρφωση Ενηλίκων, Κοινωνία - Οικονομία και Κράτος στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Κοινωνιολογία των Μικρών Επιχειρήσεων, Εισαγωγής τη θεωρία της Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανθρωπολογικές θεωρίες για τη Συγγένεια την Οικογένεια και τα φύλλα, Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία της θρησκείας και των Τελετουργικών Πρακτικών, .Κοινωνιολογία της θρησκείας, Κοινωνία και Οικονομία στην Ελλάδα, Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης, Κοινωνικο-οικονομικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις της Παγκοσμιοποίησης, Επαγωγική Στατιστική, Κοινωνική Αλλαγή στον Αγροτικό Χώρο/Αγροτική Κοιν/γία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής - Σεμινάρια (Επιλέγονται τουλάχιστον 6) Ειδικά θέματα στην Συγκριτική Κοινωνιολογία, Ειδικά θέματα στους Κλασικούς θεωρητικούς της Κοινωνιολογίας, Ειδικά θέματα στη Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία, Ιστορική Κοινωνιολογία, Ειδικά θέματα στην Κοιν/γία της Λογοτεχνίας, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης, Κοινωνία και Περιβάλλον, Κοινωνικές και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα, Ειδικά θέματα της Αστεακής Κοινωνιολογίας, Οικονομική Κοινωνιολογία, Ειδικά θέματα στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Ελληνικής Γραφειοκρατίας, Ειδικά θέματα στην Κουλτούρα και Ιδεολογία, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Νεολαίας, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία του Εργατικού Κινήματος, Φυσικό Δίκαιο και Συγκρότηση του Κράτους, Ειδικά θέματα Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογία των Μειονοτήτων, Κοινωνική - Οικονομική Αναδιάρθρωση και Κοινωνικά Κινήματα, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων, Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Πολιτική και στο Κράτος Πρόνοιας, Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εργασίας, Όψεις και Αστεακού Φαινομένου στην Ελλάδα, Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κοινωνία και Ανάγνωση, Νεωτερικότητα και Σώμα: Από τη Σκοπιά της Κοινωνικής Ιστορίας της Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού και των Σπορ, Νεοέλληνες Κοινωνικοί Στοχαστές, Νεοέλληνες Κοινωνικοί Στοχαστές, Νεοελληνική Κοινωνία: Ιστορική και Κριτική Προσέγγιση, Κοινωνικός Ρόλος των Φύλων, Ειδικά θέματα στις Ποσοτικές Μεθόδους και Τεχνικές, Άσκηση Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Επιλέγονται τουλάχιστον 4)

Α. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Συνιστάται Επιλογή Μαθήματος ή Μαθημάτων από τα ακόλουθα Μαθήματα: Μακροοικονομική θεωρία Ι, Μικροοικονομική θεωρία Ι, Μαρξιστική Ανάλυση, Ιστορία Οικονομικών θεωριών Ι, Οικονομική Ιστορία Ι, Οικονομική θεωρία II. Β. Τμήμα Ψυχολογίας: Συνιστάται Επιλογή Μαθήματος ή Μαθημάτων από τα ακόλουθα Μαθήματα: Γενική Ψυχολογία Ι, Κοινωνική Ψυχολογία Ι, Γενική Ψυχολογία II, Κοινωνική Ψυχολογία II: Εφαρμογές, Ιστορία της Ψυχολογίας. Γ. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών: Συνιστάται Επιλογή Μαθήματος ή Μαθημάτων από τους ακόλουθους Τομείς: Τομέας Φιλοσοφίας, Τομέας Ψυχολογίας - Κοινωνιολογίας (ιδιαίτερα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης της Κοινωνιολογίας), Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών Α Τμήμα Ιστορίας. - Αρχαιολογίας. Συνιστάται Επιλογή Μαθήματος ή Μαθημάτων από τους ακόλουθους Τομείς: Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. Δ. Τμήμα Φιλολογίας: Συνιστάται Επιλογή Μαθήματος ή Μαθημάτων από τους ακόλουθους Τομείς: Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τομέας Θεατρολογίας/Μουσικολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας. Ε. Παιδαγωγικά Τμήματα Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών οι Φοιτητές μπορούν να δηλώσουν σαν Ελεύθερη Επιλογή οποιοδήποτε μάθημα στο οποίο θα γίνουν δεκτοί.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Τμήμα συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς: Α. Γενική Κοινωνιολογία Β. Κοινωνική Μορφολογία Γ. Νεοελληνική Κοινωνία Δ. Εγκληματολογία.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Κοινωνιολογίας Ι, Εισαγωγή στην Επιστημολογία, Αρχές Πολιτικής Οικονομίας, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, Εισαγωγή στη Κοινωνική Φιλοσοφία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας Ι, Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου Ι, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Κοινωνικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στο Προγραμματισμό.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχές Κοινωνιολογίας II, Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους Μονοδιάστατης Ανάλυσης & στη θεωρία της Δειγματοληψίας, Κοινωνικά Συστήματα, Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κοινωνικά Μαθηματικά, - Εισαγωγή στο Προγραμματισμό, Κοινωνική Ψυχολογία, Νεότερη Πολιτική & Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας, Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου II, Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας II, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου & Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας, Ιστορία Εγκληματολογικών θεωριών, Ελληνική Κοινωνία & Φιλοσοφία μέχρι τον 15ο αϊ, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Στατιστική II, Εισαγωγή στις Μεθόδους Δισδιάστατης & Πολυδιάστατης Ανάλυσης, Κοινωνική θεωρία Ι, Η Γένεση της Νεοελληνικής Κοινωνίας Ι, Δομές και Λειτουργίες 14ος -18ος αι. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Βιομηχανική Δημοκρατία, Εργατική Συμμετοχή: θεωρία & Εφαρμογές, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εγκληματολογική θεωρία Ι, Βιομηχανική Κοινωνιολογία Ι (Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας), Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ι, Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία του Διαφωτισμού, Ιστορία & θεωρία της Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνιολογία της θρησκείας II: Κράτος & Εκκλησία στην Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία, Πολιτική Εξουσία στην Ευρώπη, Κράτος, Κινήματα & Κόμματα, Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος Ι, Εμπειρική Εγκληματολογία Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αι., Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κοινωνική θεωρία II. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Επεξεργασία Στοιχείων με Η/Υ, θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων Ι, θεμελίωση & Κλασική Συζήτηση, Εξέγερση, Επανάσταση & Κράτος στα Βαλκάνια, 18ος-19ος αιώνας, Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος, Εγκληματολογική θεωρία II, θέματα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας II, Η Γένεση της Νεοελληνικής Κοινωνίας II, Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνιολογία της θρησκείας Ι, θεωρητικά Ρεύματα & Συγγραφείς, Πολιτική Κουλτούρα & Πολιτική, Επικοινωνία, Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος II, Εμπειρική Εγκληματολογία II, Βιομηχανική Κοινωνιολογία II (Βιομηχανικές Σχέσεις).

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μέθοδοι & Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι, Κοινωνική θεωρία III, Οικονομία & Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αι. Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του Π.Δ. & των θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης Ι, Ειδικά θέματα Ιστορίας Ι, Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης, Η Σύγχρονη Πόλη: Οικονομικές, Κοινωνικές & Πολιτιστικές Πρακτικές, Σύγχρονη Κοινωνική & Πολιτική φιλοσοφία Ι, Τοπική Οικονομική Ιστορία, Η Συγκρότηση των Ελληνικών Πόλεων, Κοινωνία, Στρατός & Πολιτική στην Σύγχρονη Τουρκία, Ποινική Προστασία του Καταναλωτή, Ισλάμ & η Κοινωνική Αλλαγή, Κοινωνιολογία των θεσμών, θεωρία της Επικοινωνίας, Εγκληματικότητα Ανηλίκων, Κριτική της Πρακτικής του Κοινωνικού Ελέγχου του Εγκλήματος. Ι, Ανάκριση και Ποινική Δίκη, Μορφές Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς, Χρήση Ναρκωτικών, Ομοφυλοφιλία, Συγκριτική Εγκληματολογία, Στατιστική III, Προχωρημένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ, Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία & Σκέψη του Οσμανοκρατούμενου Ελληνισμού, Μικροαστικά Στρώματα στην Ελλάδα, Κοινωνική Δημογραφία, Η Έννοια της Κοινωνικής Ανομίας, Βιομηχανική Κοινωνία (Συγκριτική Ανάλυση: Δομές & Μετασχηματισμός). Σεμινάρια (ΣΕΜ) Κοινωνική Οργάνωση & Ανθρώπινη Συμπεριφορά, Οργανωμένο Εγκλημα (**).

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Ερευνας II.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του Π.Δ. και των θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης II,

Εγκληματολογικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Πρόληψη του Εγκλήματος, Σύγχρονη Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία II, Το Συνδικαλιστικό Κίνημα: από τη Βιομηχανική Επανάσταση στη Μεταβιομηχανική Εποχή, Παγκοσμιοποίηση: Οικονομία & Πολιτισμός, θεσμική Προστασία Μειονοτήτων, Φεμινιστικές θεωρίες & Πολιτικοί θεσμοί, Κοινωνικός Εκσυγχρονισμός & Εθνότητες στην Τουρκία, Ισλάμ & Μειονότητες -θρησκεία, Κοινωνία, Πολιτική, Ειδικά θέματα Ιστορίας II, Οικονομία & Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αι. II, Πολιτική Κοινωνιολογία, Οργάνωση & Εργασία, Κριτική της Πρακτικής του Κοινωνικού Ελέγχου του Εγκλήματος II, Η Μεταχείριση του Εγκληματία, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι & II, Εγκληματολογική θεωρία III, Κριτική Εγκληματολογία, Ιστορία Οικονομικών θεωριών, θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων II, Σύγχρονα Ρεύματα Αναπαραγωγή του Πληθυσμού, Κοινωνιομετρία & Ψυχοδυναμική των Ρόλων.

Σεμινάρια (ΣΕΜ)

Ειδικά θέματα Κοινωνικής θεωρίας Ι Ειδικά θέματα Κοινωνικής θεωρίας II.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μέθοδοι & Τεχνικές στο Δίκαιο, Ειδικά θέματα Κοινωνιολογίας Ι (**), Φιλοσοφία της Ιστορίας Ι, Μορφές Εγκληματικότητας Ι, Πληροφορική & Έγκλημα, Κοινωνία, Στρατός & Πολιτική στην Σύγχρονη Ελλάδα,

Κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου & της Μέσης Ανατολής Ι, Πόλη & Εκβιομηχάνιση Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης Ι, Διδακτική της Κοινωνιολογίας, Αντεγκληματική Πολιτική, Επίσημος Κοινωνικός Έλεγχος Ανηλίκων, Το Ελληνικό Συνεταιριστικό & Συνδικαλιστικό Κίνημα, Ελληνική Οικονομία & Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Ελληνισμός της "καθ' ημάς" Ανατολής, Κοινωνική & Πολιτική Συγκρότηση του Ελληνισμού της Μ. Ασίας & του Πόντου. Σεμινάρια (ΣΕΜ) Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Εγκλήματος & ΜΜΕ, Κοινωνικός Εκσυγχρονισμός στην Ανατολική Ευρώπη, Σύγχρονα Ζητήματα Πολιτικής θεωρίας & Πράξης Ι, Η Κοινωνία των Πολιτών, Σεμινάριο Εγκληματολογίας, Έγκλημα & Λογοτεχνία, Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, Ειδικά θέματα Κοινωνικής Ιστορίας, Ειδικά θέματα Ποιοτικής Έρευνας - Έρευνα Πεδίου, Ειδικά θέματα Ιστορικής, Κοινωνιολογίας: Διαχείριση των Πηγών, Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα, θεωρία του Σύγχρονου Κράτους, Προνοιακή Αντίληψη της Ιστορίας & Παραδοσιακή Επανάσταση. Πρακτική Άσκηση

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Φιλοσοφία της Ιστορίας II, Ειδικά θέματα Κοινωνιολογίας II (**), Εφαρμοσμένη Αντεγκληματική Πολιτική, Κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής II, Πολιτιστική & Ανθρωπολογική Προσέγγιση, Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης II, Οικονομολόγοι & Οικονομική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου, Κοινωνία & Τηλεόραση στη Σύγχρονη Ελλάδα, Συγκριτική Κοινωνιολογία: Σύγχρονη Ελληνική & Τουρκική Κοινωνία, Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών, Κοινωνιολογία του Ελληνισμού της Διασποράς, Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός, Καραγκιόζης & Ρεμπέτικο Τραγούδι, Ιστορία Επιχειρήσεων. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΣΕΜ) Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Κοινωνικού Ελέγχου του Εγκλήματος & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Πόλη & Εγκληματικότητα, Φόβος του Εγκλήματος, Οι Σύγχρονες Επιβιώσεις της Έννοιας της Επικινδυνότητας & οι Συνέπειες τους, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Παιδί, Απασχόληση, Φύλο & Ανισότητα, Σύγχρονα Ζητήματα Πολιτικής θεωρίας & Πράξης II, Η Κοινωνία των Παραγωγών, Κοινωνική θεωρία V, Κοινωνική θεωρία IV, (θεωρία & Ιστορία: Η Σχέση του Weber)  με το Μarx) Ιστορική Κοινωνιολογία, Το Φαινόμενο της Γραφειοκρατίας (***) Φτώχεια & Αποκλίνουσα Συμπεριφορά. Πρακτική Άσκηση

Mαθήματα Επιλογής Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ)

Από το Τμήμα Ψυχολογίας

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινών Εξαμήνων

Κοινωνική Επιρροή Ι: Μειονότητες και Εξουσία Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Ι θυματολογία.

 Μαθήματα Επιλογής Εαρινών Εξαμήνων

Κοινωνική Επιρροή II: Ψυχολογιοποίηση Ενδοοικογενειακή Βία: Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις Μορφές και Διαδικασίες Περιθωριοποίησης.