Τμήματα Ιστορίας Αρχαιολογίας

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθήνας Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

Σκοπός

Τα Τμήματα σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν την ιστορία όλων των περιόδων, την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας, τη μέθοδο και το περιεχόμενο της Αρχαιολογίας καθώς και τα πολιτιστικά δείγματα του παρελθόντος, ώστε να κατανοούν την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δομή της κοινωνίας, να εμπλουτίζουν την ιστορική γνώση και να αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα τα ιστορικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής, υποχρεωτικά ειδίκευσης, και τέλος μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Όλα τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως αρχαιολόγοι στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ως στελέχη σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκες, στις κρατικές πινακοθήκες και μουσεία, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε ερευνητικά-επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα, στη συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή μουσείων, στη συγγραφή αρχαιολογικών κειμένων, κ.ά

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς: Α. Ιστορίας Β. Αρχαιολογίας.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι, Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Ιστορία, Αρχαία Ιστορία Ι, Προϊστορική Αρχαιολογία Ι, Κλασική Αρχαιολογία Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία II, Λατινική Φιλολογία Ι, Αρχαία Ιστορία II, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως, Προϊστορική Αρχαιολογία II, Κλασική Αρχαιολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βυζαντινή Φιλολογία Ι, Βυζαντινή Ιστορία Ι, Ιστορία Νέου Ελληνισμού Ι, Βυζαντινή Αρχαιολογία Ι, Ιστορία της Τέχνης Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεοελληνική Φιλολογία Ι, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού Ι, Βυζαντινή Αρχαιολογία II, Ιστορία της Τέχνης II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεθοδολογικά Προβλήματα Ιστορίας, Αρχαία Ιστορία III, Προϊστορική Αρχαιολογία III, Κλασική Αρχαιολογία IV, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία III, Λατινική Φιλολογία II.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Επιλέγεται ένα (1) από άλλο τμήμα.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία IV, Νεοελληνική Φιλολογία II, Βυζαντινή Ιστορία II, Ιστορία Νέου Ελληνισμού II, Βυζαντινή Αρχαιολογία III, Ιστορία της Τέχνης III.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Επιλέγεται ένα (1) από άλλο τμήμα.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Ιστορίας Παιδαγωγικά Ι ή Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού II, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία II.

Μαθήματα Επιλογής Επιλέγονται δύο (2) Μαθήματα Κατεύθυνσης.

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας Παιδαγωγικά Ι ή Ιστορία της Φιλοσοφίας, Προϊστορική Αρχαιολογία IV, Βυζαντινή Αρχαιολογία IV.

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής επιλέγει ένα σύνολο μαθημάτων από το τμήμα του ή από άλλα τμήματα.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Ιστορίας

Παιδαγωγικά II, Μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης(επιλέγονται 2). Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Επιλέγονται δύο(2) από άλλο τμήμα.

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

Παιδαγωγικά II, Τοπογραφία- Ανασκαφική, Κλασική Αρχαιολογία III.

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής επιλέγει ένα σύνολο μαθημάτων από το τμήμα του ή από άλλα τμήματα.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς: Α. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Β. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας Γ. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία, Εισαγωγή στην Ιστορία των Νεότερων Χρόνων, Εισαγωγή στην Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου της Αίμου, Εισαγωγή στην Ελληνική Κλασική Αρχαιολογία, Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό, Ιστορία της Τέχνης, θεωρία και Μέθοδοι, Εισαγωγή στη Λαογραφία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία της Φιλοσοφίας ή Επιστημολογία, Ιστορία της Αγωγής ή της Εκπαίδευσης ή Διδακτική μαθημάτων, Ξένη γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική).

Σημείωση: Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι είκοσι τρία (23) και για τις δύο ειδικότητες πτυχίου: α) Ιστορίας, β) Αρχαιολογίας.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

θεωρία και Μέθοδος της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής και της Κλασικής Εποχής, Πλαστική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, Κεραμική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, Τοπογραφία, Αττική, Ιερά Ολυμπίας και Δελφών, Δήλος, Φροντιστήριο (Αρχιτεκτονική, Πλαστική, Κεραμεική Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας)Αρχαιολογία, Μεσοβυζαντινή Αρχαιολογία, Υστεροβυζαντινή Αρχαιολογία, Η Τέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης, Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από το 1880 έως τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, Η Ελληνική Τέχνη στον 19ο αιώνα.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αρχαία ελληνική Ιστορία Ι, Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή, Αρχαία Ελληνική Ιστορία II. Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους, Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος, Μέση Βυζαντινή Περίοδος, Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος, Εισαγωγή στην Ιστορία των Σλαβικών Λαών, Νεοελληνική ιστορία Ι, Νεοελληνική Ιστορία II, Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι, Ευρωπαϊκή Ιστορία II, Ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου, Η Σύγχρονη Εποχή, θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα για την ειδίκευση στην Αρχαιολογία είναι τρία (3) μαθήματα Αρχαιολογίας, δύο (2) μαθήματα Ιστορίας και δύο (2) μαθήματα Λαογραφίας.

Προϊστορική Αρχαιολογία

Οργάνωση και Χρήση του Χώρου στη Νεολιθική Περίοδο στο Αιγαίο, Οργάνωση και Χρήση του Χώρου στην Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, Οργάνωση και Χρήση του Χώρου στην Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα, Οικονομία της Νεολιθικής Περιόδου στο Αιγαίο, Οικονομία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο, Οικονομία της Εποχής του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα, θέματα Ιδεολογίας στην Νεολιθική Περίοδο στο Αιγαίο, θέματα Ιδεολογίας στην Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, θέματα Ιδεολογίας στην Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα, η Αρχή του Παραγωγικού Σταδίου στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια, Παλαιολιθική Περίοδος, Προϊστορία της Ευρώπης, Προϊστορία της Ευρώπης, Προϊστορία Κύπρου, η Νεολιθική Ευρώπη, Πολιτισμός της Α., Μεσογείου της 3ης και 2ης Χιλιετίας Π.Χ.,(Φροντιστήριο), θέματα θεωρίας και Μεθόδου (Φροντιστήριο) Ερμηνεία της Πολιτιστικής Αλλαγής, (Φροντιστήριο), Τα Αρχαιολογικά Δεδομένα και η Ερμηνεία τους, (Φροντιστήριο) Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Πειραματική Αρχαιολογία, Αναλυτικές Μέθοδοι, Αρχαιομετρία - Προβλήματα Χρονολόγησης και Προέλευσης, Βιοαρχαιολογία - Αρχαίο Περιβάλλον, Εθνοαρχαιολογία - Αρχαιοδημογραφία, Ασκήσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία (Φροντιστήριο) Ανασκαφή - Σχέδιο, Μουσειολογία -Μουσειογραφία, Μέθοδοι Ανασκαφής.

Κλασική Αρχαιολογία

Τοπογραφία, Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Εποχής, Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία των Κλασικών Χρόνων, Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία των Ελληνιστικών Χρόνων, Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία των Ρωμαϊκών Χρόνων, Πλαστική της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Εποχής, Πλαστική Κλασικών Χρόνων, Πλαστική Ελληνιστικών Χρόνων, Πλαστική Ρωμαϊκών Χρόνων, Κεραμική - Γεωμετρική - Αττική Μελανόμορφη, Κεραμική - Αττική Ερυθρόμορφη, Κεραμική εκτός Αττικής, Κεραμική -Ζωγραφική - Ψηφιδωτά, Οικονομία - Νομισματική, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος, θρησκεία, Επιγραφική Ελληνική, Επιγραφική Λατινική, Μυθολογία - Ερμηνευτική, Φροντιστήριο Τοπογραφίας, Φροντιστήριο Αρχιτεκτονικής - Πολεοδομίας, Φροντιστήριο Κεραμικής -Ζωγραφικής, Φροντιστήριο Νομισματικής, Φροντιστήριο Επιγραφικής, Φροντιστήριο Μυθολογίας - Ερμηνευτικής, Αρχαιομετρία, Πλαστική (Διαχρονικά), Αγγειογραφία -Ζωγραφική (Διαχρονικά), Αρχιτεκτονική (Διαχρονικά), Ασκήσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία - Φροντιστήριο, Φροντιστήριο Πλαστικής, Φροντιστήριο Πλαστικής, Φροντιστήριο Τοπογραφίας, Ανασκαφή - Σχέδιο, Μουσειολογία - Μουσειογραφία, Μέθοδοι Ανασκαφής.

Βυζαντινή Αρχαιολογία

Παλαιοχριστιανική Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, Βυζαντινή Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, Κοσμική Αρχιτεκτονική (3ος -16ος αι.), Παλαιοχριστιανική Ζωγραφική, Μεσοβυζαντινή Ζωγραφική, Υστεροβυζαντινή Ζωγραφική, Μεταβυζαντινή Ζωγραφική (15ος-17ος αιώνας),

Παλαιοχριστιανική Γλυπτική-Μικροτεχνία, Τοπογραφία Μακεδονίας - Θράκης, Τοπογραφία Νότιας Ελλάδας και Νησιών, Τοπογραφία Κύπρου, Τοπογραφία Μ. Ασίας, Παλαιστίνης, Αιγύπτου, Καθημερινός Βίος των Βυζαντινών, Γλυπτική - Μικροτεχνία της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου, Μνημειακή Τοπογραφία Θεσσαλονίκης, Μνημειακή Ζωγραφική - Ψηφιδωτά -Δάπεδα, Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως, Μνημειακή Τοπογραφία Θεσσαλίας - Ηπείρου, θέματα Αρχιτεκτονικής 8ου-9ου αι., θέματα Αρχιτεκτονικής 10ου-18ουαι., θέματα Ζωγραφικής - Τοιχογραφίες - Ψηφιδωτά, θέματα Ζωγραφικής - Φορητές Εικόνες - Χειρόγραφα, θέματα Γλυπτικής - Μικροτεχνίας, Νομισματική - Σιγιλλογραφία, Επιγραφική, Παλαιογραφία - Κωδικολογία, Βυζαντινή Κεραμική, Ασκήσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία (Φροντιστήριο) Ανασκαφή -Σχέδιο, Μουσειολογία - Μουσειογραφία, Μέθοδοι Ανασκαφής.

Ιστορία Νεότερης Τέχνης

Μεσαιωνική Τέχνη (Πρώιμη Μεσαιωνική - Ρομαντική - Γοτθική), Ώριμη Αναγέννηση -Μανιερισμός, Μπαρόκ - Ροκοκό, Νεοκλασικισμός - Ρομαντισμός, Ρεαλισμός -Ιμπρεσιονισμός - Μετιμπρεσιονιοτικά ρεύματα, Η Τέχνη από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, Ελληνική Τέχνη στον 20 αιώνα, Τέχνη Εξωευρωπάίκών πολιτισμών, Ορολογία στην Ιστορία της Τέχνης, Διαγνωστική των Εργων Τέχνης με βάση Επιστημονικές Μεθόδους, θεωρία και Μέθοδοι Συντήρησης Εργων Τέχνης, Χαρακτική, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Φωτογραφία, Κριτική της Τέχνης, Ασκήσεις σε Μουσεία, Πινακοθήκες, Συλλογές, Αίθουσες Εκθέσεων και Εργαστήρια Καλλιτεχνών, Ασκήσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία (Φροντιστήριο) Μουσειολογία - Μουσειογραφία.

Ιστορία

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 2 από τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας που προσφέρονται στην ειδίκευση της Ιστορίας.

Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία

θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Υλικός βίος και Οικονομική Ανθρωπολογία, Κοινωνική Οργάνωση, Προφορική Λογοτεχνία, Λαϊκή Λατρεία. Συμβολική Σκέψη και Ιδεολογία, θέματα Ιστορίας - θεωρίας και Μεθόδου της Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, θέματα Κοινωνικής και Οικονομικής Οργάνωσης, θέματα Προφορικής Λογοτεχνίας, θέματα Ιδεολογίας και Συμβολικής Σκέψης, θέματα Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. Τα Μουσικά Χαρακτηριστικά των Δημοτικών Τραγουδιών, Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα.

Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει δύο από τα μαθήματα Λαογραφίας.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γα κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα για την ειδίκευση στην Ιστορία είναι τρία (3) μαθήματα Ιστορίας, δύο (2) μαθήματα Αρχαιολογίας και δύο (2) μαθήματα Λαογραφίας.

Αρχαία Ιστορία

Μυκηναϊκή και Ομηρική Εποχή, θέματα Αρχαϊκής Εποχής, θέματα Κλασικής Εποχής, θέματα Ελληνιστικής Εποχής, Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ελληνικής Αρχαιότητας, Αρχαία Ελληνική Πολιτική και Πολιτειακή Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Πολιτική θεωρία και Ιδεολογία.

Μεσαιωνική Ιστορία του Αραβικού κόσμου

Αραβική Γλώσσα Ι και Φιλολογία, Αραβική Γλώσσα II και Αραβοίσλαμικός Πολιτισμός, Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία του Αραβο-ισλαμικού Κόσμου (6ος -13ος αι.), Το Αραβο-ισλαμικό κράτος. Διοίκηση, Δίκαιο και Οικονομία, Οι Ομάδες και οι Βυζαντινές Επιρροές. Κοινωνία και Πολιτισμός της Εποχής.

Ρωμαϊκή Ιστορία

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία, Η Ρεπουμπλικανική Περίοδος της Ρωμαϊκής Ιστορίας, Η Πρώιμη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Περίοδος, Η Ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Περίοδος, Διοίκηση, Κοινωνία και Οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θεσμοί της Αυτοκρατορικής Περιόδου.

Βυζαντινή Ιστορία

θέματα Πρώιμης Βυζαντινής Περιόδου, θέματα Μέσης Βυζαντινής Περιόδου, θέματα Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου, Πρωτοβυζαντινή Κοινωνία, Οικονομία και Εμπόριο στην Πρωτοβυζαντινή Περίοδο, Κοινωνία Μέσης Βυζαντινής Περιόδου, Κοινωνία και Οικονομία του Βυζαντινού Κράτους, Κοινωνία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου, Οικονομία και Εμπόριο στην Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο, Διοικητικοί θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Τοπική Ιστορία - Ιστορία Βυζαντινών Επαρχιών, Διοικητικοί θεσμοί της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου, Στρατός και Στρατιωτική Οργάνωση στην Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο, Στρατός και Στρατιωτική Οργάνωση στο Βυζαντινό Κράτος, Στρατός και Στρατιωτική Οργάνωση στην Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο, Εκκλησία -Εκκλησιαστική Διοίκηση του Βυζαντινού Κράτους, Πολιτικές - θρησκευτικές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στο Βυζάντιο, Βυζαντινή Διπλωματική.

Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης

Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης, θεσμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης, Κοινωνία και Οικονομία της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας Η Πρώιμη Τουρκοκρατία, Ο Ελληνισμός κατά την Προεπαναστατική Περίοδο, Η Ελληνική Επανάσταση, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Νεοελληνική Κοινωνία και Οικονομία, Ο Αλύτρωτος Ελληνισμός, Ο Παροικιακός Ελληνισμός, Νεοελληνική Πολιτική Ιδεολογία, Ειδικά θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας.

Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

Η Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη, Η Εποχή του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, Η Ευρώπη του 19ου αιώνα, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία, Εθνος και Κράτος στη Νεότερη Ευρώπη, Ιδεολογικά Ρεύματα στη Νεότερη Ευρώπη, Το Ανατολικό Ζήτημα, θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου

Πολιτική και Κοινωνική Οργάνωση στη Χερσόνησο του Αίμου, Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών, Ιδεολογικά Ρεύματα στη Χερσόνησο του Αίμου, θέματα της Ιστορίας της Χερσονήσου του Αίμου.

Ιστορία των Τουρκικών Λαών

Εισαγωγή στην Ιστορία των Αλτάίκών Λαών, θεσμοί και Κοινωνία του Οθωμανικού Κράτους, Ιστορία του Οθωμανικού και του Τουρκικού Κράτους, θέματα της Οθωμανικής Ιστορίας.

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Εισαγωγή στην Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, Κοινωνία και Οικονομία της Σύγχρονης Ελλάδας, Οι Διεθνείς Σχέσεις της Σύγχρονης Ελλάδας, θέματα της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής

Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού, Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού, θέματα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής.

Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία

θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Υλικός Βίος και Οικονομική Ανθρωπολογία, Κοινωνική Οργάνωση, Προφορική Λογοτεχνία, Λαϊκή Λατρεία. Συμβολική Σκέψη και Ιδεολογία, θέματα Ιστορίας - θεωρίας και Μεθόδου της Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, θέματα Κοινωνικής και Οικονομικής Οργάνωσης, θέματα Προφορικής Λογοτεχνίας, θέματα Ιδεολογίας και Συμβολικής Σκέψης, θέματα Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής. Τα Μουσικά Χαρακτηριστικά των Δημοτικών Τραγουδιών, Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα.

Αρχαιολογία

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 2 από όλα τα μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης της Αρχαιολογίας.

Ιστορία Σλαβικών Λαών

θέματα Πολιτικής - Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών, Οι Σλάβοι και ο Ελληνικός Κόσμος, Ρωσική Ιστορία (882-1613), Ρωσική Ιστορία (1613-1861).

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγκροτείται από τους εξής τομείς: Α. Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας Β. Ιστορίας των Νεωτέρων Χρόνων Γ. Αρχαιολογίας Δ. Λαογραφίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία ως τις Παραμονές των Περσικών Πολέμων, Περσικοί Πόλεμοι, Αρχαία Ελληνική Ιστορία: -Από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως την Υποταγή της Αιγύπτου στους Ρωμαίους (323-30 π.χ.), Ιστορία των θεσμών της Αρχαίας Σπάρτης, Το Μακεδόνικο Βασίλειο από τον Αλέξανδρο Α' ως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου: Ιστορία και θεσμοί, Η Νομισματοκοπία των Αρχαϊκών και Κλασικών Χρόνων ως Πηγή Ιστορικής Πληροφόρησης, Εισαγωγή στην Επιγραφική, Επιγραφές της Ηπείρου, Εισαγωγή στις Βυζαντινές Σπουδές, Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος (330-610 μ.Χ.), Αυτοκρατορία Νίκαιας, Η Καθημερινή Ζωή των Βυζαντινών, Το Βυζάντιο και οι Ούγγροι (μέσα από τις πηγές), Βυζαντινοί Λόγιοι και Παιδεία, Η Κατάληψη της Πελοποννήσου από τους Τούρκους, Ιστορική Γεωγραφία του Μεσαιωνικού Βαλκανικού Χώρου, Βυζάντιο και Βαλκανικοί Λαοί (7ος -16ος αι.), Πολιτική και θεσμική Ιστορία της Δυτικής Ευρώπης τον Ύστερο Μεσαίωνα, Η Πρώτη Σταυροφορία, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές.

Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων

Η Πεντηκονταετία (479-431 π.Χ.), Λειτουργία του Αθηναϊκού Πολιτεύματος, Αρχαία Ελληνική Ιστορία από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου έως το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (404-323 π.Χ), Ο Πολύβιος και η Ελληνιστική Εποχή, Η Πολιτική των Αντιγονιδών και η Νοτιότερη Ελλάδα, Η Νομισματική Πολιτική των Ελληνιστικών Μοναρχών (Αντιγονίδες, Πτολεμαίοι, Σελευκίδες, Ατταλίδες), Σκοτεινοί Χρόνοι Α' Μέση Βυζαντινή Περίοδος Α' (7ος -9ος αι.), Μέση Βυζανπνή Περίοδος Γ'. Οι Κομνηνοί και Αγγελοι, Φραγκοκρατία (1204-1261), Παλαιολόγειοι Χρόνοι, Βυζαντινά -Αγιολογικά Κείμενα, Βυζαντινή Κύπρος, Το Προς τον Ίδιον τον Ρωμαίον Εργο του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (ως ιστορική πηγή), Αιρέσεις στα Βαλκάνια τον Ύστερο Μεσαίωνα, Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία (6ος -16ος αι.), Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δυτικής Ευρώπης 5ος -15ος αιώνας, Η Ιταλική Χερσόνησος στον Ύστερο Μεσαίωνα, Η Αλληλεπίδραση μεταξύ Πόλης και Υπαίθρου.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων

θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (Κοινότητες Συντεχνίες -Εμπόριο), Φροντιστήριο: Η Οικονομική Ανάπτυξη της Μακεδονίας (18ος - αρχές 19ου αι.), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Ιστορίας - Ο Ελληνικός Ιστορικός Χώρος, Επανάσταση 1821, Περίοδος Διακυβερνήσεως του Καποδίστρια, Περίοδος Μεταξά - Εθνική Αντίσταση (1936-1945), Ιστορική Δημογραφία του Ελληνικού Χώρου (15ος -19ος αι.), Μετακινήσεις του Ελληνικού Πληθυσμού (15ος -20ος αι.), Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Μεθοδολογία, Αποσχιστικά Κινήματα των Περιφερειακών Πασαλικίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (18ος -αρχές 19ου αιώνα), Το Καθεστώς Μουσουλμάνων -μη Μουσουλμάνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Διοικητική και Κοινωνική Οργάνωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Η περίοδος του Ιμπεριαλισμού και της Αποικιοκρατίας, Προβλήματα και Απόψεις γύρω από τις Επαναστάσεις τον 19ο αι., Οικονομική Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης, Ζητήματα Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Μοσχοβίτικη Περίοδος (16ος -17ος αι.), Οι Βαλκανικές Εθνικές Κοινότητες επί Οθωμανοκρατίας (17ος -18ος αι.).

Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων

Βενετοκρατία και Τουρκοκρατία (16ος -19ος αι.), Ιστορία της Νεοελληνικής Κοινωνίας (1750-1821), Περίοδος Βασιλείας του 'Οθωνος, Περίοδος Βασιλείας του Γεωργίου Α, Οικονομικοί Μηχανισμοί και Νοοτροπίες στον Ελληνικό Χώρο (15ος -19ος αι.), Φροντιστήριο: Το Εμπόριο του Βόρειου Ελληνικού Χώρου με τα Βαλκάνια, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Νεοελληνική Πόλη: από την Οθωμανική Περίοδο στο Ελληνικό Κράτος, Οι Μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Η ανάπτυξη των Συναλλαγών με τη Δύση (18ος -19ος αι.), Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στην Ευρώπη από τον όψιμο Μεσαίωνα στα Νεότερα Χρόνια, Πνευματική Ζωή και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα στα Νεότερα χρόνια, Η Ευρώπη στον αιώνα του Διαφωτισμού, Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 1802-1917, Ελληνο-ρωσικές Σχέσεις (16ος -17ος αι.), Ζητήματα Ιστορικής Γεωγραφίας και Ιστορικής Δημογραφίας της Νεότερης Ευρώπης, Ο Σχηματισμός των Εθνικών Κρατών στα Βαλκάνια (19ος -20ος αι.), Εθνικά Κινήματα στα Βαλκάνια (19ος αι.).

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων

Εισαγωγή στη Λαογραφία, Παραδοσιακή Λαϊκή Τέχνη: Τα Εργα των Χεριών, Παραδοσιακές Κοινωνικές Δομές, θεωρία Ιστορικής Λαογραφίας, Οικονομική Ανθρωπολογία, Το Λαογραφικό - Εθνογραφικό Μουσείο. Οι θεωρίες και οι Μέθοδοι Προσέγγισης, Κωμικός Λαϊκός Πολιτισμός, Ενδυματολογία Ι: Ιστορική Εξέλιξη του Κουστουμιού από την Αρχαιότητα ως τον Εικοστό Αιώνα, Λαογραφικά του Ελληνισμού της Αλβανίας.

 Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων

Μάγοι και Μάγισσες στον Ευρωπαϊκό χώρο από το Μεσαίωνα ως σήμερα. Μύθος και Πραγματικότητα, Η Γραπτή Παράδοση της Μαγείας και Μαντείας. Λαογραφική Ερμηνεία της, Παραδοσιακής Κοινωνία της Τουρκοκρατίας: Οικονομικές και Κοινωνικές Συμπεριφορές, Η Οικογένεια στην Ιστορικότητα της, Ιστορία των γυναικών: Ανίχνευση της Γυναικείας Ταυτότητας στην Ελλάδα, Εισαγωγή στη Λαϊκή Λογοτεχνία, Λαϊκή Λογοτεχνία. Η Μορφολογία και οι Ιστορικές Ρίζες των Μαγικών Παραμυθιών, Ενδυματολογία II: Η ελληνική Παραδοσιακή Φορεσιά. Μορφολογία και Κοινωνική Λειτουργία, Ενδυματολογία III: Η Έρευνα του Ενδύματος, θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διασωστικό Έργο, Ο Χρόνος και ο Χώρος στην Παραδοσιακή Κοινωνία, Ήθη και Έθιμα.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων

Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Πολιτισμοί Προϊστορικού Αιγαίου από την Εποχή του Λίθου ως το τέλος της Εποχής του Χαλκού, Προϊστορία Ηπείρου - Δ. Ελλάδος - Ιονίων νήσων και Γειτονικών Περιοχών (Αλβανία, Αδριατική, Ιταλία, Βαλκάνια), Πολιτισμός Αρχαίας Αιγύπτου, Η Μινωική θαλασσοκρατία, Μινωική Επέκταση και Επιρροή κατά τη Νεοανακτορική Εποχή, Παλαιά και Νέα Δεδομένα, Αρχή και Εξέλιξη του Κυκλαδικού Πολιτισμού, Νεολιθικές Τεχνολογίες, Εποχή του Λίθου στο Βορειοελλαδικό Χώρο και στις γύρω Περιοχές, Εισαγωγή στην Πρώιμη και Προκλασική Ελληνική τέχνη (Γενική Επισκόπηση), Κλασική Τέχνη (Γενική Επισκόπηση), Κεραμική: Αττικός Μελανόμορφος Ρυθμός, Εισαγωγή στην Πρώιμη και Προκλασσική Ελληνική Τέχνη, Μνημειακή Τοπογραφία ΒΔ Ελλάδος κατά τους Ιστορικούς Χρόνους, Αρχαϊκή Μεταλλοτεχνίας: Χάλκινα Αναθήματα, Πλαστική του 5ου π.Χ. αιώνα, Κεραμική: Αττικός Ερυθρόμορφος Ρυθμός, Κατω-ιταλική Αγγειογραφία. Η Επίδραση του θεάτρου, Τοπογραφία - Ιερά - Πόλεις των Κλασικών Χρόνων, Μνημειακή Τοπογραφία της Αρχαίας Αθήνας, Εισαγωγή στην Κλασική Τέχνη, Ταφικά Μνημεία των Πρώιμων και Κλασσικών χρόνων, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ζωγραφική Υστεροβυζαντινής Περιόδου Ι. (15ος -16ος αι.), Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική, Βυζαντινά Εικονογραφημένα Χειρόγραφα Ι.

Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων

Ο Πρωτοελλαδικός Πολιτισμός στο πλαίσιο του ευρύτερου Αιγαιακού Χώρου της 3ης Χιλιετίας π.Χ., Μυκηναϊκή Κεραμική, Ζωγραφική Μινωικού - Μυκηναϊκού - Κυκλαδικού Πολιτισμού, Πολιτισμοί των Λαών της Μέσης Ανατολής (Χετταίοι, Σουμέριοι, Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι), Μυκηναϊκός Πολιτισμός. Ακροπόλεις Αρχιτεκτονική Ανακτόρων - Οικισμών, Κοινωνίες Παλαιολιθικής εποχής, Ιστορία Ευρωπαϊκής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Ελληνιστική Τέχνη (Γενική Επισκόπηση), Κλασσική τέχνη, Αγγειογραφία - Ζωγραφική -Ψηφιδωτό, Μνημειακή Τοπογραφία ΒΔ Ελλάδος κατά τους Ιστορικούς Χρόνους, Αρχιτεκτονική (Γενική Επισκόπηση), Αρχιτεκτονική Αρχαϊκής Περιόδου, Πλαστική του 4ου π.Χ. αι., Μεταλλοτεχνία των Κλασσικών Χρόνων, Μεταλλοτεχνία της Γεωμετρικής Περιόδου, Ερυθρόμορφα Αττικά και Κατω-ιταλικά Αγγεία, Ελληνιστική Πλαστική, Αρχιτεκτονικά Γλυπτά του 5ου και του 4ου π.Χ. αιώνα, Κεραμική - Αγγειογραφία των Ελληνιστικών Χρόνων, Γενική Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική, Ζωγραφική Υστεροβυζαντινής Περιόδου II, Εικονογραφία Ι. (Δωδεκόρου), Ζωγραφική Μεταβυζαντινής περιόδου (15ος -16ος αι.), Μεταβυζαντινές Φορητές Εικόνες II (16ος -18ος αι.), Βυζαντινά Εικονογραφημένα Χειρόγραφα II.

Σημείωση: Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει μια σειρά μαθημάτων από τα προσφερόμενα του Τμήματος ή από μαθήματα άλλων Τμημάτων, με σκοπό να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκροτείται από τους εξής τομείς: Α. Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας Β. Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων Γ. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δ. Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών.

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ο φοιτητής οφείλει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την σπουδή του σε ένα από τα τρία παρακάτω προγράμματα σπουδών. Από τα τρία προγράμματα τα δύο έχουν κατεύθυνση σπουδών Ιστορίας (Α) και το ένα Αρχαιολογίας (Β'). Από τα δύο προγράμματα Ιστορίας το ένα είναι προσανατολισμένο στη σπουδή της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (Α1), ενώ το δεύτερο στη σπουδή της Νεότερης και Σύγχρονης Εποχής (Α2).

Πρόγραμμα Α1

Αρχαία Ελληνική θεματογραφία και Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινικά, Παιδαγωγικά, Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Βυζανπνη Ιστορία, Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, Αραβική Ιστορία ή/και Τουρκολογία, Οποιαδήποτε Ιστορία, Προϊστορική - Κλασική - Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία, Σεμινάρια α) Τρία Σεμινάρια Αρχαίας Ιστορίας ή Βυζαντινής Ιστορίας ή Ιστορίας Νέων Χρόνων ένα Σεμινάριο Αρχαιολογίας ή Αρχαίας Φιλολογίας. Ενα Σεμινάριο Οποιαδήποτε Ιστορία και ένα Ελεύθερο Σεμινάριο, β) Από τα έξι (6) παραπάνω Σεμινάρια που απαιτούνται, το ένα είναι επιτόπια Ασκηση των Φοιτητών στα Πλαίσια Υποχρεωτικής Εκπαιδευτικής Εκδρομής.

 Πρόγραμμα Α2

Νεότερη - Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαία Ιστορία - Βυζαντινή Ιστορία - Ιστορία Μέσων Χρόνων, Αφρικανολογία/Τουρκολογία, Ελεύθερες Επιλογές Ιστορίας, Ιστορία τέχνης, Κοινωνιολογία/Φιλοσοφία, Φιλολογία, Αρχαιολογία, Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια: α) Από τα έξι σεμινάρια το ένα πρέπει να είναι στην Αρχαία, Βυζανπνη ή Μεσαιωνική Ιστορία, τα τέσσερα στην Νεότερη/Σύγχρονη Ιστορία ενώ το έκτο είναι Ελεύθερη Επιλογή από τα προσφερόμενα στην Ιστορία, β) Από τα σεμινάρια που απαιτούνται, ένα είναι επιτόπια Ασκηση των Φοιτητών στα πλαίσια Υποχρεωτικής Εκπαιδευτικής Εκδρομής, Παιδαγωγικά ή Παιδαγωγική Ασκηση/Ελεύθερες Επιλογές, Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία.

Πρόγραμμα Β

Αρχαία Ελληνική θεματογραφία, Αρχαία Ελληνική ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Παιδαγωγικά, Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία ή/και Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, Ιστορία, α) Προϊστορική, Κλασική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, β) Ιστορία Τέχνης της Δύσεως, Ελεύθερη Επιλογή, Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Ιο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Ξένη Γλώσσα.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Ξένη Γλώσσα.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία ή/και Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ξένη Γλώσσα, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία ή και Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή και Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Ξένη Γλώσσα, Σεμινάρια.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική θεματογραφία, Παιδαγωγική, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή & Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική θεματογραφία, Παιδαγωγική, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή & Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή & Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.

Ο τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες μαθημάτων: Τουρκολογία, Ιστορία των Αράβων, Ιστορία Αφρικής.