Τμήματα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Φ,Π,Ψ.)

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθήνας Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός

Σκοπός των Τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, χωρίζεται σε τρία επιμέρους προγράμματα: Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής και Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Ψυχολογίας. Τα μαθήματα για τα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών και για τις τρεις κατευθύνσεις είναι υποχρεωτικά. Από το 4ο έως το 8ο εξάμηνο, τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ορίζονται σε κάθε εξάμηνο. Τα υποχρεωτικής επιλογής μαθήματα δεν έχουν αυστηρό καθορισμό. Ο φοιτητής από το 4ο έως το 8ο εξάμηνο επιλέγει καθορισμένο αριθμό μαθημάτων από ορισμένο τομέα, κατεύθυνση ή Τμήμα. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε ιδρύματα προστασίας ψυχικής υγείας και κέντρα συμβουλευτικής ως σύμβουλοι, σε ερευνητικά κέντρα ή κέντρα συμβουλευτικής για ηθικοπρακτικά ζητήματα.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ι, Εισαγωγικό Μάθημα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, θεωρητική Γλωσσολογία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική II, Εισαγωγικό Μάθημα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία II, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Νέα Ελληνική Φιλολογία-Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συστηματική Φιλοσοφία και Εισαγωγή στη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Κοινωνική Ψυχολογία, Νεώτερη Φιλοσοφία. Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα, Αρχαία Ιστορία, Νέα Ελληνική Φιλολογία-Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτική Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία, Αρχαία Οντολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Φιλοσοφίας.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ερμηνεία Κειμένων Γνωσιολογίας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Νέα Ελληνική Φιλολογία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Μάθημα Φιλοσοφίας.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανθρωπολογική Φιλοσοφία: Ηθική-Αισθητική, Ιστορία Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας ή Βυζαντινή Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Μάθημα Φιλοσοφίας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, Γενική Διδακτική Ι, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Εισαγωγή στην Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φιλοσοφία του Πολιτισμού, Ειδική Διδακτική-Διδακτικές Ασκήσεις II, Ρεύματα Νεώτερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, Ιστορία της Τέχνης. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Μάθημα Φιλοσοφίας.

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 4 από τα παρακάτω μαθήματα: Υπαρξιακή Φιλοσοφία και Φαινομενολογία, Φιλοσοφική Ψυχολογία, Φιλοσοφία της Φύσης, Ερμηνεία κειμένων Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης, Πραγματισμός, Στρουκτουραλισμός. (Δομοκρατία) και Φιλοσοφία της Ζωής, Αναλυτική Φιλοσοφία, Ιστορία Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία της Παιδείας, Διαλεκτική Φιλοσοφία- Μαρξισμός- Νεομαρξισμός, Νεώτερες και Σύγχρονες Αισθητικές θεωρίες, Νεώτερη και Σύγχρονη Αισθητική.

ΚΑΤΕΥθΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ι, Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, θεωρητική Γλωσσολογία.

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική II, Εισαγωγικό μάθημα Ψυχολογίας-Εξελικτική Ψυχολογία II, Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.

 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα Ψυχολογίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Νεώτερη Φιλοσοφία. Σύγχρονα Φιλοσοφικά ρεύματα, Νέα Ελληνική Φιλολογία-Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αρχαία Ιστορία.

 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνιολογία της Παιδείας, Μάθημα Ψυχολογίας.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Παιδαγωγικής επιλογής, Μάθημα Παιδαγωγικής επιλογής, Μάθημα άλλου τμήματος.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Διδακτική Ι, Ιστορία της Παιδείας. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Παιδαγωγικής επιλογής, Μάθημα Τμήματος Φιλολογίας, Μάθημα άλλου Τμήματος.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Διδακτική II, Μάθημα Ψυχολογίας.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Παιδαγωγικής επιλογής, Μάθημα Τμήματος Φιλολογίας, Μάθημα άλλου Τμήματος.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Διδακτική- Διδακτικές Ασκήσεις Ι, Ιστορία, Ιστορία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Παιδαγωγικής επιλογής, Μάθημα άλλου Τμήματος.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Διδακτική- Διδακτικές Ασκήσεις II, Ιστορία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Παιδαγωγικής επιλογής, Μάθημα Παιδαγωγικής επιλογής, Μάθημα άλλης Κατεύθυνσης.

Μαθήματα Επιλογής Τομέα Παιδαγωγικής

Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 7 από τα παρακάτω μαθήματα: Συγκριτική Παιδαγωγική, Οδηγητική- Συμβουλευτική, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασκήσεις, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας- Στατιστική Ι, Το σχολικό πρόγραμμα, Εκπαιδευτική Πολιτική, Ειδική Αγωγή Α, Ειδική Αγωγή Β, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Λαϊκή Επιμόρφωοη, Οικονομικά της Εκπαίδευσης, Ιστορία της Αγωγής (φροντιστήρια), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Διδακτική της Γλώσσας και της Πεζογραφίας, Η/Υ στην Εκπαίδευση Α, Η/Υ στην Εκπαίδευση Β, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διδασκαλία της Έκθεσης, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας- Στατιστική Β, Φιλοσοφία της Αγωγής.

ΚΑΤΕΥθΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ι, Εισαγωγικό Μάθημα Ψυχολογίας-Εξελικτκή Ψυχολογία Ι, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, θεωρητική Γλωσσολογία.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική II, Εισαγωγικό μάθημα ψυχολογίας-Εξελικτική ψυχολογία Β, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα Ψυχολογίας, Μάθημα Ψυχολογίας, Νεώτερη Φιλοσοφία-Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα, Νέα Ελληνική Φιλολογία-Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Συστηματική Φιλοσοφία και Εισαγωγή στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα Ψυχολογίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Ψυχολογίας, Μάθημα Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Μάθημα άλλου τμήματος.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα Ψυχολογίας, Μάθημα

Ψυχολογίας, Ιστορία,.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Τμήματος Φιλολογίας, Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής.

 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Διδακτική Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Ψυχολογίας, Μάθημα Ψυχολογίας, Μάθημα άλλου Τμήματος, Μάθημα Τμήματος Φιλολογίας.

 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γενική Διδακτική II, Ιστορία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Ψυχολογίας, Μάθημα άλλου Τμήματος, Μάθημα Τμήματος Φιλολογίας.

 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδική Διδακτική-Διδακτικές Ασκήσεις, Ιστορία

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Μάθημα Ψυχολογίας, Μάθημα άλλου Τμήματος, Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής. Υποχρεωτικά Μαθήματα Ψυχολογίας

Κοινωνική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας-Στατιστική Α, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας- Στατιστική Β.

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 4 από τα παρακάτω μαθήματα: Σχολική Ψυχολογία, Δυναμική της Ομάδας, Ατομικές Διαφορές και Αποκλίσεις, Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ψυχοκοινωνικά προβλήματα της Σχολικής και Εφηβικής ηλικίας, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Κίνητρα Συμπεριφοράς, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Ψυχολογία της Γλώσσας, Διαπολιτιστική Ψυχολογία, Ψυχομετρία Α, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Α, Ψυχολογία των Διαφυλικών Σχέσεων.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΖΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Α' Κύκλος (1 ο - 4ο εξάμηνο, για όλους ανεξαίρετα τους φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ.)

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη & Σύγχρονη Φιλοσοφία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης ή Επιστημολογία - Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών.

Β' Κύκλος (5ο 8ο εξάμηνο)

Ιστορία της Φιλοσοφίας

Η προβληματική της Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Α' (Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Β' (Αρχαία Σοφιστική), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ' (Σωκράτης & Σωκρατικές Σχολές), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ' (Πλάτων & Αρχαία Ακαδημία), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ε' (Αριστοτέλης & Αρχ. Περίπατος), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΣΤ' (Ελληνιστική Φιλοσοφία), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ζ',(Η Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας ως τον 6ο αι. μ.Χ.), Ρωμαϊκή Φιλοσοφία, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Νεότερη & Σύγχρονη Φιλοσοφία, Σύγχρονη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφίες του Εξω-ευρωπάίκού Χώρου.

Συστηματική Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Οντολογία - Μεταφυσική, Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, Επιστημολογία - Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών, Λογική, Γνωσιοθεωρία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Φύσης, Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών, Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία της Ιατρικής, Ηθική, Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Ιστορίας, Φιλοσοφία του Πολιτισμού, Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Αισθητική - Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας, Φιλοσοφική Ερμηνευτική, Φιλοσοφία της θρησκείας, Επίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα (π.χ. Τεχνική Οικολογία κτλ.), Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών.

 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Η Διάπλαση των Εκπαιδευτικών: από τη Συγκρότηση της Παράστασης στη "Φιλοτέχνησή" της, Αναλυτικό Πρόγραμμα & Ιδεολογία, Κοινωνική Ανισότητα των Φύλων, Εκπαίδευση & Αγορά Εργασίας: Ρύθμιση & Απορύθμιση, Εκπαίδευση & Αξιολόγηση, Ο Προφορικός & Γραπτός Λόγος: Προβλήματα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης στο Σχολείο, Διδασκαλία & Εκπαιδευτικοί, Τεχνικές Στατιστικής Ανάλυσης για την Παιδαγωγική & Ψυχολογική Έρευνα, Παιδαγωγοί & Παιδαγωγικά Ρεύματα, Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας, θεωρίες της Κοινωνικοποίησης, θεωρίες Μάθησης - Κίνητρα, Μέθοδοι & Δυσχέρειες Μάθησης, Οργάνωση & Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Η Εκπαίδευση στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Πολιτική της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση, Εκπαίδευση & Κοινωνική Αναπαραγωγή στην Ελλάδα, Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο, Κοινωνιολογία του Σχολείου, Σχολική Αποτυχία & Εκπαιδευτικοί, Κοινωνική Ανισότητα των Φύλων, θεωρίες των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Εκπαίδευση & Αγορά Εργασίας: Ρύθμιση & Απορύθμιση, Ο Προφορικός & Γραπτός Λόγος: Προβλήματα Διδασκαλίας & Αξιολόγησης στο σχολείο, Διδασκαλία & Εκπαιδευτικοί, Διδακτική & Ιδεολογία, Οργάνωση & Διαχείριση της Σχολικής Τάξης, θεωρίες Μάθησης -Κίνητρα, Οργάνωση & Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Η Εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης & η Πολιτική της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο, Οικονομία της Εκπαίδευσης, Εκτίμηση της Επίδοσης των Μαθητών & του Διδακτικού Έργου, Εκπαιδευτική Πολιτική & Εκπαιδευτικές Αλλαγές.

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Γενική Ψυχολογία Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στη Ψυχολογία II, Στατιστική Ι: Εισαγωγή στη Στατιστική & Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική II: Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας Εφαρμογές, θεωρίες Προσωπικότητας, Γνωστική Ψυχολογία της Μάθησης, Ψυχοφυσιολογία Ι, Ψυχοφυσιολογία II. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία, Στατιστική III: Εφαρμογή στην Έρευνα.

Κοινωνική Ψυχολογία Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Κοινωνική Ψυχολογία, θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Ψυχοκοινωνιολογία της Οικογένειας, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία.

Εξελικτική Ψυχολογία Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξελικτική Ψυχολογία Ι: Περιγεννητική Περίοδος, Ενδομήτρια ζωή & Βρεφική Ηλικία, Εξελικτική Ψυχολογία II: Προσχολική ηλικία, Εξελικτική Ψυχολογία III: Σχολική Ηλικία, Εξελικτική Ψυχολογία III: Εφηβεία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Πρώιμες Εμπειρίες: Επιρροές & Επιπτώσεις στην Αναπτυξιακή Πορεία.

Κλινική Ψυχολογία Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κλινική Ψυχολογία Ι, Κλινική Ψυχολογία II, Κλινική Ψυχολογία III, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Σχολική Ψυχολογία Ι: Δυσκολίες Μάθησης, Σχολική Ψυχολογία II: Δυσκολίες Προσαρμογής του Παιδιού & του Εφήβου στη Σχολική Κοινότητα, Ψυχολογικές Μετρήσεις.

Σημείωση: Ο φοιτητής ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει, καταρτίζει το προσωπικό του πρόγραμμα σπουδών με στόχο να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.