Τμήματα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Σκοπός

Τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων καταρτισμένων σε θέματα Επικοινωνίας και τεχνικών της Έντυπης και Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα, που η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική. Στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών οι φοιτητές, στο 7ο εξάμηνο, επιλέγουν έναν από τους ακόλουθους τομείς: Α. Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας Β. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Γ. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού. Στο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου ισχύει ο θεσμός του ελεύθερου φοιτητή που επιτρέπει σε νέους δημοσιογράφους, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να εγγραφούν (στο Τμήμα) και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του. Στους ελεύθερους φοιτητές χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σπουδών. Στο προαναφερόμενο Τμήμα λειτουργούν οι εξής κατευθύνσεις: Α. Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση Β. Μέσα Επικοινωνίας Γ. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις. Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα είναι κοινά και για τις 3 κατευθύνσεις. Από το 5ο εξάμηνο επιλέγεται μία κατεύθυνση. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως δημοσιογράφοι, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τύπος, Ραδιοφωνία, Τηλεόραση), σε πολιτιστικούς οργανισμούς, υπουργεία, δήμους, ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε., σε γραφεία τύπου, δημοσίων σχέσεων, σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή Ιδρύματα, ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινωνική θεωρία Ι, Νεοελληνική Γλώσσα - Γλωσσολογία Ι, Βασικές Έννοιες στη θεωρία της Επικοινωνίας, Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες & Εργαστηριακές Εφαρμογές, Ιστορία Ι, Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινωνική θεωρία II, Νεοελληνική Γλώσσα - Γλωσσολογία II, θεωρία & Πρακτική της Έντυπης Επικοινωνίας, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία II, Τέχνη & ΜΜΕ (Κινηματογράφος, Τηλεόραση, Video).

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Βασικές Έννοιες Πολιτικής θεωρίας, θεωρία & Πρακτική της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, Αισθητική & Επικοινωνία, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι, Εισαγωγή στις θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας, Κοινωνική Ψυχολογία.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Πολιτική Επικοινωνία και Ηθική θεωρία Ανάλυση του Λόγου και της Εικόνας, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II, Τηλεοπτική & Ραδιοφωνική Παραγωγή.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύγχρονη Τεχνολογία & ΜΜΕ, Πολιτιστική Κληρονομιά, Σύγχρονη Κοινωνία & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Φιλοσοφία της Επικοινωνίας & Πολιτισμός, Λειτουργία & Πρακτικές της Δημοσιογραφίας, Γνωστικοί & Συναισθηματικοί Παράγοντες της Επικοινωνίας.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα - Συγκριτική Διάσταση, Κοινωνικοί θεσμοί & Κοινωνική Μεταβολή στην Ελλάδα.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πολιτική Επικοινωνία & Πολιτική των ΜΜΕ, Δίκαιο & Επικοινωνία - Το Δίκαιο των ΜΜΕ, θεωρίες Οργάνωσης: Το Παράδειγμα των ΜΜΕ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟΥΣ (Για το 5ο και 8ο έτος)

Επικοινωνία & Πολιτισμός. Φιλοσοφία της Επικοινωνίας

Λογοτεχνία & Κοινωνία, Αρχαίοι Μύθοι & Σύγχρονες Μυθολογίες, Ιστορία & Λειτουργία του Εντύπου, Πολιτικός Λόγος & Ιδεολογία, Αισθητική & Πολιτική: τα Νεωτερικά Ρεύματα στον Κινηματογράφο, Εξουσία & Προπαγάνδα, Σημειωτική της Αφήγησης με Εικόνες. Η Περίπτωση των Κόμικς, Αισθητική, Το Ζήτημα της Νεωτερικότητας -Μετανεωτερικότητας, Γλώσσα & Ερμηνευτική, Πολιτική Κουλτούρα, Κοινή Γνώμη & Επικοινωνία, Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Αστικός Χώρος, Επικοινωνία & Μουσική Κουλτούρα, Διαμόρφωση Εθνικής Ταυτότητας & Τηλεοπτικός Λόγος, Ηθική & Επικοινωνία, Κοινωνική & Πολιτική Σκέψη στην Αρχαιότητα - Ρητορική, Η Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία μέσα από τον Τύπο.

Τα Επικοινωνιακά Φαινόμενα από θεσμική Άποψη - Κοινωνική, Πολιτική, Οικονομική και Νομική Διάσταση

θεωρίες της Δημοκρατίας, θεσμοί και Δημοσιότητα, Διεθνείς Σχέσεις -Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Διεθνής Διάσταση του Εθνικισμού Εκλογική Συμπεριφορά και ΜΜΕ Κοινωνικές Μειονότητες: Κοινωνική Ενσωμάτωση και Συγκρούσεις Τοπική Δημοσιότητα και Τύπος θέματα Δεοντολογίας στα ΜΜΕ Βασικές Έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης, Το Συνταγματικό Πλαίσιο του Τύπου και της Ραδιοτηλεόρασης Δίκαιο και Επικοινωνία - Το Δίκαιο των ΜΜΕ., Διαπροσωπικές Σχέσεις και Ψυχολογική Προσέγγιση των Επικοινωνιακών Φαινομένων. Ψυχολογία της Αντίληψης, Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε., Δυναμική και Διαταραχές της Επικοινωνίας στις Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ψυχολογία των Ομάδων, Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης των Επικοινωνιακών Φαινομένων, Ανάλυση Περιεχομένου, Δημοσκοπήσεις και Έρευνες Αγοράς, Τεχνικές του Ερωτηματολογίου και της Συνέντευξης, Ανάλυση Δεδομένων.

 Τεχνολογία & Πρακτικές των ΜΜΕ.

Διοίκηση & Μάρκετινγκ των ΜΜΕ, Διεθνές Επικοινωνιακό Σύστημα & Ανάπτυξη των Επικοινωνιών, Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολιτική & Στρατηγικές των ΜΜΕ, Μέσα Πολλαπλής Επικοινωνίας, Τηλεματική & Εξειδικευμένες Βάσεις Δεδομένων, Φωτογραφία & Φωτογραφικά Αρχεία Επικοινωνία & Εκπαίδευση, Διαφημιστική Επικοινωνία Ι, Διαφημιστική Επικοινωνία II, Δημόσιες Σχέσεις Ι, Δημόσιες Σχέσεις II, Ειδησεογραφία & Ρεπορτάζ, Οργάνωση & Ροή Προγράμματος στο Ραδιόφωνο & στην Τηλεόραση, Πολιτισμός & ΜΜΕ, Πολιτικό & Διπλωματικό Ρεπορτάζ, Ξενόγλωσσα Μαθήματα Γαλλική Γλώσσα & Πολιτισμός, Γαλλική Γλώσσα & Γραφή στα ΜΜΕ.

 Σεμινάρια

Τηλεοπτικά Ρεπορτάζ, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εντύπου II, Τα Διεθνή Ειδησεογραφικά Πρακτορεία, Εμπειρική Έρευνα στα ΜΜΕ, Ψυχολογία των Κοινωνικών Οργανισμών, Μορφές Ανθρώπινης Επικοινωνίας, Ειδικά Ρεπορτάζ, Παραγωγή Τηλεταινιών & Φιλμ Ντοκουμέντου, Επεξεργασία Εικόνας, Πολιτική θεωρία & Πολιτική Πράξη, Νέες Τεχνολογίες, ΜΜΕ & Περιβάλλον, Νεανικές Κουλτούρες & Συγκρότηση της Ταυτότητας, Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Αστικός Χώρος, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εντύπου Ι, Πολιτιστική Διαχείριση, Παιδί & Τηλεόραση.

Σημείωση: Ο φοιτητής για την απόκτηση πτυχίου υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε 34 υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, σε 11 επιλεγόμενα μαθήματα και 3 σεμινάρια.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

θεωρία της Επικοινωνίας Ι, Η Τέχνη του Λόγου - Ρητορική, Υλικός Πολιτισμός και Επικοινωνία, Μέσα Επικοινωνίας Ι, Δημιουργική Γραφή Ι, Η/Υ Εισαγωγή στα Windows - Επεξεργασία Κειμένου.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η/Υ Εισαγωγή στο Ιnternet και στις Βάσεις Δεδομένων.

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 5 Μαθήματα) θεωρία της Επικοινωνίας II, Δημιουργική Γραφή II, Μέσα Επικοινωνίας II, Η Τέχνη του Λόγου - Γλώσσα, Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύματος, Αγγλικά της Επικοινωνίας.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Επιλέγονται 4 Μαθήματα) Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων Ι, Πολιτική Επιστήμη, Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στη Διαφήμιση, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αγγλικά των ΜΜΕ, Σύγχρονοι Οργανισμοί και Τεχνολογίες της Πληροφορίας, Εισαγωγή στον Κινηματογράφο.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Επιλέγονται 4 Μαθήματα) Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων II, Πολιτιστική Πολιτική, Στοιχεία Φιλοσοφίας, Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις, Εισαγωγή στη Λογοτεχνία. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Αγγλικά του Πολιτισμού, Νέα Μέσα Επικοινωνίας, Ιστορία του Πολιτισμού.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτιστικό Εργαστήριο Ι. Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Ιστορία του Βιβλίου της Γραφής και της Ανάγνωσης Ι, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι, Αισθητική των Μέσων Ι, θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι.

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Μουσική και Επικοινωνία (Σημασία και Σύμβολα του Ήχου), Ιστορία των Μέσων Ι, θεωρίες των Μέσων Ι, Αγγλική Γραφή. Παραγωγή Κειμένου, Οικονομικά των Μέσων Ι, Εισαγωγή στις Μεθόδους και τις Τεχνικές του Μarketing, Εργαστήριο Νέων τεχνολογιών Ι.

ΜΕΤ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι (Τμήμα Κοινωνιολογίας).

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτιστικό Εργαστήριο II. Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου II, θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας II, Ιστορία του θεάτρου, Αισθητική των Μέσων II, Ιστορία του Βιβλίου της Γραφής και της Ανάγνωσης II. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Μουσική και Επικοινωνία II (Σύγχρονες Κουλτούρες και Υποκουλτούρες), Ιστορία των Μέσων II, θεωρίες των Μέσων II, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών II, Οικονομικά των Μέσων II, Οργάνωση και Διοίκηση, Διεθνές Μarketing. 

ΜΕΤ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας II (Τμήμα Κοινωνιολογίας).

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτιστικό Εργαστήριο III. Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Ιστορία του Κινηματογράφου Ι, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου III, Εικόνα και Επικοινωνία, Κράτος και θέαμα, Ιστορία της Τέχνης Ι, Διεθνείς Σχέσεις.

Μαθήματα Επιλογής 

(Επιλέγονται 2 Μαθήματα) θεωρίες των Επιστημών, θεωρίες των Τεχνολογιών Ι, Δίκαιο των Μέσων Ι, Νέες Τάσεις του Μarketing., Σχέσεις Πιστότητας και Επιδόσεις Αναφοράς, Επιχειρησιακή Ηθική.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτιστικό Εργαστήριο IV Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Ιστορία της Τέχνης II, Ιστορία του Κινηματογράφου II, Διεθνείς θεσμοί, Διαχείριση Πολιτισμού και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εικόνα και Πολιτισμός, Οικονομία και Πολιτισμός. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) θεωρίες των Τεχνολογιών II, Δίκαιο του Πολιτισμού, Ηθολογία και Επικοινωνία, Ανάλυση Μηνύματος, Δίκαιο των Μέσων II, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δημοσιογραφικό Εργαστήριο Ι. 

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι, θεωρίες των Μέσων Ι, Οικονομικά των Μέσων Ι, Ιστορία των Μέσων Ι, Πολιτική Επικοινωνία Ι, θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας.

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 2 Μαθήματα)

Ιστορία του Βιβλίου της Γραφής και της Ανάγνωσης Ι, Μουσική και Επικοινωνία Ι

(Σημασία και Σύμβολα του Ήχου), Αγγλική Γραφή, Παραγωγή Κειμένου, Αισθητική των Μέσων Ι, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι.

ΜΕΤ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι (Τμήμα Κοινωνιολογίας).

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δημοσιογραφικό Εργαστήριο II. 

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) θεωρίες των Μέσων II, Οικονομικά των Μέσων II, Ιστορία των Μέσων II, Πολιτική Επικοινωνία II, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου II, θεωρίες και πρακτικές της Επικοινωνίας II.

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 2 Μαθήματα)

Μουσική και Επικοινωνία II (Σύγχρονες Κουλτούρες και Υποκουλτούρες), Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών II, Οργάνωση και Διοίκηση, Αισθητική των Μέσων II, Ιστορία του Βιβλίου της Γραφής και της Ανάγνωσης II.

ΜΕΤ

Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας II (Τμήμα

Κοινωνιολογίας).

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δημοσιογραφικό Εργαστήριο III. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) θεωρίες των Τεχνολογιών Ι, Δίκαιο των Μέσων Ι, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου III, Διεθνείς Σχέσεις, Νέες Τάσεις του Μarketing, Σχέσεις Πιστότητας και Επιδόσεις Αναφοράς (δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Ετος 2000-2001), Εικόνα και Επικοινωνία. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Ιστορία του Κινηματογράφου Ι, Επιχειρησιακή Ηθική, Ιστορία της Τέχνης Ι, θεωρίες των Επιστημών, Κράτος και θέαμα.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

θεωρίες των Τεχνολογιών II, Δίκαιο των Μέσων II, Ανάλυση Μηνύματος, Ηθολογία και Επικοινωνία, Διεθνείς θεσμοί, Εικόνα και Πολιτισμός. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγονται 3 Μαθήματα) θεωρίες των Τεχνολογιών II, Δίκαιο των Μέσων II, Ανάλυση Μηνύματος, Ηθολογία και Επικοινωνία, Διεθνείς θεσμοί, Εικόνα και Πολιτισμός. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Δίκαιο του Πολιτισμού, Οικονομία και Πολιτισμός, Ιστορία της Τέχνης II, Ιστορία του Κινηματογράφου II, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ι.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Καταναλωτική Συμπεριφορά, Ψυχολογική και Πολιτισμική Διάσταση, Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Τεχνικές του Μarketing (δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2000-2001), Αγγλική Γραφή, Παραγωγή Κειμένου, Οικονομικά των Μέσων Ι, θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Μουσική και Επικοινωνία Ι (Σημασία και Σύμβολα του Ήχου), θεωρίες των Μέσων Ι, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι, Ιστορία των Μέσων Ι, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι, Αισθητική των Μέσων Ι. ΜΕΤ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι (Τμήμα Κοινωνιολογίας), Ψυχολογία και Επικοινωνίας Ι (Τμήμα Ψυχολογίας).

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων II.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Κοινωνική θεωρία και Επιχειρηματικές Πρακτικές, Οργάνωση και Διοίκηση, Οικονομικά των Μέσων II, θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας II, Διεθνές Μarketing (δεν θα διδαχθεί το ακδ. Ετος 2000-2001). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Μουσική και Επικοινωνία II (Σύγχρονες Κουλτούρες και Υποκουλτούρες), θεωρίες των Μέσων II, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών II, Ιστορία των Μέσων II, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου II, Ιστορία του θεάτρου. ΜΕΤ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας II (Τμήμα Κοινωνιολογίας), Ψυχολογία της Επικοινωνίας II (Τμήμα Ψυχολογίας).

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων III.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Νέες Τάσεις του Μarketing, Σχέσεις Πιστότητας και Επιδόσεις Αναφοράς (δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Ετος 2000- 2001), Επιχειρησιακή Ηθική, Εικόνα και Επικοινωνία, θεωρίες των Τεχνολογιών Ι, Ιστορία της Τέχνης Ι.

Μαθήματα Επιλογής

(Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Δίκαιο των Μέσων Ι, Διεθνείς Σχέσεις, Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου III, Ιστορία του Κινηματογράφου Ι, Κράτος

και θέαμα, θεωρίες των Επιστημών.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων IV.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγονται 3 Μαθήματα) Ηθολογία και Επικοινωνία, Διεθνείς θεσμοί, θεωρίες Τεχνολογιών II, Ιστορία της Τέχνης II, Δίκαιο του Πολιτισμού. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Δίκαιο των Μέσων II, Ανάλυση Μηνύματος, Εικόνα και Πολιτισμός, Ιστορία του Κινηματογράφου II, Οικονομία και Πολιτισμός, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση.