Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σκοπός

Σκοπός των Τμημάτων είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν, να σχεδιάζουν, να καθοδηγούν και να επιβλέπουν τη δημιουργία κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης καταρτίζουν τους φοιτητές τους στο σχεδιασμό και την διευθέτηση δημόσιων χώρων, στην ανάπλαση και στην ένταξη παλαιών κτιρίων αλλά και ιστορικών περιοχών στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διαρθρώνονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το τελευταίο (10ο) εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος). Οι αρχιτέκτονες μπορούν να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων. Για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων, πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 4 χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα, οι αρχιτέκτονες χρειάζονται ανάλογο πτυχίο το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, 3 χρόνια μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες, υπουργεία και οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές υπηρεσίες τραπεζών κ.ά. σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες ως εξειδικευμένα στελέχη, στη βιομηχανία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο δικό τους τεχνικό γραφείο μελετών, ή εργοληπτική εταιρεία.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Τομείς: Τ1: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τ 2: Πολεοδομίας και Χωροταξίας Τ3: Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού Τ 4: Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σύνθεσης & θεωρίας, Ιστορίας, θεωρίας & Γεν. Παιδείας, Εικαστικής Έκφρασης & Αναπαράστασης, Πολεοδομίας & Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Ξένες Γλώσσες.

 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 1, (Τ 1, Αρχ. Σύνθεση), Ιστορία & θεωρία 1, (Τ1, Ιστ. Αρχιτ/κης), (Τ1, Ιστ. Τέχνης), (Τ2, Πολεοδομία), Ελεύθερο Σχέδιο 1, (Τομέας 3), Πλαστική 1, (Τομέας 3), Γεωμ. Απεικονίσεις, (Τομέας 3), Μαθηματικά, (Γενικό Τμήμα), Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 1, (Τομέας 4), Δομική Μηχανική 1, (Τομέας 4), Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική.

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 2, (Τ1, Αρχ. Σύνθεση), Ιστορία & θεωρία2, (ΤΙ,Ιστ. Αρχιτ/κης), (Τ1, Ιστ. Τέχνης), Ελεύθερο Σχέδιο 2, (Τομέας 3), Πλαστική 2, (Τομέας 3), Προοπτική & Σκιαγραφία (Τομέας 3), Πληροφορική, (Τομέας 3), Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 2, (Τομέας 4), Δομική Μηχανική 2, (Τομέας 4), Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική.

 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 3, (Τ 1, Αρχ. Σύνθεση), (Τ 3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), Ιστορία & θεωρία 3, (Τ1, Ιστ. Αρχιτ/κης), (Τ1, Ιστ. Τέχνης), (Τ2, Πολεοδομία, Ζωγραφική, (Τομέας 3), Πλαστική 3, (Τομέας 3), Οικοδομική 1, (Τ4, Οικοδομική), (Τ4, Εγκαταστάσεις, Δομική Μηχανική 3, (Τομέας 4), Μαθηματικά, (Γενικό Τμήμα), Στοιχεία Δικαίου, (Γενικό Τμήμα), Κοινωνιολογία, (Γενικό Τμήμα), Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική.

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνθεσης & θεωρίας, Ιστορίας, θεωρίας & Γεν. Παιδείας, Εικαστικής Έκφρασης & Αναπαράστασης, Πολεοδομίας & Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Ξένες Γλώσσες, Επιλογές.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνθεσης & θεωρίας Ιστορίας, Θεωρίας & Γεν. Παιδείας, Εικαστικής Έκφρασης και Αναπαράστασης, Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Επιλογές

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 4, (Τ 1, Αρχ. Σύνθεση), (Τ 3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), Ιστορία & θεωρία 4, (Τ1, Ιστ. Αρχιτ/κης), (Τ1, Ιστ. Τέχνης), (Τ1,θε.Αρχ/κης),(Τ2, Πολεοδομία, Αποτυπώσεις, (Τ1, Μορφολογία), Οικοδομική 2, (Τομέας 4), Ενεργειακός Σχεδιασμός, (Τομέας 4), Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Αντιληπτικός & Αναπαραστατικός Χώρος (Τ3), Γεωμ. Απεικονίσεις, (Τομέας 3).

 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 5, (Τ 1, Αρχ. Σύνθεση), Συνθετικό θέμα 5Α, (Τ 1, Μορφολογία), (Τ4, Οικοδομική), Ιστορία & θεωρία 5, (Τ1, Μορφολογία), (Τ1, Ιστ. Τέχνης), (Τ1, θε. Αρχ/κης), (Τ2, Πολεοδομία, Πολεοδομία 1, (Τομέας 2). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Αρχ. Συνθέσεις 1 ή Αρχ. Μορφολογία 1ή Ιστορία Τέχνης, (Τομέας 1), Ζωγραφική 1 ή Πλαστική 1 (Τ3), Πληροφορική 1 ή Γεωμ. Εφαρμογές, (Τομέας 3), Οικοδομική 1, (Τομέας 4), Δομική Μηχανική 1 ή Τεχνικές Εγκατ/σεις ή Τεχνολ. Δομήσιμων Υλικών (Τ4).

 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 6, (Τ 1, Αρχ. Σύνθεση), (Τ1, Μορφολογία), (Τ 3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), Συνθετικό θέμα 6Α, (Τ 3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), (Τ4, Οικοδομική), Ιστορία & θεωρία 6 (Τ1, Μορφολογία), (Τ1, Ιοτ. Τέχνης), (Τ1, θε. Αρχ/κης), (Τ2, Πολεοδομία, Πολεοδομία 2, (Τομέας 2). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Αρχ. Συνθέσεις 2 ή Αρχ. Μορφολογία 2 ή Ιστορία Αρχιτ/νικής, (Τομέας 1), Πολεοδομία 1, (Τομέας 2), Ζωγραφική 2 ή Πλαστική 2 ή Πληροφορική 2 ή Προοπτική (Τ3) Οικοδομική 2 ή Δομική Μηχανική 2 ή Τεχνικές Εγκατ/σεις, (Τομέας 4).

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 7, (Τ1, Αρχ. Σύνθεση), (Τ3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), (Τ4, Οικοδομική), Συνθετικό θέμα 7Α, (Τ2, Πολεοδομία), (ΤΙ,Αρχ. Σύνθεση), Ιστορία & θεωρία 7, Εμβαθύνσεις, (Τ1, Ιστ. Τέχνης), (Τ1,θε.Αρχ/κης),(Τ1, Ιστ. Αρχ/κης), Χωροταξία, (Τομέας 2). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Αρχ. Συνθέσεις 3 (Τομέας 1), Αρχ. Μορφολογία 3(Τομέας 1), Πολεοδομία 2(Τομέας 2), Αρχ. Χώρος &Επικοιν.1 ή Πλαστική 3 (Τ3), Οικοδομική 3(Τομέας 4), Δομική Μηχανική 3 ή Ενεργειακός Σχεδιασμός (Τ4).

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 8, (Τ1, Αρχ. Σύνθεση), (Τ3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), (Τ4, Οικοδομική), Συνθετικό θέμα 8Α, (Τ2, Πολεοδομία), (Τ3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), Ιστορία & θεωρία 8, Εμβαθύνσεις, (Τ1, Ιστ. Τέχνης), (Τ1, Μορφολογία), (Τ2, Πολεοδομία), Περιβάλλον & Σχεδιασμός του Χώρου, (Τομέας 2). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Αρχ. Συνθέσεις 4 (Τομέας 1), θεωρία Αρχιτεκτονικής (Τ1), Πολεοδομία 3 ή Χωροταξία 1 (Τομέας 2), Αρχ. Χώρος &Επικοιν.2 ή Πλαστική 4 (Τ3), θέματα Χώρου (Τομείς 2 και 3), Οικοδομική 4 ή Δομική Μηχανική 4 (Τ4).

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνθετικό θέμα 9, (Τ1, Αρχ. Σύνθεση), (Τ3, Αρχ. Χώρος & Επικοινωνία), (Τ2, Πολεοδομία), Διάλεξη, (Τομέας 1,2,3,4 ή & Διατομεακή Συνεργασία). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Αρχ. Συνθέσεις 5, (Τομέας 1), Πολεοδομία 4 (Τ2), Πολεοδομία 5 (Τ2), Χωροταξία 2, (Τ2), Αρχ. Χώρος & Επικοιν. 3 (Τ3), Προωθημένη Οικοδομική (Τ4).

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το τμήμα συγκροτείται από τους εξής τομείς: Α. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών Β. Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Γ. Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Δ. Ιστορίας, Αρχιτεκτονικής Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης Ε. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δομείται από το: Πρόγραμμα Εισαγωγής, που διαρκεί τα δύο πρώτα εξάμηνα και όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνει είναι υποχρεωτικά. Πρόγραμμα Βασικών Σπουδών, που διαρκεί 6 εξάμηνα στη διάρκεια των οποίων ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα πέντε εργαστηριακά προγράμματα δηλαδή Οίκημα Ι, Οίκημα II, Οικισμός Ι, Οικισμός II και το Γενικό Πρόγραμμα. Πτυχιακό Πρόγραμμα που διαρκεί 2 εξάμηνα στην διάρκεια των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα Πτυχιακά Εργαστήρια Σχεδιασμού, εκπονεί την Ερευνητική και Διπλωματική του εργασία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (2 Εξάμηνα)

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική, Εισαγωγή στην Πολεοδομία, Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη, Ιστορία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομική, Δομική Μηχανική, Ελεύθερο Σχέδιο, Γεωμετρικές Αναπαραστάσεις του Χώρου, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Προπλάσματα, Τοπογραφία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (6 Εξάμηνα) ΟΙΚΗΜΑ Ι Σχεδιασμός κτιρίων και αντικειμένων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Κατοικία (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Προτάσεις Νέων Μορφών Κατοικίας σε Παραδοσιακό Περιβάλλον, Κατοικία σε Ιστορικό Χώρο, Μυθοποιητική του Χώρου: Ο Σχεδιασμός της Κατοικίας Ως Προσωπικής Μυθολογίας, Μονοκατοικία στην Πόλη.

Κτίρια Μικρής Συνθετότητας (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Χώροι Διαβίωσης και Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία, Φοιτητική Εστία στην Πόλη, Η Μεταβατική Κατοικία, Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Σχεδιασμός για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Κτίρια Μεγάλης Συνθετότητας (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Σχεδιασμός Τουριστικών - θεραπευτικών Εγκαταστάσεων, Κτισμένο Περιβάλλον και

Τοπίο - Εκπαιδευτικό Κτίριο, Κτίρια Εκπαίδευσης, Κέντρα Μικρών Οικισμών.

Εργαστήρια Έμμεσης Επίβλεψης (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Σχεδιασμός Κτιρίων και Συνοδών: Βιοκλιματική Προσέγγιση, "Αρχιτεκτονική καθ' Υπερβολήν": Τόποι Πληροφόρησης - Αναψυχής και Επιθυμίας, Σχεδιάζοντας για Νόημα: Κήπος των Φιλοσόφων, Αρχιτεκτονική Εντός - In Architecture. Εσωτερικός Χώρος -Αντικείμενο - Τοπία, Αγροτικές Εγκαταστάσεις, Εμπορικά Πολυλειτουργικά Συγκροτήματα σε Αστικά Κέντρα, Αρχιτεκτονική και Κοινωνικο-Ψυχολογικές Συνιστώσες, Σχεδιασμός Γραφειακών Χώρων, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτιρίων Υγείας, Σχεδιασμός Χώρων Εργασίας - Πολιτισμού και Κατοικίας, Συγκρότημα Κατοικιών, Σχολική Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός Αντικειμένων, Φύση και Χωροκατασκευές.

Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων, Προβλήματα Αρχαιολογικών Χώρων και Αναστηλώσεων θεωρήσεις της Αναβίωσης και του Ανασχεδιασμού (Προαιρετικά Μαθήματα) Αποκατάσταση και Αναβίωση Υποβαθμισμένων Κτιρίων - Αστικών Περιοχών και Ιστορικών Πόλεων, Μεθοδολογία Αποκατάστασης και Επανάχρησης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνικές Αποτύπωσης και Συντήρησης Ιστορικών Κτιρίων Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις - Εισαγωγή στην Αποκατάσταση, Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Ιστορικών Κτιρίων.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ-Ι

Αστικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Τοπίου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αστικός Σχεδιασμός (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Αστικός Σχεδιασμός, Αστική Σύνθεση, Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις Στην Πόλη -1, Αστικός Σχεδιασμός: Λουτροπόλεις, Αστικός Σχεδιασμός: θεωρήσεις και Πρακτικές. Αρχιτεκτονικοί Τοπίου και Αστικός Σχεδιασμός (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Αστικά Τοπία και Μετασχηματισμοί Σχεδιασμός στο Όριο Στεριάς με θάλασσα, Σχεδιασμός Τοπίου - Αστικών Υπαίθριων Χώρων.

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κτίρια για την Υγεία και το Ευ Ζην", Ιστορικές - Κοινωνικές και Οικολογικές Συνιστώσες στο Σχεδιασμό της Κατοικίας, Η Αρχιτεκτονική των Βιομηχανικών Κτιρίων, θέματα Ανασκαφικής Έρευνας και Μουσικολογίας, Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Σχέδιο, Η Κατανόηση της Αρχιτεκτονικής με τη Βοήθεια του Υπολογιστή, Σημειωτική Ανάλυση και Εφαρμογή του Χρώματος στην Αρχιτεκτονική, Τι Σχέση Έχουν Η Μουσική - Η Ζωγραφική - Ο Κινηματογράφος - Η Λογοτεχνία, με την Αρχιτεκτονική.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οικοδομική (Επιλέγονται 2 Μαθήματα)

Ειδική Οικοδομική -1. Από το Σχέδιο στο Κτίριο και Σύνδεση με το Εργοτάξιο, Ειδική Οικοδομική - II. Από το Κτίριο στο Σχέδιο και Κατασκευαστική Εμπειρία, Ορθολογική Αρχιτεκτονική - Συστηματοποιημένες Συνθέσεις, Συστηματοποιημένη Δόμηση, Ελαφριές Κατασκευές. Φυσική Κτιρίου και Περιβάλλοντος Δομική Φυσική Ι (Ακουστικός Σχεδιασμός), Οπτική Άνεση - Φυσικός και Τεχνητός Φωτισμός. Ενεργειακό Ισοζύγιο Κτιρίων. Δομική Μηχανική Μεταλλικές Κατασκευές, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Ζητήματα Ειδικών Φορέων. Εγκαταστάσεις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.

ΟΙΚΗΜΑ II

Συντήρηση και Αποκατάσταση Αναβίωση και Ανασχεδιασμός Κτιρίων.

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Οικολογία - Περιβάλλον και Δομημένος Χώρος, Αστικός Χώρος και Αρχιτεκτονική: Τυπολογία - Ιστορία, Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΙΙ

Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πολεοδομικός Σχεδιασμός (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Πολεοδομικός Προγραμματισμός: Αναβάθμιση Αστικών Περιοχών, Αστικός Σχεδιασμός: από τον Προγραμματισμό στον Αστικό και Φυσικό Σχεδιασμό, Πολεοδομικός Προγραμματισμός: θεωρία και Εφαρμογές, Χωροταξία και Αστικός Προγραμματισμός -Εφαρμογές, Πολεοδομικός Προγραμματισμός - Σχεδιασμός: Ρυθμιστικό Σχέδιο - Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, θεωρία και Εφαρμογές του Πολεοδομικού Προγραμματισμού -Σχεδιασμού, Οικιστική Ανάπτυξη - Αστικός και Πολεοδομικός Προγραμματισμός: θεωρία και Εφαρμογές, Αστική (Αγροτική) Βιώσιμη Εξυγίανση - Περιβάλλοντος Σχεδιασμός.

Χωροταξικός Σχεδιασμός (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Στρατηγικός Σχέδιο Χωρικών Παρεμβάσεων, Χωροταξία και Περιφερειακός Προγραμματισμός - Εφαρμογές, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Δίκτυα και Πολιτική Οργάνωσης του Οικουμενικού Ελληνισμού: θεωρία και Εφαρμογές.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Συντήρηση και Αποκατάσταση (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίων

και Συνόλων.

Αναβίωση και Ανασχεδιασμός Κτιρίων (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Αρχιτεκτονική Κτιρίων Ειδικού Μορφολογικού Ενδιαφέροντος. Αναβίωση - Σχεδιασμός, Σχεδιάζοντας για την Ιστορική Συνέχεια, Επανάχρηση - Ανασχεδιασμός, Ανασχεδιασμοί: Νέες Χρήσεις σε Παλαιά Κτίρια, Επανάχρηση - Ανασχεδιασμός της Παράδοσης.

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

θεωρήσεις της Συντήρησης και της Αποκατάστασης (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

θεωρήσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Αναλυτικές Μέθοδοι στην Πολεοδομία - Χωροταξία: Στατιστική - Μοντελοποίηση -Μαθηματικά Μοντέλα, Πολεοδομικές Επεμβάσεις: Ιστορική και Κοινωνική Ανάλυση του Αστικού Χώρου, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Προγραμματισμός και Σχεδιασμός των Μεταφορών, Αναδιάρθρωση και Αναπλάσεις Ευρωπαϊκών Πόλεων, Η Παραγωγή του Αστικού Χώρου, Τα Περιφερειακά και Ενσωματωμένα Εμπορικά Κέντρα, Ρυθμιστικό και Πολεοδομικό Σχέδιο.

θεωρήσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Οικονομική Διάσταση των Μέσων της Χωροταξικής Πρακτικής, Οργάνωση του Χώρου: Χωροταξία - Ανάπτυξη και Προγραμματισμός, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ζητήματα θεωρίας στον Περιφερειακό Προγραμματισμό και τη Χωροταξική Πολιτική.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑ

Θεωρίες της Αρχιτεκτονικής (Επιλέγονται 4 Μαθήματα) θεωρία του Χώρου και της Αρχιτεκτονικής, θεωρία της Αρχιτεκτονικής Κριτικής, (Υπο)θέσεις και Πρακτικές στο Σχεδιασμό του Αρχιτεκτονικού και Αστικού Χώρου, θεωρία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, θεωρία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού -1, Διαχρονική Προσέγγιση στην Αρχιτεκτονική του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου, θεωρίες της Αποδόμησης στην Αρχιτεκτονική, Σεξουαλικότητα και Αρχιτεκτονική, θέσεις για ένα Συντακτικό της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Οι Οπτικές Παράμετροι στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Το Χρώμα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Τόπος - Χώρος -Φύλο Μεταφορές του Αρσενικού και του θηλυκού στην Αρχιτεκτονική, θεωρίες της Αρχιτεκτονικής και Επιστημονικές θεωρίες, Το Παραμύθι στη Αρχιτεκτονικής (Μια Περιπλάνηση στην Οικουμένη των Εντύπων για την Αρχιτεκτονική), Ιδεολογικοί Μηχανισμοί και Αρχιτεκτονικές Πρακτικές στη Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, θεωρίες της Αποδόμησης του Χώρου και του Φύλου, θεωρία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - II, Ίχνη - Σχέδια και Ιστορίες Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Συστηματική Προσέγγιση της Συνθετικής Διαδικασίας.

Θεωρίες της Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Ανάλυση και Προγραμματισμός Αστικών Χρήσεων, Το Αντικείμενο της Πολεοδομίας -Στόχοι - Φορείς - θεσμικό Πλαίσιο και Εργαλεία για την Άσκηση Πολεοδομικής Πολιτικής, Περιφερειακή Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Καινοτομία και Χωρική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομική και Κοινωνική Ανάλυση του Χώρου.

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Αρχαιότητα -1 (Απώτερη Αρχαιότητα, Ελληνική Αρχαιότητα ως την Ελληνιστική Εποχή), Αρχαιότητα - II (Ελληνιστική, Ρωμαϊκή Περίοδος), Μεσαίωνας στη Δύση - Αναγέννηση -Μπαρόκ - Γαλλικός Κλασικισμός, Βυζαντινή - Ισλαμική Περίοδος - Τουρκοκρατία, Εμβάθυνση στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής: Αρτ Νουβό, Ο Εκλεκτικισμός και η Δημιουργία των Νέο - Στυλ στην Ευρώπη του 19ου Αιώνα, θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής: Κτίρια με Μεταλλικό Σκελετό, Ζητήματα Ιστορίας της Σχολικής Αρχιτεκτονικής.

Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Ιστορία της Πόλης και Πολεοδομίας Ι, Ιστορία της Πόλης και Πολεοδομίας (15ος -20ος Αιώνας), Ιστορία της Πόλης και Πολεοδομίας (15ος - 20ος Αιώνας), Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας II.

Ιστορία της Τέχνης

Αρχαιότητα, Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Τέχνη, Δυτική Τέχνη Μέχρι τον 19ο Αιώνα, Η Τέχνη στον 19ο και 20ο Αιώνα, Ζητήματα Τέχνης και Πολιτισμού (Βυζαντινή, Νεοελληνική και Σύγχρονη Εποχή).

Ανθρωπογνωστικές Θεωρίες του Χώρου (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Κοινωνικές και Πολιτισμικές θεωρήσεις του Αστικού Χώρου, Χώρος και Ανθρώπινη Επικοινωνία (Κριτική στην "Πραγματολογία της Ανθρώπινης Επικοινωνίας"), Χώρος και Κοινωνικά Συστήματα (Κριτική στην Γενική θεωρία των Συστημάτων), Κοινωνική Σημειωτική του Οικισμού και της Περιφέρειας, Εισαγωγή στις Ανθρωπογνωστικές Επιστήμες, Αρχιτεκτονική θεωρία - Φιλοσοφία και Επιστήμες του Ανθρώπου, Κοινωνιολογία της Πόλης.

Θεσμοί και Δίκαιο (Επιλέγεται 1 Μάθημα)

Βασικές Έννοιες του Πολεοδομικού και Κτιριοδομικού Δικαίου.

ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ζωγραφική (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Ζωγραφική Ι, Εικαστικά II. Πλαστική (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Πλαστική Ι, Πλαστική II. Γραφίστικη (1 Προαιρετικό) Γραφίστικη.

 Εικαστικές Εφαρμογές (1 Προαιρετικό)

Εικαστικές Εφαρμογές στο Κτισμένο Περιβάλλον, Πλαστικές Εφαρμογές, Ζωγραφική III, Σχεδιασμός του Φωτισμού: Στοιχεία και Αισθητικές Εφαρμογές σε Κτίρια και Υπαίθριους Χώρους, Οπτική Επικοινωνία, Τεχνολογία - Υλικά - Αισθητική.

Μαθηματικά (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Μαθηματικά, Στατιστική. Πληροφορική (1 Προαιρετικό) Πληροφορική. /Αναπαραστάσεις του Χώρου (Επιλέγονται 2 Μαθήματα) Γραμμικές Απεικονίσεις του Τρισδιάστατου Χώρου -II, CAD -1, Αναπαραστάσεις του Αστικού και Πολεοδομικού Χώρου, Απεικονίσεις Χώρων σε Βίντεο και Φιλμ. Ξένες Γλώσσες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2 Εξάμηνα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός (Επιλέγεται 1 Μάθημα) θέατρα και Πολιτιστικοί Χώροι, Κτίρια για Κοινωνικές Δραστηριότητες σε Μικρή Πλατεία, Η Αρχιτεκτονική της Ένταξης και του Μετασχηματισμού, Σχεδιασμός Κτιρίων σε Προστατευόμενο Περιβάλλον, Το Ελληνικό Σχολικό Κτίριο: Από τον Προγραμματισμό ως την Κατασκευή του, Κατοικία Παλιννοστούντων και Οικονομικών Προσφύγων, Σχεδιασμός Μέσα από ένα "Παιχνίδι Αποσταθεροποίησης" και "Αποδιάρθρωσης", Μεταβατικοί Τόποι, Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη - II Αστικός Σχεδιασμός, Μυθοποιητική του Χώρου: Χωροποιήματα Φαντασιακής Εκτροπής/Ανατροπής στην Πόλη, Υποθέσεις - Επεμβάσεις στο Χώρο, Ο Σχεδιασμός της Κατοικίας Μέσω της Αποδόμησης.

Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Πόλεις Τεχνολογίας: Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Πολεοδομική Προσέγγιση για την Αποκατάσταση και Αναβίωση των Παραδοσιακών Οικισμών, Πολεοδομικά Σχέδια και Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΟΙ3), Αστικός Σχεδιασμός, Αστικός Σχεδιασμός: θεωρία και Εφαρμογές.

Στα πλαίσια την δύο εργαστηρίων, Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού ο φοιτητής εκπονεί μια ερευνητική εργασία, καθώς και τη διπλωματική του εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει τέσσερις κατευθύνσεις μετά το 4 εξάμηνο: Ένταξη στο Παραδοσιακό Περιβάλλον (περιλαμβάνει Στοιχεία Αναστήλωσης, Αποκατάστασης, κλπ) Αστικός Σχεδιασμός και Υπαίθριος Δημόσιος Χώρος (περιλαμβάνει και Αρχιτεκτονική Τοπίου) Σχεδιασμός Μικρής Κλίμακας και Εσωτερικός Χώρος (περιλαμβάνει και Σχεδιασμό Αντικειμένων) Κτιριολογία και Ειδική Κτιριολογία (Κλασική Κατεύθυνση) Οι Ομάδες Μαθημάτων του πενταετούς Προγράμματος Σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής: Αρχιτεκτονική Σύνθεση Τεχνολογία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Οπτικοακουστικές Τέχνες & Συνθέσεις θεωρία & Κριτική Πολεοδομία - Χωροταξία Επιλογές, Ξένη Γλώσσα, Διπλωματική Εργασία. Το Τμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά το Ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, γι' αυτό παρατίθενται μόνο τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ι, Δομήσιμα Υλικά - Οικοδομική Ι, Στατική Ι, Γενική Εισαγωγή στους Η/Υ, Έμφαση στις Εικαστικές Τέχνες Ι, Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι, Κοινωνιολογία - Φιλοσοφία Ι, Ξένη Γλώσσα Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική II, Δομήσιμα Υλικά - Οικοδομική II, Στατική II, Εισαγωγή στην Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση, Έμφαση στις Εικαστικές Τέχνες II, Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης II, Κοινωνιολογία - Φιλοσοφία II, Ξένη Γλώσσα II.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ν - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΞΑΝΘΗ

Το τμήμα είναι νεοσύστατο και έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα σπουδών μόνο των 4 πρώτων εξαμήνων.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βασικές Αρχές & Έννοιες της Αρχιτεκτονικής Ι, Γενική Ιστορία της Τέχνης Ι, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι, Ζωγραφική Ι, Πλαστική Ι, Εφαρμοσμένη Γεωμετρία - Προοπτική & Σκιαγραφία Ι, Εισαγωγή στους Υπολογιστές & τις Γραφικές Αναπαραστάσεις, Τεχνολογία Δομησίμων Υλικών Ι, Τεχνική Μηχανική Ι, Ανώτερα Μαθηματικά Ι, Τοπογραφία -Τοπογραφικές Αποτυπώσεις του Χώρου.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βασικές Αρχές & Έννοιες της Αρχιτεκτονικής II, Κτιριοδομικά & Κτιριολογικά δεδομένα, Γενική Ιστορία της Τέχνης II, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II, Ζωγραφική II, Πλαστική II, Εφαρμοσμένη Γεωμετρία - Προοπτική & Σκιαγραφία II, Τεχνολογία Δομησίμων Υλικών II, Τεχνική Μηχανική II, Ανώτερα Μαθηματικά II, Τοπογραφία - Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία και το 013, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής, Γενικές Αρχές Εργονομίας & Ψυχολογίας.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Γενική Κτιριολογία Ι, Γενική Ιστορία της Τέχνης III, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III, Μορφολογία - Ρυθμολογία αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Κτιρίων Ι, Ζωγραφική III, Πλαστική III, Οικοδομική Ι, Στατική Ι, Τεχνολογία Δομησίμων Υλικών III, Σχεδιασμός με Υπολογιστή Ι Μάθημα Επιλογής

Πιθανότητες - Στατιστική, Εφαρμοσμ. Οικονομική, Δομική Φυσική.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Γενική Κτιριολογία II, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV, Μορφολογία -Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Κτιρίων II, Οικοδομική II, Πλαστική IV, Στατική II, Σχεδιασμός με Υπολογιστή II, Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ι Μάθημα Επιλογής

Η Φύση του Επαγγέλματος - Το Δίκαιο & η Τεχνική Νομοθεσία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Γενικές Αρχές Κοινωνιολογίας.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Πρόγραμμα Α και Β' Ακαδημαϊκού Έτους 2000-2001.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 1, Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1, Ιστορία Τέχνης 1, Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις 1, Εικαστικές Τέχνες 1, Δομική Μηχανική 1, Παραστατική Γεωμετρία, Εισαγωγή στην Πληροφορική.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 2, Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2, Ιστορία Τέχνης 2, Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις 2, Εικαστικές Τέχνες 2, Δομική Μηχανική 2, Προβολική Γεωμετρία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική (Επανάληψη α' Εξαμήνου).

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 3, Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3, θεωρία Αρχιτεκτονικής 1, Ιστορία Πόλης και Πολεοδομίας 1, Οικοδομική 1, Δομική Μηχανική 3, Προβολική Γεωμετρία Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγεται 1).

Αρχιτεκτονικό Ηλεκτρονικό Σχέδιο 2, Εικαστικές Τέχνες 3.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 4, Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4, θεωρία Αρχιτεκτονικής 2, Ιστορία Πόλης και Πολεοδομίας 2, Οικοδομική 2, Δομική Μηχανική 4, Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις.

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

(Επιλέγεται 1) Αρχιτεκτονικό Ηλεκτρονικό Σχέδιο 2, Εικαστικές Τέχνες 4.